دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر متغیرهای اقتصادی و مالی بر نسبت تسهیلات و سپرده‌های بانکی با استفاده از مدل‌ رگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22034/epj.2022.18891.2348

یزدان گودرزی فراهانی؛ مجتبی براتی نیا؛ مرجان آبنیکی


درآمدی بر شناسایی پراکنش توسعه‌یافتگی در افغانستان با کمک تکنیک تاپسیس اقلیدسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.22034/epj.2022.18804.2342

ولی محمد فائز؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی


تجارت آب مجازی در ایران: یک تحلیل داده-ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/epj.2022.18824.2344

نورالدین شریفی؛ حسین اسماعیلی


بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر اشتغال در ایران با استفاده از روش کنترل ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/epj.2022.19065.2358

فرانک میرعالی؛ سعید عیسی زاده؛ سیداحسان حسینی دوست