سیاست گذاری اقتصادی (EPJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله