تاثیر نهادهای حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروی کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و کارشناس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از آن‌جا که نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید است و خروج آن از کشور متضمن هزینه فرصت اقتصادی برای جامعه خواهد بود، در این مطالعه تلاش شده است تاثیر نهادهای حکمرانی و عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت نیروی کار ایران طی سال‌های 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی مساله از مبانی نظری الگوی جاذبه و روش تخمین داده‌های تابلویی استفاده شده و در تخمین روابط از نرم افزار استتا بهره گرفته شده است. در این مطالعه، مهاجرت نیروی کار از ایران به 8 کشور از اعضای OECD که بیشترین سهم از مهاجرت نیروی کار ایرانی را داشته‌اند، بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهبود شاخص حکمرانی کل و زیر شاخص‌های آن شامل ثبات سیاسی، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد در کشورهای مقصد عامل جاذبه و کاهش این شاخص‌ها یا به عبارتی دیگر پایین بودن کیفیت نهادها در ایران عامل دافعه‌ی مهاجرت نیروی کار ایران شناخته شده‌اند و بالعکس. ضمناً اثر شاخص کارایی و اثر بخشی دولت معنادار نبوده و همچنین شاخص حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی بر مهاجرت اثر منفی دارد. بر این اساس، بهبود نهادهای حکمرانی در ایران می‌تواند نقش اساسی در کاهش مهاجرت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Governance Institutions on International Migration of Iranian Workforce

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mostafazadeh 1
 • Aliakbar Arabmazar 2
1 MA in Economic Systems Planning, Shahid Beheshti University
2 Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Workforce is one of the most important production factors, and, hence, its migration damages economic opportunities in the society. In this article, we examine the impact of governance institutions and economic factors on the migration of labor force from Iran between 2002 and 2012. In our study, we use theoretical foundations of the attraction pattern, and the estimation of relationships is done by the STATA software. We have surveyed the immigration of Iranian workforce to certain OECD countries that have the largest workforce share from Iran. The results of this study show that improvement of total governance index and its sub-indices including political stability, financial regulations, rule of law, and control of corruption in destination countries are the attraction factors. However, the lower quality of these indicators in Iran is the most important factor in exclusion of Iran's labor force through immigration. Furthermore, the effect of the performance indicators and the government effectiveness is not significant, and the rights of expression and responsiveness have negative effects on immigration. On this basis, the improvement of governance institutions in Iran can have an essential role in reducing immigration.             

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governance institutions
 • International migration
 • Economic agents of migration
 • Workforce management
 1. آذربایجانی، کریم. طیبی، سیّد کمیل. و هنری، نفیسه (1386). "عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی کار ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 13(40): 75-59.
 2. عرب ‌مازار، علی اکبر. مشرفی، رسام. و مصطفی‌زاده، محمد (1396)." مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی موثر بر آن". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 8(30): 94-63.
 3. عرب مازار، علی اکبر. مشرفی، رسام. و مصطفی‌زاده، محمد (1397). "اقتصاد سیاسی رشد و تاثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 8(30): 32-17.
 4. گوگردچیان، احمد. و میرجابری، زهره (1396). "ارزیابی تاثیر ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی بر صادرات غیر نفتی ایران به عمده‌ترین کشورهای هدف صادرات (با تاکید بر بیمه اعتبار صادراتی)". مجله سیاست‌گذاری اقتصادی 9(17): 143-119.
 5. متقی، سمیرا (1394). "تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران؛ با تأکید بر شاخص‌های درآمد و بیکاری". فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان 3(11): 74-63.
 6. مصطفی‌زاده، محمد (1395). محاسبه هزینه فرصت اقتصادی مهاجرت نیروی انسانی برای اقتصاد ایران، پایان نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 7. هراتی، جواد. تقی‌زاده، حجت. و امینی، تکتم (1394). "بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست". مجله سیاست‌گذاری اقتصادی 7(14): 157-129.
  1. Abramovitz, M. (1986). "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind". Journal of Economic History 46(2): 385-406.
  2. Acemoglu, D., Johnson, S., and Robinson, J. A. )2005a(. Institutions as a Fundamental Cause of Long-run Growth. In Ph. Aghion and S. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth, Elsevier North Holland, 385-472.
  3. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. and Yared, P. (2005b). "From Education to Democracy". American Economic Review 95(2): 44-49.
  4. Anderson, J. )2011(. "The Gravity Model". Annual Review in Economics 3(1): 133-160.
  5. Antoni, M. R., Rudzionis. A. and Kumpikaite. V. (2014). "The Migration Flow of Teachers at Tertiary Level with a Focus in Economic Factors". Procedia – Social and Behavioral Sciences 156(26): 252-255.
  6. Ariu, A. Docquier, F. and Mara, P. )2013(. "Governance Quality and the Balance of Brains." Convention ARC 09/14-019 on Geographical Mobility of Factors.
  7. Ariu, A. Docquier, F. and Mara, P. )2016(. "Governance Quality and Net Migration Flows." Regional Science and Urban Economics 60: 238-248.
  8. Asian Development Bank Institute (ADBI). International Labour Organization (ILO) and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) )2016(. Labour Migration in Asia: Building Effective Institutions, Printed in Japan and the United Kingdom, ILO.
  9. Bang, J. T. and Mitra, A. (2011). "Brain Drain and Institutions of Governance: Educational Attainment of Immigrants to the US 1988– 1998". Economic Systems 35(3): 335-354.
  10. Baumol, W.J. Nelson, R.R. and Wolfe, E.N. (1994). The Convergence of Productivity: Cross National Studies and Historical Eviden, Oxford, Oxford University Press.
  11. Beine, M. and Parsons, C.) 2015(. "Climatic Factors as Determinants of International Migration." Scand. J. of Economics 117(2): 723-767.
  12. Beine, M. Bourgeon, P. and Bricongne, J. C. )2013(. "Aggregate Fluctuations and International Migration." CESifo Working Paper 4379, Munich.
  13. Beine, M. Docquier, F. and Schiff, M. (2006). "Brain Drain and Its Determinant: A Major Issue for Small States". World Bank Development Economics. Research Group, paper#3.
  14. Beine, M. Docquir, F. and Ozden, C. )2015(. "Dissecting Network Exterkalities in International Migration." Journal of Demographic Economics 81: 379-408.
  15. Beinea, M. Bertolib, S. and Moraga, J. F. (2016). "A Practitioners’ Guide to Gravity Models of International Migration." The World Economy 39(4): 496-512.
  16. Bertoli, S. Br¨ucker, H. and Moraga, J. F. )2013(." The European Crisis and Migration to Germany: Expectations and the Diversion of Migration Flows." Working Paper No. 2013/21, CERDI, University of Auvergne.
  17. Borjas, G.J. (1987). "Self-Selection and the Earnings of Immigrants". American Economic Review 77(4): 531-553.
  18. Carey, H. C. )1858(. Principles of Social Science, Philadelphia, Lippincott.
  19. Carlos, G. )2016(. "Institutions and Growth: a GMM/IV Panel VAR Approach." Economics Letters 138: 85-91.
  20. Chiswick, B. (2000). Are Immigrants Favorably Self-Selected?. An Economic Analysis. In Brettell, C. and J. Hollifield (eds), Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York, Routledge.
  21. De Haas, H. (2009). "Migration and Development, A Theoretical Perspective". International Migration Institute (IMI) 44(1):1-41.
  22. De Haas, H. (2010). "Migration Transitions: a theoretical and empirical inquiry into the developmental drivers of international migration." International Migration Institute Working Paper Series, Working Paper 24(5):1-49.
  23. Docquier, F. and Marfouk, A. (2006). International Migration by Education Attainment, 1990-2000 (Release1/1), in Ozden, C. and Schiff, M. (eds.), International Migration Remittances and Development, New York, Palgrave Macmillan.
  24. Docquier, F. and Rapoport, H. )2003(. "Ethnic Discrimination and the Migration of Skilled Labor." Journal of Development Economics 70: 159-72.
  25. Docquier, F. Lodigiani, E. Rapoport, H. and Schiff, M. )2011). "Emigration and Democracy ."No 1102, CReAM Discussion Paper Series from Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), Department of Economics, University College London, and World Bank Policy Research Paper No 5557, January.
  26. Docquier, F. Lohest, O. and Marfouk, A.) 2007(. "Brain Drain in Developing Countries." World Bank Economic Review 21(2): 193-218.
  27. Docquier, F., Lodigiani, E., Rapoport, H., and Schiff, M. )2016(. "Emigration and Democracy ."Journal of Development Economics 120 :209-223.
  28. Docquir, F. and Rapoport, H. )2012(. "Globalization Brain Drain, and Development". Journal of Economic Literature 50(3) :681-730.
  29. Gallup, J. Sachs, J.D. and Mellinger, A. (1998). "Geography and Economic Development". International Regional Science Review 22(2): 179-232.
  30. Griliches, Z. (1988). "Productivity Puzzles and R and D: Another no Explanation". Journal of Economic Perspectives 4(2): 9-21.
  31. Grogger, J. and Hanson, G. )2011(. "Income Maximization and the Selection and Sorting of International Migrants." Journal of Development Economics 95(1) :42-57.
  32. Guido, D. and Waldo, T. (1983). "Push-Pull Migration Lows". Annals of the Association of American Geographers 73(1): 1-17.
  33. Hall, R.E. and Jones, C.I. (1997). "Levels of Economic Activity Across Countries". American Economic Review 87(2): 173-177.
  34. Hall, R.E. and Jones, Ch. I. )1999(." Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?." The Quarterly Journal of Economics 114(1) :83-116.
  35. Head, K. and Mayer, T. )2013(. Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook, in Handbook of International Economics, ed. by G. Gopinath, E. Helpman, and K. Rogoff. Elsevier, Volume 4.
  36. Heckman, J. )1979(. "Sample Selection Bias as a Specification Error." Econometrica 47: 153-161.
  37. Hoxhaj, R. Marchal, L. and Seric, A. (2016). "FDI and Migration of Skilled Workers Towards Developing Countries: Firm-Level Evidence from Sub-Saharan Africa". Journal of African Economies 25: 201-232.
