مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (MS-VAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

10.29252/epj.2020.10731.1867

چکیده

ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال پولی، از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری پولی می‌باشد. زیرا مطالعه مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت‌ها می‌شود، از طرفی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در گردآوری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی دارد. از این رو قیمت سهام می‌تواند سهم قابل توجهی در انتقال سیاست‌های پولی به بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. لذا شناسایی و تفکیک اثرکانال قیمت سهام می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص مکانیزم انتقال سیاست پولی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. از طرفی باید توجه داشت، بدلیل تغییرات ساختاری و همچنین اثرات نامتقارن پول، امکان تغییر شدت اثرگذاری سیاست پولی و نقش کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پولی وجود دارد. بدین جهت در پژوهش حاضر از روش غیر خطی MSVAR که قابلیت زیادی برای لحاظ کردن تغییر ساختاری دارد، برای بررسی نقش کانال قیمت سهام در مکانیزم انتقال پول استفاده شده است. برای داده‌های تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی و شاخص قیمت بورس تهران طی فصول 1Q1370 تا 4Q1395 استفاده می‌شود. نتایج تحقیق بیان‌گر این است که سهم کانال قیمت سهام در انتقال پول به تولید در رژیم صفر (سال‌های بعد از 1384) در طی فصول هشتم و شانزدهم بزرگ‌تر از رژیم یک (سال‌های قبل از 1384) بوده و بعد از فصل شانزدهم سهم این کانال در رژیم یک بزرگ‌تر می‌باشد. از طرف دیگر آثار تورمی این کانال در هر دو رژیم بسیار کم می‌باشد. در نتیجه برنامه‌ریزی مناسب در جهت نهادسازی، ارتقای نقش بازار سهام در تأمین مالی و افزایش اثربخشی این بازار می‌تواند علاوه بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی بر تولید، موجب کاهش آثار تورمی آن نیز ‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear mechanism of monetary policy through the stock price channel: Application of the MS-VAR approach

نویسنده [English]

  • Hussein Asgharpur 2
1 Tabriz, Roshdieh Town Square, sarvestan, Mahestan Street, Arjang apartments, units
2 Assistant professor, Economics Department, University of Tabriz
چکیده [English]

