بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.29252/epj.2020.12690.2021

چکیده

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست‌های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری‌های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. در بسیاری از متون اقتصاد کلان، سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی در ادوار تجاری معرفی شده است. تغییرات درآمدهای دولت همچنین مخارج دولت در پاسخ به نوسانات تولید به هموار کردن ادوار تجاری از طریق ضریب تکاثر تقاضای سنتی کمک می‌کند. در این راستا در این تحقیق به بررسی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران در طول فازهای مختلف ادوار تجاری با استفاده از الگوهای غیر خطی ESTAR در بازه زمانی 1395:4- 1367:2 پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله مقدار آستانه‌ایی رشد اقتصادی 047/0- و پارامتر شیب 7/49 برآورد شده است که سبب انتقال نسبتاً سریع از رژیمی به رژیم دیگر می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در رژیم رکودی اثر افزایش در نسبت مالیات‌ها در فصل قبل بر رشد اقتصادی فصل کنونی منفی (به میزان 8/2- درصد) و معنی‌دار است. از طرفی، زمانی که اقتصاد دارای ظرفیت اضافی است، اثربخشی هزینه‌های دولت (به میزان 7/8 درصد) به عنوان یک ابزار محرک مالی بیشتر است. همچنین بر اساس یافته‌های تحقیق، عدم تقارن اثرگذاری سیاست‌های مالی از نوع مخارج و مالیات‌ها پذیرفته می‌شود. یافته‌های این مطالعه دلالت‌های مهمی برای ترکیب سیاست مالی بهینه در طول مراحل مختلف دوره تجاری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the nonlinear effects of fiscal policies on economic activities during business cycles through the Smooth Transition Auto Regressive (ESTAR) approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Reza Alavi Bajgani 1
  • Kambiz Peykarjo 2
  • Kambiz Hojaber Kiani 3
  • Taghi Torabi 4
1 PhD graduate in economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 - Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the role of government interference in the economy is accepted in various economic theories. Governments can adopt monetary and financial policies to influence economic fluctuation and growth.. The extent of this role depends on the structure of the economy and the economic institutions of the society. In many macroeconomic texts and business cycles, fiscal policy has been introduced as part of the process of economic stabilization. The automatic changes in government revenues and expenditures help to respond to production fluctuations to pave the way through the multiplying factor of traditional demand. In this regard, this research seeks to investigate the effect of government financial policies on economic activities in the Iranian economy through different phases of a business cycle using nonlinear patterns in the period of 1988-2016. Also, financial policies and production, the relationship between the two in different economic situations, and the business cycle of recession and prosperity are analyzed. In this regard, using the threshold regression model, the effect of financial policies is studied using the introduced variables, the corresponding tests were performed, and the ESTAR model is selected. Based on this model, the asymmetry of the impact of financial policies on expenditure and taxes is accepted. The findings of this study have important implications for combining optimal financial policies throughout the various stages of a business cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal policy
  • Mild transfer regression
  • Smooth Transition Auto Regressive model
  • economic activity
انتظار، الناز. و نجفی، مینا (1397). "تبیین آثار غیر خطی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در ادوار تجاری (رهیافت مدل چرخشی مارکوف با ضرایب متغیر)". فصلنامه مهندسی تصمیم ۲(۷): ۱۱۵-۱۳۴.
جعفری صمیمی، احمد. منتظری شورکچالی، جلال. و گردابی، احمد (1393). "تأثیر نامتقارن کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی 3(12): 128-111.
خدایی، مهدی. جعفری، محمد. و فتاحی، شهرام (1397). "بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت-فضا". فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 8(31): 94-81.
صمدی، علی حسین. و اوجی مهر، سکینه (1391). "بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353- 1386)". دو فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران 9(18): 57-29.
غلامی، الهام. و هژبر کیانی، کامبیز (1395). "بررسی کارایی سیاستهای مالی انبساطی در ایران: مقایسه تطبیقی الگوی VAR خطی و آستانه‌ای". فصلنامه اقتصاد مالی 10(35): 25-1.
گرجی بندپی، ابراهیم. و انواری رستم‌کلائی، فرزانه (1397). "نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران". دو فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد پولی- مالی 25(15): 32-1.‎
محمودی، عبدالله. امینی، مصلح. ملأ بهرامی، احمد. و کلانتری، عباس (1393). "مدل‌سازی غیر خطی تأثیر مخارج دولت و منابع تأمین مالی آن بر رشد اقتصادی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم". فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه 19(4): 107- 87.
هوشمند، محمود. فلاحی، محمد علی. و توکلی قوچانی، سپیده (1387). "تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک– پرسکات". دانش و توسعه 15(22): 55-29.
Abdenour, R. and Tounsi, S. (2015). "Non-Linear Effects of Fiscal Policy on Economic Growth: Moroccan Case". MPRA Paper 69830, University Library of Munich, Germany, revised 2016, Munich Personal RePEc Archive(MPRA).
Adam, C. and Bevan, D. (2005). "Fiscal Deficits and Growth in Developing Countries". Journal of Public Economics 89(4): 571-597.
Athanasenas, A. Katrakilidis, C. and Trachanas, E. (2014). "Government Spending and Revenues in the Greek Economy: Evidence from Nonlinear Cointegration". Empirica 41: 365-376.
Baldini, A. (2005). "Fiscal Policy and Business Cycles in an Oil-Producing Economy: the Case of Venezuela". (5-237) of IMF Working Papers
Baum, A. and Koester, G. B. (2011). "The Impact Of Fiscal Policy On Economic Activity Over The Business Cycle – Evidence From A Threshold VAR Analysis". Deutsche Bundesbank, Research Centre Series, Discussion Paper Series 1: Economic Studies No 03/2011
Biolsi, C. (2017). "Nonlinear Effects of Fiscal Policy over the Business Cycle". Journal of Economic Dynamics & Control 78: 54-87.
Breitung, J. (2002). "Nonparametric Tests for Unit Roots and Cointegration". Journal of Econometrics 108: 343-364.
Çatık, Nazif, A. Gök, Barış & Akseki, Utku (2015). "A Nonlinear Investigation of the Twin Deficits Hypothesis over the Business Cycle: Evidence from Turkey". Economic Systems Elsevier 39(1): 181-196.
Chibi, A. Benbouziane, M. and Chekouri, S. M. (2015). "Assessing Fiscal Sustainability in Algeria:A Nonlinear Approach". Economic Research Forum Working Papers 962.
Drazen, A. (1991). "Can Severe Fiscal Contractions be Expansionary? ". Comment in Blanchard O.J. and S. Fischer (eds.): NBER Macroeconomics Annual, MIT Press: Cambridge, MA., 1991.
Eitrheim, Ø. and Teräsvirta, T. (1996). "Testing the Adequacy of Smooth Transition Autoregressive Models". Journal of Econometrics 74: 59-75.
Escribano, Á. and Jordá, O. (1999). "Improved Testing and Specification of Smooth Transition Regression Models, in Nonlinear Time Series Analysis of Economic and Financial Data". (Rothman, P., ed), Klewer: Boston. 289–319.
Hansen, B. E. (1996). "Inference when a Nuisance Parameter is not Identified under the Null Hypothesis". Econometrica 64: 413-430.
Hondroyiannis, G. and Papaoikonomou, D. (2015). "When does it Pay to Tax? Evidence from State- Dependent Fiscal Multipliers in the Euro Area". Journal of Economicmodelling 48: 116-128.
Iqbal, N. ud Din, M. and Ghani, E. (2017). "The Fiscal Deficit and Economic Growth in Pakistan: New Evidence". The Lahore Journal of Economics 22: 53-72.
Koop, G. & Korobilis, D. (2011). "Forecasting Inflation using Dynamic Model Averaging". Manuscript availableat http: //personal. strath. ac. uk/gary.koop.
Lundbergh, S. Terasvirta, T. and Dijk, D. (2000). "Time Varying Smooth Transition Autoregressive Models". Working papers in Economics and Finance No. 376, Stockholm School of Economics.
Luukkonen, R. Saikkonen, P. and Teräsvirta, T. (1988). "Testing Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models". Biometrika 75: 491-499.
Mencinger, J. Aristovnik, A. and Verbič, M. (2017) ."Asymmetric Effects of Fiscal Policy in EU and OECD Countries," Economic Modelling Elsevier 61: 448-461.
Minea, A. and Villieu, P. (2012) ."Persistent Deficit, Growth, and Indeterminacy". Macroeconomic Dynamics 16)S2 :(267-283.
Morita,H. (2015). "State-dependent Effects of Fiscal Policy in Japan: Do Rule-of-thumb Households Increase the Effects of Fiscal Policy?". Journal of Macroeconomics 43(C): 49-61.
Onwioduokit, E. A. (2014). "Fiscal Deficit and Economic Growth in the Gambia: A Search for Threshold". Developing Country Studies 4(19): 162-181.
Phuc Canh, N. (2018). "The Effectiveness of Fiscal Policy: Contributions from Institutions and External Debts". Journal of Asian Business and Economic Studies 25(1): 50-66.
Quandt, R. (1983). Computational Problems and Methods, in Z. Griliches and M.D. Intriligator(eds.). Handbook of Econometrics I, Amsterdam: Elsevier Science, pp. 699-746.
Ramey, V.A. and Zubairy, S. (2018). "Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from U.S. Historical Data". Journal of Political Economic University of Chicago Press 126(2): 850-901.
Seber, G. A. F. and Wild, C. J. (1988). Nonlinear Regression, New York, John Wiley and Sons, Jan 1988, 768 p.
Slimani, S. (2016). "Threshold Effects of Fiscal Policy on Economic Activity in Developing Countries". International Journal of Business and Social Research (IJBSR) 6(3): 20-37.
Teräsvirta, T. (1994). "Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models". Journal of the American Statistical Association 89: 208-218.