  38. International Labour Organization (ILO) )2010(. International Labour Migration, A rights-based Approach, Switzerland, published by International Labour Office.
  39. Inter-Parliamentary Unian )2015(. Migration, Human Rights and Governance, This publication is co-published by the Inter-Parliamentary Union, the International Labour Organization, and the United Nations (Office of the High Commissioner for Human Rights).
  40. Jayet, H. and Marchal, L. (2016). "Migration and FDI: Reconciling the Standard Trade Theory with Empirical Evidence". Economic Modelling 59(Dec): 46-66.
  41. Kaufmann, D. Kraay, A. and Mastruzzi, M. )2010(."Governance Matters: The Worldwide Governance Indicators, Aggregate Indicators of Governance 1996-2010". URL: http://www.govindicators.org.
  42. Kothari, U. (2002). "Migration and Chronic Poverty; Institute for Development Policy and Management." Working Paper 16: 18.
  43. Kugler, M. and Rapoport, H. (2007). "International Labor and Capital Flows: Complements or Substitutes?". Economics Letters 94(2): 155–162.
  44. La Porta, R. Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. )2008(. "The Economic Consequences of Legal Origins." Journal of Economic Literature 46(2): 285- 323.
  45. Lee, E. S. (1966). "A Theory of Migration". Demography 3(1): 47-57.
  46. Lilleor, H. and Broeck, K. V. )2011(.  "Economic Drivers of Migration and Climate Change in LDCs." Global Environmental Change 21: 70-81.
  47. Marfouk, A. (2007). "Africa Brain Drain: Scope and Determinants". Paper Prepared for the Rectors, Vice-Chancellors and Presidents of African Universities Conference ‘The African Brain Drain - Managing the Drain: Working with the Diaspora’. Tripoli (Libya), 21 – 25 October (2007).
  48. Mariani, F. )2007(. "Migration as an Antidote to Rent-seeking?." Journal of Development Economics 84(2:( 609-630.
  49. Mayda, A. M. (2005). "International Migration: A Panel Data Analysis of Economic and Non Economic Determinants". IZA. Discussion paper 1590.
  50. Mayda, A. M. )2010(. "International Migration: A Panel Data Analysis of the Determinants of Bilateral Flows." Journal of Population Economics 23(4): 1249-74.
  51. McKenzie, D. )2007(. "Paper Walls are Easier to Tear Down: Passport Costs and Legal Barriers to Emigration." World Development 35(11): 2026-2039.
  52. Millock, K. )2015(." Environmentally Induced Migration." Annual Reviews of Resource Economics 7: 35-60.
  53. Murphy, K.M. Hleifer, A. and Vishny, R. W. )1991(. "Why Is Rent-Seeking so Costly to Growth?." American Economic Review 83(2): 409-414.
  54. Nicola, D. C. and Pesce, G. )2015(. "Climate Variability and International Migration: An Empirical Analysis." Environment and Development Economics 20(4) :434-468.
  55. Niedercorn, J. H. and Bechdolt, B. V. )1969(. "An Economic Derivation of the “Gravity Law” of Spatial Interaction." Journal of Regional Science 9(2): 273-282.
  56. Ravenstein, E. G. )1885(." The Laws of Migration ."Journal of the Statistical Society 48(2): 167-235.
  57. Ravenstein, E. G. )1889(. "The Laws of Migration - Second Paper." Journal of the Royal Statistical Society 52(2): 241-305.
  58. Stark, O. (1991). The Migration of Labor, Blackwell, Cambridge and Oxford.
  59. Stark, O. and Bloom, D. E. (1985). "The New Economics of Labor Migration". American Economic Review 75: 173-78.
  60. Taylor, J. (1999). "The New Economics of Labor Migration and the Role of Remittances in the Migration Process". International Migration 37(1): 63-88.
  61. Temple, J. (1999). "The New Growth Evidence". Journal of Economic Literature 37(1): 112-156.
  62. The Worldwide Governance Indicators, 2015 Update, URL:http://databank.worldbank.org/data/database.
  63. Tinbergen, J. )1962(. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, New York, The Twentieth Century Fund.
  64. Van der Waal, J. (2013). "Foreign Direct Investment and International Migration to Dutch Cities". Urban Studies 50: 294-311.
  65. Velazquez, F. C. (2000). "Approaches to the Study of International Migration A Review". Estudios Fronterizos 1(1): 137-168.
  66. World Bank (1997). The State in a Changing World, Oxford, Oxford University Press.
  67. World Bank (2002). Building Institutions for Markets, Oxford, Oxford University Press.
  68. www.databank.worldbank.org/data/database
  69. www.databank.worldbank.org/data/databases.aspx?qterm=globalbilateralmigrationandpagenumber=1
  70. www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-anddatabases/kilm/lang--en/index.htm
  71. www.stats.oecd.org/
  72. www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG#
  73. Zanowiak, K. (2006). Caring Networks of NGOs NGO Assistance to Undocumented Migrants along the U.S.-Mexico Border. International Migration, Unpublished Manuscript, USA, University of Texas.