درباره نشریه

 پروانه انتشار نشریه کاوشهای  اقتصادی طبق مجوز شماره 7302/124 مورخ 1385/12/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش پژوهشی در زمینه علوم اقتصادی و به زبان فارسی و انگلیسی با گستره بین المللی صادر گردیده است.

سپس نشریه کاوشهای اقتصادی از سال 1388 به صورت تخصصی با عنوان دو نشریه سیاست گذاری اقتصادی و کاوشهای مدیریت بازرگانی منتشر شده است.

نشریه سیاست گذاری اقتصادی  بر اساس تاییدیه شماره 284/11/3 مورخ 1388/03/05 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی است.

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در بتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

عنوان نشریه: سیاست‌گذاری اقتصادی

توالی انتشار: دو فصلنامه

نوع نشریه:  علمی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

ناشر: دانشگاه یزد

شاپا چاپی: 3967-2645

شاپا الکترونیکی: 3975-2645

مشابه یابی: سمیم نور 

مدیر مسئول: دکتر زهرا نصراللهی

سردبیر: دکتر کاظم یاوری  

کارشناس: الهام اردکانی

آدرس: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دفتر نشریات

پست الکترونیک: epj@journals.yazd.ac.ir