دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، اسفند 1400، صفحه 1-368 
کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران

صفحه 61-87

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


اثر فضایی شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از رهیافت فضایی STIRPAT

صفحه 287-313

پروانه کمالی دهکردی؛ زینب ممبینی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی