نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابائی، محمد ابراهیم تجزیه کشش قیمتی تقاضای برق در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 91-112]
 • آقا نظری، حسن جستاری در دوام مقبولیت نظریۀ رفتار عقلانی کامل در علم اقتصاد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 151-180]
 • آماده، حمید سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-30]

ا

 • ابراهیمی میمند، عصمت باز بودن تجاری، مبادله تولید- تورم و تورم در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 101-125]
 • اسفندیاری‌کلوکن، مجتبی رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]

ب

 • بانویی، علی اصغر ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380 [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 31-74]
 • بانوئی، علی اصغر سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-30]

پ

 • پهلوانی، مرتضی رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]
 • پور رحیم، پروین بررسی رابطه‌ی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 181-201]

ح

 • حسن‌پور، یوسف تحلیل رقابتمندی ایران در صادرات دارو [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 55-78]
 • حسینی نسب، ابراهیم بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 79-100]
 • حقیقی، ایمان تجزیه کشش قیمتی تقاضای برق در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 91-112]

خ

 • خوشنودی، عبدالله بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 79-100]

د

 • دانش، سید حسینعلی جستاری در دوام مقبولیت نظریۀ رفتار عقلانی کامل در علم اقتصاد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 151-180]
 • داودی، پرویز تعیین اندازه بهینه در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش بقا [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 31-54]
 • دهقان‌شورکند، حسین رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]
 • دهقان منشادی، محمد بررسی رابطه‌ی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 181-201]

ذ

 • ذاکری، زهرا سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-30]

ر

 • رادمنش، سعیده تعیین اندازه بهینه در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش بقا [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 31-54]
 • رحمانی، تیمور بررسی رابطه‌ی بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 181-201]

س

 • سپهردوست، حمید سنجش کارایی فنی صنایع کوچک در استان همدان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-174]
 • سحابی، بهرام منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-30]
 • سعادتی ‌میل‌آغاردان، فرشید رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]

ش

 • شریفی، نورالدین رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]
 • شهیکی تاش، محمد نبی سنجش رشد بهره‌وری عوامل تولید (TFP) و اثر مقیاس بر مبنای تابع تجزیه‌پذیر مرزی (مطالعه موردی صنایع ایران) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 127-146]
 • شیوایی، الهام سنجش رشد بهره‌وری عوامل تولید (TFP) و اثر مقیاس بر مبنای تابع تجزیه‌پذیر مرزی (مطالعه موردی صنایع ایران) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 127-146]

ص

 • صالحی قهفرخی، فخرالسادات عوامل موثر بر مکان‌یابی بنگاه‌های صنعتی از دیدگاه رفتارگرایان: مدل لوجیت/ پروبیت [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-90]
 • صباغ کرمانی، مجید بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 79-100]

ع

 • عصاری، عباس منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-30]
 • علی‌اصغرپور‌ موزیرجی، حسین رتبه‏بندی میزان اشتغال و ارزش افزوده حاصل از فعالیت بخش‌های تول‍یدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 113-150]

ف

 • فیض‌پور، محمدعلی تعیین اندازه بهینه در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش بقا [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 31-54]

ک

 • کامران، نسیبه سنجش کارایی فنی صنایع کوچک در استان همدان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-174]
 • کرمی، مهدی سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-30]
 • کریمی، محبوبه تحلیل رقابتمندی ایران در صادرات دارو [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 55-78]

م

 • محسنی، رضا منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-30]
 • محمود‌زاده، محمود تحلیل رقابتمندی ایران در صادرات دارو [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 55-78]
 • منظور، داود تجزیه کشش قیمتی تقاضای برق در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 91-112]
 • مؤمنی، فرشاد سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-30]

ن

 • نصراللهی، زهرا عوامل موثر بر مکان‌یابی بنگاه‌های صنعتی از دیدگاه رفتارگرایان: مدل لوجیت/ پروبیت [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-90]
 • نصیری زاده، حمیدرضا باز بودن تجاری، مبادله تولید- تورم و تورم در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 101-125]
 • نونـژاد، مسعود باز بودن تجاری، مبادله تولید- تورم و تورم در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 101-125]

ی

 • یاوری، کاظم منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-30]
 • یاوری، کاظم بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 79-100]