دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1399، صفحه 1-400 
برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی

صفحه 369-400

سیمین آل علی؛ قدرت الله امام وردی؛ عباسعلی ابونوری؛ ابوالفضل غیاثوند