دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر مالیات بر معادلات ساختاری بخش تقاضای اقتصاد کلان ایران با استفاده از رویکرد بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

حمید سپهردوست؛ سارا محتشمی؛ محسن تارتار


2. طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان