نمایه نویسندگان

ا

 • احمدزاده، عزیز مدل‌سازی رفتار دولت در زمینه تعرفه و واردات: کاربردی از نظریه بازی‌ها [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 65-112]
 • امیدی، مهدی اولویت‌بندی موانع صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 145-188]
 • امینی، علیرضا اندازه‌‌گیری عدم کارایی در استفاده از نیروی کار ماهر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، مطالعه موردی: کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 109-144]
 • امینی میلانی، مینو کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 35-64]

ب

 • بخشی دستجردی، رسول رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 113-142]
 • بزازان، فاطمه مقیاس بهره‌وری کل عوامل تولید - رویکرد داده ستانده [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 143-168]

پ

 • پروین، سهیلا بررسی تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 87-108]

ح

 • حسن زاده، کیوان اندازه‌‌گیری عدم کارایی در استفاده از نیروی کار ماهر و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، مطالعه موردی: کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 109-144]
 • حسینی نسب، سیدابراهیم ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 61-86]

خ

 • خارقانی، ندا اولویت‌بندی موانع صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 145-188]

د

 • دامن کشیده، مرجان نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 189-213]
 • دلالی اصفهانی، رحیم تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 33-60]
 • دلالی اصفهانی، رحیم رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 113-142]
 • دهقان دهنوی، محمدعلی ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 61-86]

ر

 • رنانی، محسن تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 33-60]

ز

 • زندی، فاطمه نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 189-213]

س

 • سحابی، بهرام ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 61-86]
 • سحابی، بهرام نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-34]
 • سعدوندی، علی نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-34]

ش

 • شیریجیان، محمد تاثیر بلندمدت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی: مطالعه موردی گروهی از کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-32]

ص

 • صادقی، حسین نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-34]
 • صادقی، حسین مدل‌سازی رفتار دولت در زمینه تعرفه و واردات: کاربردی از نظریه بازی‌ها [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 65-112]
 • صمدی، علی حسین تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 33-60]
 • صمصامی، حسین بررسی افزایش قیمت حامل‏های انرژی و تأثیر آن بر صادرات صنعتی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 169-194]

ع

 • عبدالشاه، فاطمه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 87-108]
 • عمادزاده، مصطفی رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 113-142]
 • عوضعلی پور، محمدصادق نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 189-213]

ف

 • فارابی، هیرو مدل‌سازی رفتار دولت در زمینه تعرفه و واردات: کاربردی از نظریه بازی‌ها [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 65-112]
 • فتح آبادی، مهدی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده‌ای در استان‌های ایران (مطالعه موردی: زیربخش حمل مسافر) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 195-216]
 • فعالیت، وحید اولویت‌بندی موانع صادرات شرکت‌های نرم‌افزاری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 145-188]

ق

 • قاسمی، عبدالرسول بررسی تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 87-108]

ک

 • کاوند، حسین نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 189-213]

م

 • محمودزاده، محمود اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده‌ای در استان‌های ایران (مطالعه موردی: زیربخش حمل مسافر) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 195-216]
 • محمودی‌نیا، داود رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 113-142]
 • مهرآرا، محسن تاثیر بلندمدت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی: مطالعه موردی گروهی از کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-32]
 • مهینی زاده، منصور رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 113-142]
 • مؤمنی، فرشاد کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 35-64]

ن

 • ناظم، محسن بررسی افزایش قیمت حامل‏های انرژی و تأثیر آن بر صادرات صنعتی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 169-194]

ی

 • یاوری، کاظم ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 61-86]
 • یاوری، کاظم نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-34]