مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

3 عضو هیات علمی پژوهشکده پولی بانکی، تهران

چکیده

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک‌های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره‌ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت- مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می‌باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می‌دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می‌شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می‌شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت‌ها در هر دو بخش طولانی‌تر از اثر آن بر تولید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Keynesian DSGE Model with a Focus on the Housing Sector for Iran’s Economy

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Bahrami Nia 1
 • Asghar Abolhasani 2
 • Ilnaz Ebrahimi 3
1 Assistant Professor of Economics, Payam-e- Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Monetary and Banking Research Institution
چکیده [English]

This paper aims to identify factors affecting the price and production fluctuations in Iran's economy with an emphasis on the housing sector. A New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model is designed for this purpose. This model of economy contains a representative household, a firm producing final goods in the housing sector, a firm producing final goods in a non-housing sector, a series of producers of intermediate goods in the housing sector and non-housing sectors, and a government monetary authority or an agent that is a combination of government and the central bank. The results show that a technological shock in non-housing sector has led to an increase in production and investment, a reduction of inflation in this sector, and an increase in household consumption expenditures. In the housing sector, too, the shock has increased production and investment. Given the relationship that has already existed between the housing and non- housing sector, the rise in the former has contributed to the production in the latter. A shock to the money growth rate, as a monetary policy, has boosted the inflation rate and the output growth rate in both sectors. Due to the higher elasticity of supply in the non-housing sector, the effect of the monetary shock on production in this sector is greater than that on the housing sector. Also, a shock in the government spending has increased production and inflation in both sectors and this impact on the price indices in both sectors is longer lasting than on production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • Iran’s economy
 • Housing sector
 1. اسفندیاری، مرضیه. دهمرده، نظر. و کاوند، حسین (1393). "بازار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". پژوهش‌های اقتصادی 14(1): 238-217.
 2. اکرمی، ابوالفضل. و مهدیزاده، سجاد (1383). "ملاحظاتی پیرامون نرخ‌های سود بانکی در ایران". روند 42 و 43: 46-20.
 3. باقرپور، علیرضا (1390). تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تاکید بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.
 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های 1393-1383، اداره بررسی‌های اقتصادی.
 5. بهرامی، جاوید. و اصلانی، پروانه (1390). "بررسی آثار شوک‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی". تحقیقات مدلسازی اقتصادی 4: 82-57.
 6. بهرامی، جاوید. و قریشی، نیره السادات (1390). "تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". مدلسازی اقتصادی 5(13): 22-1.
 7. تقوی، مهدی. و صفرزاده، اسماعیل (1388). "نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی 3(3): 104-77.
 8. جعفری صمیمی، احمد. طهرانچیان، امیر منصور. ابراهیمی، ایلناز. و بالونژاد نوری، روزبه (1393). "اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 3(10): 32-1.
 9. چگنی، علی. و قائدی، علی (1394). "بررسی دلایل ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره رکودی سال‌های 1392 تا 1394". فصلنامه علمی اقتصاد مسکن 54: 38-11.
 10. حاجی‌زاده، سمیه (1393). اثرات نامتقارن تغییرات حجم پول بر قیمت‌های مسکن در ایران (نگرشی از چسبندگی قیمت مسکن)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان.
 11. حیدری، حسن. و سعیدپور، لسیان (1393). "تجزیه‌وتحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزایندة مالی در چارچوب مدل کینزین‌‌های جدید". پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی 5(20): 78-61.
 12. خیابانی، ناصر. و امیری، حسین (1391). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز جهت بررسی تاثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری 9(3): 60-25.
 13. درگاهی، حسن. و شربت اوغلی، رویا (1389). "تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه". تحقیقات اقتصادی 45(93): 27-1.
 14. شاه‌حسینی، سمیه. و بهرامی، جاوید (1391). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی". پژوهش‌های اقتصادی ایران 17(53): 83-55.
 15. شهبازی، کیومرث. و کلانتری، زهرا (1391). "اثر شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 61: 104-77.
 16.  شهرستانی، حمید. و اربابی، فرزین (1388). "الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی 9(32): 66-43.
 17. عباسی نژاد، حسین. و یاری حمید (1388). "تأثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران". پژوهشهای اقتصادی 30: 78-59.
 18. عسگری، حشمت‌الله. و چگنی، علی (1386). "اثر تسهیلات اعطایی مسکن بر توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی". فصلنامه اقتصاد مسکن 41: 42-25.
