اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

  • گسترش و کاربردی نمودن دانش اقتصاد در حوزه‌های تخصصی

 

  •  امکان تبادل و تعامل آرا در مسایل تخصصی و کاربردی اقتصاد

 

  • انتشار نتایج پژوهش‌های کاربردی و تخصصی اقتصادی

 

  •  معرفی مراکز پژوهشی تخصصی و کاربردی اقتصاد در سراسر جهان

 

تاکید نشریه بر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران است.