سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر گذاری سیاست پولی در شرایط رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی می‌باشد. در این مطالعه تاثیر ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در اثر گذاری سیاست پولی بر بخش اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل بخش حقیقی در این مطالعه به مدل‌سازی بنگاه‌های کارآفرین بر اساس حمایت از حقوق مالکیت پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می‌باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می‌شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، این فشار تورمی با تغییر در انتظارات مربوط به تورم‌های آتی در طول زمان شکل می‌گیرد. همچنین نتایج بیانگر این است که چنانچه محیط کسب و کار بهبود داشته باشد و شاخص حمایت از حقوق مالکیت به وضعیت مناسبی در اقتصاد رسیده باشد اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal monetary policy with heterogeneous agents and its effect on the real sectors of economy in Iran

نویسندگان [English]

 • Yazdan Gudarzi Farahani 1
 • Mansour Khalili Araghi 2
 • Hossein Abbasinejad 2
1 Ph.D in Economics, Faculty of economics, University of Tehran
2 Professor in Economics, Faculty of economics, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of monetary policies based on heterogeneous agents. The heterogeneity of agents was examined for its effects on nominal and real sectors. In order to analyze the real sector in this study, the modeling of entrepreneurial firms was based on the protection of property rights. The results indicated that, under discretionary circumstances, the attempts of monetary authorities to redistribute wealth to the borrowing households, which has a higher utility than net wealth, can lead to changes in the inflation fluctuation. However, under the terms of the rule, the inflation pressure will be offset by changes in expectations of the future inflation over time. Also, the results indicated that, if the business environment improves and the index of the protection of property rights becomes favorable, the effect of monetary policies on the real sector will increase. Moreover, under discretionary circumstances, the attempts of monetary authorities to redistribute wealth to the borrowing households, which has a higher utility than net wealth, lead to changes in inflationary biases. However, under commitment circumstances, inflation pressure will be offset by changes in expectations for future inflation over time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heterogeneous agents
 • Expectation
 • Monetary policy
 • Intellectual property right
 1. آمار و اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی ایران (1396).
 2. باستانی فر، ایمان (1391). تحلیل قواعد سیاست پولی در علم اقتصاد و ارائه معیارهای قاعده پیشنهادی ایده آل سیاست پولی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 3. توکلیان، حسین (1393). "برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی (21): 359-329.
 4. خلیلی عراقی، منصور. و گودرزی فراهانی، یزدان (1395). "پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی 10(4): 23-1.
  1. Achdou, Y. J. Han, J.-M. Lasry, P.-L. Lions and B. Moll (2017). "Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach". Mimeo. Working Paper.
  2. Acikgoz, O. T. (2014). "Transitional Dynamics and Long-run Optimal Taxation under Incomplete Markets". Mimeo. Working Paper.
  3. Adam, K. and Zhu, J. (2016). "Price Level Changes and the Redistribution of Nominal Wealth across the Euro Area". Journal of the European Economic Association 14(4): 871-906.
  4. Auclert, A. (2016). "Monetary Policy and the Redistribution Channel". Mimeo. Working Paper.
  5. Aiyagari, R. (1994). "Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving". Quarterly Journal of Economics 109(3): 659-84.
  6. Bhandari, A. Evans, D. Golosov, M. and Sargent, T. (2017). "Inequality, Business Cycles and Monetary-Fiscal- Policy". Mimeo.
  7. Dávila, J. Hong, J. H. Krusell, P. and Ríos-Rull, J. V. (2012) "Constrained Efficiency in the Neoclassical Growth Model with Uninsurable Idiosyncratic Shocks". Econometrica 80(6): 2431-2467.
  8. Doepke, M. and Schneider, M. (2006a). "Inflation and the Redistribution of Nominal Wealth". Journal of Political Economy 114(6): 1069-1097.
  9. Doepke, M. and Schneider, M. (2006b). "Aggregate Implications of Wealth Redistribution: The Case of Inflation". Journal of the European Economic Association 4(2-3): 493-502.
  10. Dyrda, S. and Pedroni, M. (2014). "Optimal Fiscal Policy in a Model with Uninsurable Idiosyncratic Shocks". Mimeo, University of Minnesota.
  11. Fisher, I. (1933). "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions". Econometrica 1(4): 337-357.
  12. Gelfand, I. M. and Fomin, S. V. (1991). Calculus of Variations, Dover Publications, Mineola, NY.
  13. Gornemann, N. Kuester, K. and Nakajima, M. (2012). "Monetary Policy with Heterogeneous Agents". Mimeo. Working Paper.
  14. Gottardi, P. Kajii, A. and Nakajima, T. (2011). "Optimal Taxation and Constrained in Efficiency in an Infinite-Horizon Economy with Incomplete Markets". Economics Working Papers ECO2011/18, European University Institute.
  15. Guerrieri, V. and Lorenzoni, G. (2017). "Credit Crises, Precautionary Savings, and the Liquidity Trap". Quarterly Journal of Economics 132(3): 1427-1467.
  16. Huggett, M. (1993). "The Risk-free Rate in Heterogeneous-agent Incomplete Insurance Economies". Journal of Economic Dynamics and Control 17(5-6): 953-969.
  17. Le Grand, F. and Ragot, X. (2017). "Optimal Fiscal Policy with Heterogeneous Agents and Aggregate Shocks". Mimeo.
  18. Nuño, G. and Moll, B. (2017). "Social Optima in Economies with Heterogeneous Agents". Review of Economic Dynamics forthcoming.
  19. Park, Y. (2014). "Optimal Taxation in a Limited Commitment Economy". Review of Economic Studies 81(2): 884-918.