سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

حق اشتراک سالیانه (با احتساب هزینه ارسال) 70000 ریال

حق اشتراک سالیانه دانشجویان (با ارسال کپی کارت دانشجویی) 40000 ریال

 

لطفاً وجه مورد نظر را به حساب فراگیر 7874059017 بانک تجارت، شعبه دانشگاه یزد (کد شعبه: 20075) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه یزد (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز و پس از ثبت اطلاعات در این سایت، اصل رسید بانکی را به نشانی زیر ارسال فرمایید.

یزد- دانشگاه یزد- پردیس اصلی- مجله سیاستگذاری اقتصادی

صندوق پستی: 741 -89195، کدپستی: 8916869511