The capital market plays a very important role in collecting and directing resources towards productive economic activities. In this regard, stock prices can be a significant contribution to the transfer of monetary policy to the real segment of the economy. The aim of this study is to investigate the role of the stock price channel in the mechanism of monetary policy transfer. In addition, due to structural changes, there is the possibility of non-linear transfer of monetary policies and the change in the relationship among the variables over time. Therefore, the MSVAR method, which has many capabilities for dealing with structural changes in different regimes, was used along with the data on GDP, consumer price index, monetary base and Tehran Exchange Stock price Index. These data belonged to a period from the first quarter of 1991 to the fourth quarter of 2015. The results of the research indicated that, in the years after 2008 (regime 0) in the long run and in the years prior to 2008 (regime 1) in short run, the stock price channel had a larger share in transferring money to production. In both regimes, the share of the stock price channel was low in transferring money at the price level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Mechanism of Monetary Policy Transmission
  • Stock Price Channel
  • Markov Switching
بهرامی‌نیا، ابراهیم. ابوالحسنی، اصغر. و ابراهیمی، ایلناز (1396). "مدل تعادلی عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن". سیاست‌گذاری اقتصادی 20: 102-71.
رنانی، حسین (1390). "بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها در ایران: با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC)". سیاست‌گذاری اقتصادی 3: 69-45.
زمردیان، غلامرضا. شعبان زاده، مهدی. و نجفی شریعت‌زاده، ایرج (1394). "بررسی بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست پولی و مالی". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 25: 106-81.
فرزین وش، اسدالله. و زنونی، سید جمال‌الدین (1388). "نقش قیمت دارایی‌ها در مکانیزم انتقال پولی در ایران". نامه مفید 72: 32-3.
فرزین‌وش، اسدالله. احسانی، محمدعلی. جعفری صمیمی، احمد. و غلامی، ذبیح‌الله (1391). "بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 61: 28-5.
کشاورز حداد، غلامرضا. و مهدوی، امید (1384). "آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است". تحقیقات اقتصادی 71: 170-147.
کمیجانی، اکبر. و علی‌نژاد مهربانی، فرهاد (1391). "ارزیابی اثربخشی کانال‌های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آن‌ها در اقتصاد ایران". برنامه‌ریزی و بودجه 2: 64-39.
مشیری، سعید. و واشقانی، محسن (1390). "بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان‌یابی آن در اقتصاد ایران". مدل‌سازی اقتصادی 11: 32-1.
نونژاد، مسعود. زمانی کردشولی، بهزاد. و حسین زاده یوسف آباد، سید مجتبی (1391). "اثر سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت سهام در ایران". علوم اقتصادی 20: 28-9.
Ahmed, N. Shah, H. Agha, A. I. and Mubarik, Y. A. (2005). "Transmission Mechanism of Monetary Policy in Pakistan". SBP Working Paper Series No.09.
Aleem, A. (2010). "Transmission Mechanism of Monetary Policy in India". Journal of Asian Economics 21(2): 186-197.
Ball, L. and Mankiw, G. (1994). "Asymmetric Price Adjustment and Economic Fluctuations". Economic Journal 104(423): 247-261.
Ball, L. and Romer, D. (1989). "Are Prices too Sticky?". The Quarterly Journal of Economics 104(3): 507-524.
Ball, L. and Romer, D. (1990). "Real Rigidities and the Non-neutrality of Money". Review of Economic Studies 57: 109-126.
Bernanke, B. and Gertler, M. (1995). "Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission". Journal of Economic Perspectives 9(4): 27-48.
Boughrara, A. (2008). "Monetary Transmission Mechanisms in Morocco and Tunisia". Economic Research Forum Cairo, Egypt.
Disyatat, P. and Vongsinsirikul, P. (2003). "Monetary Policy and the Transmission Mechanism in Thailand". Journal of Asian Economics 14(3): 389-418.
Ehrmann, M. Ellison, M. and Valla, N. (2003). "Regime-Dependent Impulse Response Functions in a Markov-Switching Vector Autoregression Model". Economics Letters 78: 295-299.
Ekimova, K. Kolmakov, V. and Polyakova, A. (2017). "The Credit Channel of Monetary Policy Transmission: Issues of Quantitative Measurement". Economic Annals 166: 51-55.
Endut, N. (2005). Identifying and Testing the Transmission Mechanism of MonetaryPolicy, PhD Dissertation, WashingtonUniversity, Saint Louis, Missouri.
Erdogdu, A. (2017). "Functioning and Effectiveness of Monetary Transmission Mechanisms: Turkey Applications". Journal of Finance and Bank Management 5: 29-41.
Fujiwara, I. (2006). "Evaluating Monetary Policy When Nominal Interest Rates Are Almost Zero". Journal of the Japanese and International Economies 29: 434-453.
Goodhart, C. and Hofmann, B. (2008). "House Prices, Money, Credit, and the Macroeconomy". Oxford Review of Economic Policy 24: 180-205.
Hamilton, J. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle". Econometrica 57: 357-384.
Kim, Ch. and Nelson, Ch. (1999). State-Space Models with Regime Switching, Cambridge MA, MIT Press.
Krolzig, H. (1997). Markov Switching Vector Autoregressions. Modeling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis, Berlin, Springer.
Krolzig, H. (1998). "Economic Modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox". Mimeo Nuffield College.
Krolzig, H. and Toro, J. (1999). "A New Approach to the Analysis of Shocks and the Cycle in a Model of Output and Employment". EUI Working Paper ECO 99/30.
Mishkin, F. S. (1995). "Symposium on the Monetary Transmission Mechanism". Journal of Economic Perspectives 9(4): 45-67.
Mishkin, S. F. (2001). "Housing and the Monetary Transmission Mechanism". Prepared for Federal Reserve Bank of City´s.
Morsink, J. and Ayoumi, T. (2001). "A Peek inside the Black Box the Monetary Transmission Mechanism in Japan". IMF Staff Papers 48(1): 22-57.
Musso, A. Neri, S. and Stracca, L. (2011). "Housing, Consumption and Monetary Policy: How Different are the US and the Euro Area". Journal of Banking & Finance 35: 3019-3041.
Nils, J. Galina, P. and Maik, W. (2015). "Monetary Policy during Financial Crises: Is the Transmission Mechanism Impaired?". IMF Economic Review 64: 6-35.
Patelis. A.D. (1997). "Stock Return Predictability: The Role of Monetary Policy". Journal of Finance 52: 1951-1972.
Psaradakis, Z. and Spagnolo, N. (2003). "On the Determination of the Number of Regimes in Markov Switching Autoregressive Models". Journal of Time Series Analysis 24: 237-252.
Ramsey, V. A. (1993). "How Important is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy?". NBER Working Papers 4285 National Bureau of Economic Research Inc.
Schwartz, A. (2003). "Asset Price Inflation and Monetary Policy". Atlantic Economic Journal 31(1): 1-14.
Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy, the MIT Press, Third Edition, London.
Zhu, B. and Sebastian, S. (2017). "Housing Market Stability, Mortgage Market Structure, and Monetary Policy: Evidence from the Euro Area". Journal of Housing Economics 37: 1-21.