 19. فخرحسینی، سید فخرالدین (1390). "الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 3: 28-1.
 20. فخرحسینی، سید فخرالدین. شاهمرادی، اصغر. و احسانی، محمدعلی (1391). "چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران". پژوهش‌های اقتصادی 12(1): 30-1.
 21.  فطرس، محمدحسن. توکلیان، حسین. و معبودی، رضا (1393). "تاثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید 1391-1340". پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی 5(19): 92-73.
 22. فیروز زارع، علی. و برجی، معصومه (1388)‌. "بررسی وضعیت بازار مسکن در مناطق شهری با تأکید بر شهر مشهد". فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی 14: 9-1.
 23. قلی‌زاده، علی‌اکبر. و کمیاب، بهناز (1389). "بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری". تحقیقات اقتصادی (92): 238-207.
 24. کمیجانی، اکبر. و توکلیان، حسین (1391). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصاد 2(8): 117-87.
 25. کمیجانی، اکبر. و حائری، مجتبی (1392). "نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی". فصلنامه راهبرد اقتصاد 2(5): 68-41.
 26.  گلمرادی، حسن. و انجم شعاع، سجاد (1394). "اثرات کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی ۳(10): 108-89.
 27. متوسلی، محمود. ابراهیمی، ایلناز. شاهمرادی، اصغر. و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 10(4): 116-87.
 28. متوسلی، محمود. و ابراهیمی، ایلناز (1389). "نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران". سیاست‌های اقتصادی 81(2): 50-27.
 29. منظور، داود. و تقی‌پور، انوشیروان (1394). "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 23(59): 44-7.
 30. مهرگان، نادر. و دلیری، حسن (1392). "واکنش بانک‌ها در برابر سیاست‌های پولی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 21(66): 68-39.
 31. یزدانی بروجنی، فردین. فرهادی‌پور، محمدرضا. و حیدری، یاشار (1387). "بررسی نوسانات ادواری بخش مسکن و تاثیرات متقابل بین متغیرهای کلان و بخش مسکن و تاثیر آن بر صنعت ساختمان". تحقیقات ساختمان و مسکن 22: 41-24.
  1. Bao, Y. Lim, G. & Li, S. (2009). "A Small Open Economy DSGE Model with a Housing Sector". Conference of Economists, Adelaide.
  2. Brzoza-Brzezina, M. Kolasa, M. & Makarski, K. (2013). "The Anatomy of Standard DSGE Models with Financial Frictions". Journal of Economic Dynamics & Control 37: 32-51.
  3. Calza, A. Monacelli, T. & Stracca, L. (2013). "Housing Financeand Monetary Policy". European Economic Association 11: 101-122.
  4. Clarida, R. Jordi, G. & Mark, G. (1999). "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective". Journal of Economic Literature 37(4): 1661–1707.
  5. Cozzi, M. (2012). "Optimal Unemployment Insurance in GE: A Robust Calibration Approach". Economics Letters 117: 28-31.
  6. Darracq, P.M. & Notarpietro, A. (2008). "Monetary Policy and Housing Prices in an Estimated DSGE Model for the US and the Euro area". European Central Bank Working Paper Series No 972.
  7. Funke, M. & Paetz, M. (2013). "Housing Price and the Business Cycle: An Emprical Application to Hong Kong". Journal of Housing Economics 22: 62-76.
  8. Goodfriend, M. & King, R. (1997). "The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy". NBER/Macroeconomics Annual 12(1): 231-283.
  9. Hoover, K.D. (1995). "Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models". Oxford Economic Papers 47(1): 24-44.
  10. Iacoviello, M. & Neri, S. (2010). "Housing Market Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model". American Economic Journal 2(2): 125–164.
  11. Iacoviello, M. (2005). "House Prices, Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the Business Cycle". American Economic Review 95(3): 739-764.
  12. Jalali-Naini, A. & Hemmaty, M. (2013). "Threshold Effects in the Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Central Bank of Iran". Journal of Money and Economy 8(1): 1-30.
  13. Kydland, F.E. & Prescott, E.C. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". Econometrica 50(6): 1345-1370.
  14. Long, John. B. & Plosser Charles, I. (1983). "Real Business Cycles". Journal of Political Economy 91(1): 39–69.
  15. Lucas, R. E. Jr.(1976). "Econometric Policy Evaluation: A Critique". Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (1): 19-46
  16. Markus, D. (2010). "The Interplay between Output, Inflation, Interest Rates and House Prices: International Evidence". Journal of Property Research 27(1): 1-17.
  17. Mishkin, F. (1997). "Symposium on The Monetary Transmission Mechanism". Journal of Economic Perspectives 9(4): 3-10.
  18. Rotemberg, J. (1982). "Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output". Review of Economic Studies 49: 517-31.
  19. Sims, Ch. A. (1980). "Macroeconomics and Reality". Econometrica 48(1): 1-48.
  20. Stock, J. H. & Watson, M.W. (2003). "Forecasting Output and Inflation: The Role of Asset Prices". Journal of Economic Literature 41: 788-829.
  21. Taylor, J.B. (1993). "Discretion versus Policy Rules in Practice". Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39: 195-214.
  22. Tovar, C. E. (2009). "DSGE Models and Central Banks. Economics: The Open Access". Open-Assessment E-Journal 3: 1-33.
  23. Uhlig, H. (1999). A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily, in Ramon Marimon and Andrew Scott, eds, Computational Methods for the Study of Dynamic Economies. Oxford University Press, 30-61.