ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت ا...بروجردی، بروجرد

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ایران است. بدین منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهایی درآمد، نظریه هموارسازی درآمد- شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارایه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانه‌ای، در دوره 1393-1352 مدل‌سازی و برآورد گردید. نتایج نشان داد که نابرابری توزیع درآمد تاثیر غیر خطی-آستانه‌ای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظریه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع بالای هرم معکوس بر شادی تایید شد. هنگامی که ضریب جینی کمتر از 416/0 است (در رژیم نابرابری پایین درآمدی) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی‌دار بر نابرابری شادی دارد. زیرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داریم. اما پس از عبور از حد آستانه (قرار گرفتن در رژیم بالای نابرابری درآمد) افزایش نابرابری توزیع درآمد تاثیری مثبت و معنی‌دار بر نابرابری شادی دارد. چون به بالای هرم معکوس شادی مزلو حرکت نموده‌ایم. بنابراین مبتنی بر نظریه‌های مطرح شده هموار نمودن درآمد در یک برش مقطعی یا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهایی درآمد می‌شود و می‌تواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتایج پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه 416/0 بر ضریب جینی توجه نمایند و در صورت افزایش نابرابری توزیع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاست‌های بازتوزیعی درآمد، موجبات بهبود توزیع شادی در جامعه را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between income inequality and happiness inequality: A case study of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyed Parviz Jalili Kamju
 • Younes Nademi
.
چکیده [English]

The aim of this paper is to evaluate the effect of income inequality (II) on happiness inequality (HI) in Iran. For this purpose, the literature was reviewed for the relationship between II and HI including income marginal happiness descending, income smoothing theorem and inverted Maslow pyramid of happiness. Then, the factors that affect HI were estimated by means of a threshold regression model during the period of 1973-2014. The estimation results showed that II has a nonlinear and threshold impact on HI. Thus, the Maslow happiness theorem that describes the impact of II on happiness at the top of inverted pyramid was confirmed. In this case, when Gini coefficient is less than 0.416, in the low II regime, an increase in II has a significant negative impact on HI. This is because of being at the bottom of Maslow pyramid. However, after the threshold point, in the high II regime, an increase in II has a significant positive impact on HI because of moving up the pyramid. Therefore, smoothing income in a cross cutter or time series decreases the downward slope of income marginal happiness, which can decrease HI. Based on the results, policymakers are suggested to pay attention to the Gini threshold point of 0.416 to decrease HI. In addition, when II is higher than the threshold level, they can improve happiness distribution with income redistribution policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income marginal happiness
 • Happiness inverted pyramid Maslow
 • Income inequality
 • Happiness inequality
 1. آیزنک، مایکل (1387). همیشه شاداب باشید. زهرا چلونگر؛ تهران، انتشارات نسل نواندیش.
 2. ابونوری، اسمعیل. و اسکندری، جمال. (1395). "مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی". مجله سیاست‌گذاری اقتصادی ۸(۱۵): 137-152.
 3. بختیاری، صادق. و فتح‌آبادی، مهدی. (1390). "رابطه بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعه تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیایی". معاونت پژوهش‌های اقتصادی/ گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی.
 4. جان، پلامناتز (۱۳۶۷). شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل. حسین بشیریه؛ نشر نی، چاپ اول.
 5. جلیلی کامجو، سید پرویز (1394). تخصیص پایدار و عملی‌سازی طراحی بازار آب (مطالعه موردی حوضه آب‌ریز زاینده‌رود)، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه اصفهان.
 6. حجازی، مسعود. و تقی‌پور، فریبا (1394). "بررسی تاثیر شادی در کار بر بهره‌وری نیروی انسانی". مجله مدیریت بهره‌وری 9(33): 77-92.
 7. دوباتن، آلن (1397). تسلی‌بخشی‌های فلسفه (ارزیابی آثار دو مونتنی). عرفان ثابتی؛ تهران، انتشارات ققنوس.
 8. دهقانی، حمید. اکبرزاده، فاطمه. خوش‌فر، غلامرضا. و ربانی، رسول (1390). "ارزیابی تاثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان". راهبرد فرهنگ 13: 160- 184.
 9. رنانی، محسن. و مویدفر، رزیتا (1390). چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، انتشارات طرح نو.
 10. ساوجی، سهیلا. عصاری، عباس. عاقلی، لطفعلی. و حسن‌زاده، علی (1397). "بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری". مجله سیاست‌گذاری اقتصادی 10(19): 52-25.
 11. ظهور، علیرضا. و فکری، علیرضا (1382). "وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی". دانشگاه علوم پزشکی ایران ارمغان دانش 8(30): 72-63.
 12. کرمی‌نوری، رضا. مکری، آذرخش. محمدی‌فر، محمد. و یزدانی، اسماعیل (1381). "مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران". مجله روانشناسی و علوم تربیتی 32(1): 41-3.
 13. کشاورز، امیر (1384). بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت، انعطاف پذیری و ویژگی‌های جمعیت‌شناسی در مردم شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
 14. محمدزاده، پرویز. اصغرپور، حسین. و منیعی، امید (1392). "بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران". مجلة تحقیقات اقتصادی 48(1): 158-139.
 15. معیدفر، سعید (1387). بررسی مسائل اجتماعی ایران، همدان، انتشارات نورعلم.
 16. مهرگان، نادر. رشید، خسرو. قاسمی، ثمینه. و سهرابی، حسین (1395). "بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت". مجله سیاست‌گذاری اقتصادی 8(15): 136-117.
 17. میرشاه‌جعفری، ابراهیم. عابدی، محمدرضا. و دریکوندی، هدایت‌ا... (1381). "شادمانی و عوامل موثر بر آن". تازه‌های علوم شناختی 4(3): 24-1.
 18. نادمی، یونس. و جلیلی کامجو، سیدپرویز (1397). "ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران". مجله مدل‌سازی اقتصادی 12(1(پیاپی 41)): 26-1.
 19. نیلی مسعود (1394). "تاثیر تورم و رشد اقتصادی بر شادی". مقاله آماده انتشار.
  1. Abbott, P. and Sapsford, R. (2006). "Life Satisfaction in Post-Soviet Russia and Ukraine". Journal of Happiness Studies 7: 251-287.
 20. Alesina, A. Di Tella, R. and MacCulloch, R. (2004). "Inequality and happiness: Are Europeans and Americans Different? ". Journal of Public Economics 88(9-10): 2009-2042.
 21. Almås, I. (2012). "International Income Inequality: Measuring PPP bias by Estimating Engel Curves for Food". The American Economic Review 102(2): 1093-1117.
 22. Alois, P. (2014). "Income Inequality and Happiness: Is There a Relationship?". Working Paper.
 23. Angelo, A.D. Zazzaro, A. (2009). "Happiness and Relative Income in Italy". Working Paper.
 24. Aporale G. M. Georgellis, Y. Tsitsianis, N. and Yin, Y. P. (2009). "Income and Happiness across Europe: Do Reference Values Matter?". Journal of Economic Psychology 30(1): 42-51.
 25. Argyle, M. (1999). "Causes and Correlates of Happiness". In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology (pp. 353-373). New York: Russell Sage Foundation.
 26. Baucells, M. and Sarin, K. R. (2008). "Does More Money Buy You More Happiness?". IESE Business School 683: 1-28.
 27. Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-being, Chicago, Aldine Publishing Company.
 28. Buchanan, W. (1953). How Nations See Each Other. A Study in Public Opinion, University of Illinois Press, Urbana, USA.
 29. Cantril, H. (1965). The Pattern of Human Concern, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, USA.
 30. Carabelli, A. M. and Cedrini, M. A. (2009). "The Economic Problem of Happiness: Keynes on Happiness and Economics". Working Paper.
 31. Chan, K. S. (1993). "Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model". The Annals of Statistics 21(1): 520-533.
 32. Chin-Hon-Foei, S. (1989). Life Satisfaction in the EC Countries, 1975-1984, In: Veenhoven, R., Ed.: Did the Crisis Really Hurt?, Universitaire Perss Rotterdam. Netherlands.
 33. Clarc, A. E. Fleche, S. and Senik, C. (2014). "Economic Growth Evens-Out Happiness: Evidence from Six Surveys". The German Socio-Economic Panel Study at DIW Berlin 58: 1-34.
 34. Cummins, R.A. (2003). "Normative Life-Satisfaction: Measurement Issues and a Homeostatic Model". Social Indicators Research 64: 225-256.
 35. Di Tella, R. MacCulloch, R. and Oswald, A. (1999). "Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence form Surveys of Happiness". The American Economic Review Forth Coming.
 36. Easterlin, R.A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, In P. A. David, & M. W. Reder (Eds.), Nations Are Households in Economic Growth. New York, Academic Press.
 37. Fahey, T. and Smyth, E. (2003). "What Can Subjective Indicators Tell Us About Inequalities In Welfare? Evidence from 33 European Societies". Working Paper Dublin, Economic and Social Research Institute.
 38. Fehr, E. and Schmidt, K. M. (1999). "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". The Quarterly Journal of Economics 114(3): 817-868           .
 39. Foroohar, F. (2005). "Money v. Happiness: Nations Rethink Priorities". Newsweek, April 5.
 40. Frey, B. (2008). Happiness: A Revolution in Economics, Cambridge, M.A: MIR Press.
 41. Frey, S. B. and Stutzer, A. (2002). "The Economics of Happiness". World Economics Journal 3(1): 1-17.
 42. Fuentes, N. & Rojas, M. (2001). "Economic Theory and Subjective Well-being". Social Indicators Research 53: 289-314.
 43. Gallup, G.P. (1976). "Human Needs and Satisfactions: A Global Survey". Public Opinion Quarterly 40: 459-467.
 44. Hansen, Bruce. E. (2000). "Sample Splitting and Threshold Estimation". Econometrica 68(3): 575-603.
 45. Ingelhart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 46. Kalmijn, W.M. & Veenhoven, R. (2005). "Measuring Inequality of Happiness in Nations: In Search for Proper Statistics". Journal of Happiness Studies 6: 357-396.
 47. Knabe, A. and Rätzel (2010). "Income, Happiness, and the Disutility of Labor". Journal of Economics Letters 107(1): 77-79.
 48. Kuznets, S. (1955). "Economic Growth and Income Inequality". The American Economic Review 8(3): 1-28.
 49. Lindenberg, S. and Schreuder, H. (1993). Interdisciplinary Perspectives on Organization Studies, Oxford, Pergamon Press.
 50. Ott, J. (2005). "Level and Equality of Happiness in Nations: Does Greater Happiness for a Greater Number Imply Greater Inequality in Happiness?". Journal of Happiness Studies 6: 397-420.
 51. Stutzer, A. and Lalive, R. (2000). "The Role of Social Norms in Job Searching and Subjective Well-Being". Mimeo, Working Paper.
 52. Tian, G. and Yang, L. (2008). "How Are Income and Non-Income Factors Different in Promoting Happiness?". Toront University Mimeo, Working Paper.
 53. Veenhoven, R. (1990). "Inequality in Happiness, Inequality in Countries Compared between Countries". Paper 12th Work Congress of Sociology, Madrid, Spain.
 54. Veenhoven, R. (2000). "Well-being in the Welfare State: Level not Higher, Distribution not more Equitable". Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 2: 91-125.
 55. Veenhoven, R. (2002). "Die Rückkehr der Ungleichheit in die moderne Gesellschaft? Die Verteilung der Lebenszufriedenheit in den EU-Ländern von 1973 bis 1996 (Return of Inequality in Modern Society?". Dispersion of Life-satisfaction in EU-nations 1973 -1996). Rotterdam University Mimeo, Working Paper.
 56. Veenhoven, R. (2004). "World Database of Happiness: Continuous Register of Research on Subjective Enjoyment of Life". Rotterdam University Mimeo, Working Paper.
 57. Veenhoven, R. (2005). "Inequality of Happiness in Nations, Introduction to this Special Issue". Journal of Happiness Studies 6: 351-355.
 58. Veenhoven, R. and Ehrhardt, J. (1995)."The Cross-National Pattern of Happiness; Test of Predictions Implied in Three Theories of Happiness". Social Indicators Research 34: 33-68.
  1. Veenhoven, R. and Kalmijn, W.M. (2005). "Inequality-Adjusted Happiness in Nations". Journal of Happiness Studies 6: 421-455.