نویسنده = سیدابراهیم حسینی نسب
بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخص z-score

دوره 4، شماره 7، خرداد 1391، صفحه 79-100

عبدالله خوشنودی؛ مجید صباغ کرمانی؛ کاظم یاوری؛ ابراهیم حسینی نسب


ارتباط ساختار بازار و کارایی با سودآوری در صنعت بانکداری ایران

دوره 3، شماره 6، آذر 1390، صفحه 61-86

محمدعلی دهقان دهنوی؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی