کلیدواژه‌ها = اقتصادسنجی فضایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی انرژی بخش صنعت در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-333

بیتا اسکندری؛ مجتبی الماسی؛ سمبه اعظمی


2. ارزیابی اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرابری منطقه‌ای در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی فضایی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-252

محمد رضا اسکندری عطا؛ نادر مهرگان


3. بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-106

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی