اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/epj.2020.11258.1910

چکیده

رشد سریع شهرنشینی به پدیده غالب در دنیا مبدل شده است و غفلت از وضعیت شاخص‌های توان‌پذیری قیمت مسکن شهری، می‎تواند زمینه‌ساز گسترش حاشیه‌نشینی‌ و پیامدهای منفی اجتماعی، امنیتی و فرهنگی مترتب بر آن باشد. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد شاخص توان‌پذیری قیمت مسکن شهری در ایران، که تا قبل از سال 1381 تحت تاثیر چرخه‌های تجاری بازار مسکن، بعضاً در محدوده شدیداً دور از دسترس قرار می‎گرفت، از این سال به بعد، مستمراً در محدوده شدیداً دور از دسترس قرار داشته است. از جمله عواملی که می‌تواند بر تحولات شاخص‌های توان‌پذیری تاثیرگذار باشد، آثار ناشی از بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. در این مطالعه، علاوه بر تحلیل رفتار شاخص توان‌پذیری قیمت مسکن شهری، با استفاده از مدل SVAR، تاثیر شوک درآمد نفتی بر توان‌پذیری قیمت مسکن نیز بررسی شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان‌پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه‌مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیرتائید نشد. به علاوه، بررسی نشان‌ داد هرچند تاثیر شوک درآمد نفتی بر توان‌پذیری قیمت مسکن در کوتاه‌مدت اندک است اما ظرف 9 فصل، شوک مذکور 6/6 درصد از نوسانات توان‌پذیری را توضیح داده و اثر آن‌ نهایتاً پس از 10 فصل از بین می‌‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of oil revenues shocks on the affordability of urban housing prices in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Ahmady 1
  • Ebrahim Abbassi 2
  • Reza Mohseni 3
1 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran. Member of Department of Economics, Faculty of Economics & Accounting , Central Tehran Branch, Islamic Azad University.Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran. Member of Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rapid urbanization has become a dominant phenomenon in the world, and neglecting the status of the housing price affordability may result in marginalization and its negative social and cultural aftermath. Studies show that the urban housing affordability index in Iran which has sometimes been unaffordable is only under the influence of housing sector cycles and has been unaffordable since 2002. However, no action has yet been taken to improve this index. One of the factors that can affect housing affordability index is the Dutch disease effects of Iran’s economy. Therefore, in this study, the behavior of the urban housing price affordability is analyzed, and the effect of the oil revenue shock on the affordability of housing prices is investigated using the SVAR model. According to the results of the econometrics model, the fluctuation of the urban housing price affordability index exceeds the short-term imbalance. So, due to the widening gap between household income and urban housing prices, the convergence of these two variables is not proved. In addition, the analysis shows that, although the impact of oil revenue shocks on the affordability of housing prices is negligible in the short term, it explains 6.6 percent of the volatility fluctuation in nine seasons of the shock, and its effect eventually fades away after 10 seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affordability
  • Affordable Housing
  • Oil
  • Dutch disease
  • Iran
احمدی، سید وحید (1389). "عملکرد بخش ساختمان و مسکن در سال‌های 88-1387". فصلنامه تازه‌های اقتصاد 8(127): 46-39.
توکلی‌نیا، جمیله. و ضرغامی سعید (1397). "آسیب شناسی برنامه‌های ملی پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری". فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 5(16):82-47.
حیدری، حسن. و ملابهرامی، احمد (1392). "شوک‌های نفتی و سیاست پولی در ایران: شواهدی بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی 5(19):67-51.
دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی (1397). پایگاه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی                                                     https://www.mrud.ir
زروکی، شهریار. و موتمنی، مانی (1396). "اثر نامتقارن قیمت نفت بر بازار مسکن در ایران: کاربردی از رهیافت ARDL غیر خطی". پژوهشنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کلان 12(23): 105-81.
عباسی‌نژاد، حسین. و یاری، حمید (1388). "تاثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 8(33): 77-59.
فرجی، مریم. افشاری، زهرا. و ابراهیمی، ایلناز (1393). "تکانه‌های قیمت نفت و سیاست پولی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی 7(22): 568-533.
قلی‌زاده، علی‌اکبر. و امیری، نعمت‌اله (1392). "نگاهی به نظام مالیاتی بخش مسکن در جهان و چارچوبی برای اصلاح ساختار مالیات‌ها در بخش مسکن ایران". دوماهنامه مجله اقتصادی 16(69): 110-91.
قلی‌زاده، علی‌اکبر. و کمیاب، بهناز (1390). "بررسی عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی 15(58): 174-143.
قلی‌زاده، علی‌اکبر (1396). گزارش پژوهشی حباب قیمتی مسکن، پایگاه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی، زمان دسترسی خرداد ماه 1397.
کمیجانی، اکبر. گندلی علی‌خانی، نادیا. و نادری، اسماعیل (1392). "تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران". فصلنامه راهبرد اقتصادی 2(7): 37-7.
محنت‌فر، یوسف. و دهقانی، تورج (1388). "بررسی رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 17(49): 112-93.
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری، سال 1395، پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران، زمان دسترسی شهریور ماه 1397.
14th Annual Demographia International Housing Affordability Survey. (2018). http://www.demographia.com/dhi.pdf.
Baker, D. (2018). "The Housing Bubble and the Great Recession: Ten Years Later". Washington, DC: Center for Economic and Policy Research. http://cepr.net/images/stories/reports/housing-bubble-2018-09.pdf.
Bordo, M. and Wheelock, D. (2004). "Monetary Policy and Asset Prices: A Look Back at Past U.S. Stock Market Booms". Federal Reserve Bank of St. Louis. Available at: https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/04/11/BorBordoWheel.pdf.
Capozza, D. Hendershot, P. Mack, CH. and Mayer, CH. (2002). "Determinants of Real House Price Dynamics". available At:https://www.nber.org/papers/w9262.
Chang, Ch. and Chen, M. (2015). "Taiwan: Housing Bubbles and Affordability". 447-463, Available At: https://www.researchgate.net/publication/315766152_Taiwan_Housing_Bubbles_and_Affordability.
Charalambos, P. (2014). "UK Housing Bubble Case Study Analysis: The ‘Behaviour’of UK Housing Bubbles and the Affordability Parameter". University of Salford UK. 21st Annual European Real Estate Society Conference in Bucharest, Romania.
ChenaI, M. and Chang, Ch. (2007). "House Prices and Household Income: Do They Move Apart? Evidence from Taiwan". Elsevier, Habitat International 2(31): 243-256.
Corden, W. and Neary, J. (1982). "Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy". The Economic Journal 92(368): 825-848.
Elbourne, A. (2008). "The UK Housing Market and the Transmission of Monetary Policy: An SVAR Approach". Journal of Housing Economics 17(69): 65-87.
El-Sakka, M. and Almutairi, H. (2016). "Determinants of Housing Prices in an Oil Based Economy". Asian Economic and Financial Review 6(5): 247-260.
Hedlund, A. Karahan, F. Mitman, K. and Ozkan, S. (2016). "Monetary Policy, Heterogeneity, and the Housing Channel". Discussant: Vincent Sterk (University College London) (2): 1-44.
Joshua, G. (2006). "The Long-Run Relationship between House Prices and Income: Evidence from Local Housing Markets". Real Estate Economics, Elsevier 3(34): 417-438.
Killins, R.N. Egly, P.V. and Escobari, D. (2017). "The Impact of Oil Shocks on the Housing Market: Evidence from Canada and U.S". Journal of Economics and Business Elsevier (93): 15-28.
Kolko, J. (2017). "Affordability Crisis, Bubble, or Both?". Center for Housing Innovation UC Berkeley.http://www.spur.org/sites/default/files/blog_post_pdfs/TruliaSPUR.pdf.
Malpezzi, S. (1999). "A Simple Error Correction Model of House Prices". Journal of Housing Economics 1(8): 27-62.
Meen, G. (2002). "The Time-Series Behavior of House Prices: A Transatlantic Divide?". Journal of Housing Economics 1(11):1-23.
Michelle, G. Keith, J. Kathy A. Terry B. and Judith Y. (2005). "Conceptualizing and Measuring the Housing Affordability Problem". Research Paper No. NRV3-1, Australian Housing and Urban Research Institute, Melbourne. https://www.ahuri.edu.au/research/nrv-research-papers/nrv3-1.
Mulliner, E. and Maliene, V. (2015). "An Analysis of Professional Perceptions of Criteria Contributing to Sustainable Housing Affordability". Sustainability 7(1): 248-270.
Reynolds, S. (2014). "Solutions to the Australian Housing Affordability Crisis". Submission to the 2013 Australian Senate Enquiry into Affordable Housing.
Tsai, I. and Peng, Ch. (2012). "A Panel Data Analysis for Housing Affordability in Taiwan". Journal of Economics & Finance 2(36): 335-350. 
Worthington, A. and Higgs, H. (2013). "Macro Drivers of Australian Housing Affordability, 1985-2010: An Autoregressive Distributed Lag Approach". Studies in Economics and Finance. Emerald Journal 4(30): 347-369.
Zhang, X. (2015). "What Factors Lead to the Large Disparity of Housing Prices between Chinese Cities?". Journal of Business & Economic Policy 2(2): 94-103.