دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-405 
8. اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران

صفحه 241-280

10.29252/epj.2021.15510.2145

الهام امراللهی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ سید یحیی ابطحی