نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-203

زهره هوشمند؛ فرهاد خداداد کاشی؛ مریم خوشنویس


2. تعیین مقادیر بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-118

هادی غفاری؛ محمد حسن پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی یونسی