مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استادیار حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تاکنون اکثر مطالعات انجام شده برای استخراج تقاضا، بر اساس تابع مطلوبیت کلاسیکی و استخراج تابع تقاضا در یک مجموعه انتخاب پیوسته صورت گرفته است، در حالی که در بسیاری از موارد انتخاب فرد در یک مجموعه پیوسته قرار ندارد. در اقتصاد مدل‌های انتخاب گسسته یا مدل‌های انتخاب کیفی به توصیف، توضیح و پیش‌بینی انتخاب بین دو یا چند گزینه می‌پردازد. در مدل‌های انتخاب گسسته که به بررسی وضعیت‌هایی با نتایج بالقوه گسسته می‌پردازد، مقدار بهینه از طریق شرایط استاندارد مرتبه اول قابل توصیف نیست. این نوع از مدل‌ها بر ارتباط بین انتخاب‌های انجام شده توسط هر فرد و خصوصیات مربوط به فرد و خصوصیات مربوط به هر یک از گزینه‌ها از طریق محاسبه احتمال انتخاب یک گزینه توسط فرد با استفاده از مدل‌های لوجستیک و پروبیت تاکید دارد.
در این راستا، این مقاله ابتدا به معرفی مدل‌های انتخاب گسسته و چگونگی شکل‌گیری و مدل‌سازی تقاضا درآن پرداخته و سپس به تخمین تقاضای سفر (انتخاب وسیله) در شهر اصفهان در ساعت اوج صبح با استفاده از این رهیافت به عنوان یک مدل کاربردی پرداخته است. این تقاضا از طریق جمع‌آوری پرسش‌نامه به طور تصادفی از 457 فرد سفرکننده در ساعت اوج صبح انجام شده است. نتایج این رهیافت نشان می‌دهد که تقاضا برای خودرو شخصی فقط به آسایش خودرو شخصی وابسته بوده است، در حالی که تقاضا برای تاکسی به زمان، هزینه، درآمد و آسایش و تقاضا برای اتوبوس به زمان و هزینه وابسته بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction of a Discrete Choice Model: Application for Mod Choice in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Marzieh Googerdchian 1
  • Rahman khoshakhlagh 2
  • Nematollah Akbari 2
  • Meisam Akbarzadeh 3
چکیده [English]

Until now, most studies related to derivation of demands have been conducted on the basis of a classical desirability function and in a continued choice set while, in many cases, individual choices cannot be made in a continued set. In economics, a discrete or quantal choice model is used to describe, explain and predict choices between two or more alternatives. These choices may occur  in contrast to classical consumer theory that is made on the assumption of continued amounts of demanded commodities. In the case of classical consumer theory, continued space of alternatives allows the use of calculus to derive optimal amount of goods and modeling the empirical demand by using regression analysis. However, in a discreet choice model that describes the discreet condition, use of the first order condition for optimal solutions is impossible. The discreet choice model uses theoretical and empirical modeling of individual choices with a deterministic choice set and the relationship between each individual choices, characteristics of individuals and characteristics of each alternative by estimating the probability of choosing each alternative for one individual with a logestic and probit model.
Thus, the first part of this paper is allocated to the introduction and modeling of a discreet choice and deriving a travel demand function from it. Then, this framework is empirically used for deriving of travel demands for work and educational trips in Isfahan city in the morning peak time by  questionnaires randomly given to 457 travelers. As the results show, the demand for cars is just a function of seeking comfort, while the demand for buses is a function of time, cost and comfort. Also, the demand for taxi is a function of time, cost, comfort and income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete choice model
  • Randome utilitty
  • Travel demand
  • Multiple logite model
الف) منابع و مآخذ فارسی

سالنامه آماری حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان (1392). معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان.

ممدوحی، امیررضا. و میرمحمدی، سید اصغر (1391). "کاربرد مدل‌های انتخاب گسسته در پیش بینی تعداد سفرهای هوایی: مطالعه موردی فرودگاه امام خمینی (ره) تهران". فناوری حمل و نقل 7(18): 8-1.

 

ب) منابع و مآخذ لاتین

Asensio, J. (2002). "Transport Mode Choiceby Commuters to Barcelona’s CBD". Urban Studies 39(10): 1881–1895.

Buehler, R. (2011). "Determinants of Transport Mode Choice: a Comparison of Germany and the USA". Journal of Transport Geography 19: 644–657.                         

Ben-Akiva, M. (1973). Structure of Passenger travel Demand Model, Submitted in Partial Fulfillment of Requirement for Degree of Doctor of Philosophy at MIT.

Ben-Akiva,M. and Lerman, R. S. (1985). Discere Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand, The MIT Press. 

Button, K. J. (1975). "The Use of Economic in Urban Travel Demand Modeling: A Survay". Socio-Econ, Plon, SCI 10(2): 57-66. 

Dargay, J. (2007). "The Effect of Prices and Income on Car Travel in the UK". Transportation Research, Part A 41(10): 949-960.

Eriksson, L. Friman, M. and Garling ,T. (2008). "Stated Reasons for Reducing Work-Commute by Car". Transportation Research, Part F 11:427-423.

Hensher, D. A, Rose, J. M., and Greene, W. (2005). v, Cambridge University Press.

Train, K. (1986). Qualitative Choice Analysis: Theory Econometrics, and an Application to Automobile Demand, The MIT Press.

Train, K. (2009). Discrete Choice Methods with Simulation, Cambrididge University Press.

Lancaster, K. (1960). "A New Approach to Consumer Theory". The Journal of Political Economy 74(2): 132-157.

Louviere, J. J, Hensher, D. A. and Swait, J. (2000). Stated Choice Method: Analysis and Application in Marketing, Transportation and Environmental Valuation, Cambridge University Press.

Mackett, R. L. (2003). "Why do People use Their Cars for Short Trips". Transportation Research 30: 329-340.

McDonald, N.C. (2008). "Children’s mode choice for the school trip: the role of distance and school location in walking to school.". Transportation 35: 23–35.

Manski, C. (1973). The Analysis of Quantal Choices, PhD Dissertation. Department of Economics, MIT Cambridge Mass. 

McFadden. D. (1976). "Quantal Choice Analysis a Survey".Annals of Economic and Social Measurement 5(7): 363-390.

McFadden, D. (2001). "Economic Choices". The American Economic Review 91(3): 351-378.

Paulley, N, Balcombe, R, Mackett, R, Titheridge, H , Preston, J., Wardman, M. , Shires, J. , Shires, J. and White, P. (2006). "The Demand for Public Transport: The Effects of Fares, Quality of Service, Income and Car Ownership". Transport Policy 13: 295-306.

Quandt, R. E. (1976). "The Theory of Travel Demand". Transport Resarch 10: 411- 413.

Rag Adhikari, S. (2011). "A Methodological Review of Demand Analysis: An Example of Health Care Services". Economic Journal of Development Issues 13(1-2): 119-130.