نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ایلناز تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 53-88]
 • ابراهیمی، ایلناز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-102]
 • ابوالحسنی، اصغر مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-102]
 • ابوترابی، محمدعلی تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 103-133]
 • اشرف گنجویی، رضا بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژی بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 141-165]
 • اصغر پور، حسین بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 167-211]

ب

 • باستانی فر، ایمان تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و تغییرات نقدینگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-161]
 • بهرامی نیا، ابراهیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-102]

پ

 • پورعبادالهان کویچ، محسن بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-106]

ج

 • جیحون‌تبار، فوزیه بررسی توهّم مالی پیچیدگی ساختار درآمد دولت در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 163-189]
 • جعفری لیلاب، پری بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 167-211]
 • جلالی، ام البنین بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژی بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 141-165]

ح

 • حاج امینی، مهدی تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 103-133]
 • حسن زاده، علی بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 25-52]
 • حقیقت، جعفر بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 167-211]
 • حکیمی پور، نادر تحلیل مقایسه‌ای کارایی بخش صنایع بزرگ در استان‌های ایران در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 191-213]

س

 • ساوجی پور، سهیلا بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 25-52]
 • سحابی، بهرام تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 53-88]
 • سلمانی، بهزاد بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 167-211]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 35-70]

ص

 • صادقی، سید کمال بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-106]
 • صمدی، سعید تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و تغییرات نقدینگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-161]

ع

 • عاقلی، لطفعلی بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 25-52]
 • عرب مازار، علی اکبر تاثیر نهادهای حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروی کار ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-33]
 • عصاری آرانی، عباس بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 25-52]
 • علی مرادی افشار، پروین بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-106]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد معیارهای سیاست‌گذاری اقتصادی: از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-139]
 • کریمی، زهرا بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-106]
 • کندری، توران تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 103-133]

م

 • محمدزاده، پرویز بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-106]
 • میرجلیلی، سیدحسین ارزیابی نظری رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصاد توسعه: مزایا و چالش‌ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-24]
 • مصطفی زاده، محمد تاثیر نهادهای حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروی کار ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-33]

ن

 • نظیری، محمد کاظم نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 35-70]
 • نعمتی، مرتضی نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 35-70]

و

 • ولی‌بیگی، حسن تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 53-88]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید بررسی تأثیر غیر خطی مصرف انواع انرژی بر تولید ناخالص داخلی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 141-165]

ی

 • یاوری، کاظم تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 53-88]