تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه مازندران

10.29252/epj.2020.9891.1787

چکیده

در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهم‌ترین متغیرهایی است که تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت قرار می‌گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ایران، در این مقاله کوشش بر‌ آن است تا در کنار شکاف تورم بین ایران و آمریکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز غیر رسمی (دلار) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برآورد الگو با رهیافت ARDL خطی و غیر خطی و با استفاده از داده‌های ماهانه در دوره‌ی زمانی 1983:1 تا 2017:12 صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در رهیافت متقارن، تکانه‌های قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری منفی بر نرخ ارز غیر رسمی همراه است. این در صورتی است در رهیافت غیر خطی، تکانه‌های نفتی اثر نامتقارنی بر نرخ ارز غیر رسمی ایران دارند. به‌ نحوی که تکانه‌های مثبت قیمت نفت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثری معنا‌دار و البته منفی بر نرخ ارز داشته ولی تکانه‌های منفیِ آن، اثر معنا‌داری بر نرخ ارز ندارد. همچنین شکاف تورمی میان ایران و آمریکا، در هر دو الگوی خطی و غیر خطی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، با اثر معنا‌داری بر نرخ ارز همراه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the asymmetric effect of oil prices and inflation gap on the informal exchange rate in Iran through the Nonlinear ARDL Approach

نویسندگان [English]

 • Shahryar Zaroki 1
 • Arman Yousefi barfurushi 2
 • Amirhossein Fathollahzadeh 3
1 Assistant Professor in Economics, Faculty of Economic, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Master of Science in Economics Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Master of Science in Energy Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In oil economies such as Iran, the exchange rate in the informal market is an important variable influenced by oil price variation. Accordingly, and considering the importance of oil and its price in the Iranian economy, this study seeks to evaluate the effect of the global oil price on the unofficial exchange rate (dollar) in an asymmetric shape alongside the inflation gap between Iran and the United States. For this purpose, model estimation was done using linear and nonlinear ARDL approaches and monthly data during a period from Jan., 1983 to December, 2017. The results indicate that, in the symmetric approach, oil price shocks have negative effects on the informal exchange rate just in a long run. According to the nonlinear approach, however, oil shocks have an asymmetrical effect on the informal exchange rate of Iran. The positive impacts of oil prices on the exchange rate in both the short and the long terms are significant, but the negative impacts are not significant on the exchange rate. Also, the inflation gap between Iran and the United States proved to have a significant effect on the exchange rate with both linear and nonlinear patterns and in the short and long runs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil price
 • Informal exchange rate
 • Asymmetric
 • NARDL
 1. بزازان، فاطمه. علی‌نژاد مهربانی، فرهاد. و صیدی‌زاد، مهناز (1388). "بررسی رابطه بلندمدت قیمت نفت خام و نرخ ارز واقعی دلار آمریکا". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 6(22): 117-93.
 2. رضازاده، علی (1395). "بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیر خطی مارکوف-سوئیچینگ". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 24(79): 144-123.
 3. سلمانی، بهزاد. بهبودی، داود. و ممی‌پور، سیاب (1390). "نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 4: 122-103.
 4. شکیبایی، علیرضا. افلاطونی، عباس. و نیکبخت، لیلی (1387). "بررسی رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت‌های نفت در کشورهای عضو اوپک". مجله دانش و توسعه 15(25): 85-67.
 5. شهرکی، جواد. و مرادی، حمید (1393). "عوامل تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز: با تأکید بر قیمت نفت برای مقایسه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 10(40): 93-65.
 6. صمدی، سعید. یحیی‌آبادی، ابوالفضل. و معلمی، نوشین (1388). "تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 17(52): 26-5.
 7. هوشمند، محمود. و فهیمی دوآب، رضا (1389). "تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا". مجله دانش و توسعه 17(30): 134-98.
  1. Ahmad, A. H. and Hernandez, R. M. (2013). "Asymmetric Adjustment between Oil Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from Major Oil Producers and Consumers". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 27: 306-317.
  2. Amano, R. A. and Van Norden, S. (1998). "Oil Prices and the Rise and Fall of the US Real Exchange Rate". Journal of international Money and finance 17(2): 299-316.
  3. Atems, B., Kapper, D. and Lam, E. (2015). "Do Exchange Rates Respond Asymmetrically to Shocks in the Crude Oil Market?". Energy Economics 49: 227-238.
  4. Bal, D. P. and Rath, B. N. (2015). "Nonlinear Causality between Crude Oil Price and Exchange Rate: A Comparative Study of China and India". Energy Economics 51: 149-156.
  5. Barro, R. J. (2010). Intermediate Macro, Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
  6. Brahmasrene, T., Huang, J. C. and Sissoko, Y. (2014). "Crude Oil Prices and Exchange Rates: Causality, Variance Decomposition and Impulse Response". Energy Economics 44: 407-412.
  7. Chen, S. S. and Chen, H. C. (2007). "Oil Prices and Real Exchange Rates". Energy Economics 29(3): 390-404.
  8. Corden, W. M. and Neary, J. P. (1982). "Booming Sector and De-industrialization in a Small Open Economy". The Economic Journal 92(368): 825-848.
  9. Emami, K. and Adibpour, M. (2012). "Oil Income Shocks and Economic Growth in Iran". Economic Modelling 29(5): 1774-1779.
  10. Ghosh, S. (2011). "Examining Crude Oil Price–Exchange Rate Nexus for India during the Period of Extreme Oil Price Volatility". Applied Energy 88(5): 1886-1889.
  11. Golub, S. S. (1983). "Oil Prices and Exchange Rates". The Economic Journal 93(371): 576-593.
  12. Grisse, C. (2010). "What Drives the Oil-Dollar Correlation". Unpublished manuscript.
  13. Huang, Y. and Feng, G. U. O. (2007). "The Role of Oil Price Shocks on China's Real Exchange Rate". China Economic Review 18(4): 403-416.
  14. Hussain, M., Zebende, G. F., Bashir, U. and Donghong, D. (2017). "Oil price and Exchange Rate Co-Movements in Asian Countries: Detrended Cross-Correlation Approach". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 465: 338-346.
  15. Krugman, P. (1980). "Oil and the Dollar". Working Paper No. 554, Cambridge, MA.
  16. Nikbakht, L. (2010). "Oil Prices and Exchange Rates: The Case of OPEC". Business Intelligence Journal 3(1): 83-92.
  17. Pesaran M.H., Shin Y. and Smith R.J. (2001). "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships". Journal of Applied Econometrics 16(3): 289-326.
  18. Reboredo, J. C. (2012). Modelling Oil Price and Exchange Rate Co-movements". Journal of Policy Modeling 34(3): 419-440.
  19. 26.  Shin Y., Yu B. and Greenwood-Nimmo M. (2014). "Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework". Springer New York 281-314.
  20. Tiwari, A. K., Dar, A. B. and Bhanja, N. (2013). "Oil Price and Exchange Rates: A wavelet Based Analysis for India". Economic Modelling 31: 414-422.
  21. Urbanovsky, T. (2016). "The Effect of Inflation Differential on the Nominal Exchange Rate: The Case of USA and Canada". Faculty of Economics and Administration, Department of Finance.
  22. Volkov, N. I. and Yuhn, K. H. (2016). "Oil Price Shocks and Exchange Rate Movements". Global Finance Journal 31: 18-30.