برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که برآورد مدل با شکست ساختاری در واریانس شرطی درجه پایداری تلاطم را کاهش می‌دهد. همچنین مدل مورد نظر با شکست ساختاری نتایج دقیق‌تری را در مقایسه با مدل بدون شکست ساختاری ارائه می‌دهد. سرانجام با استفاده از شاخص سرریز، ارتباط و همگرایی میان بازارها و همچنین جهت و شدت سرریز میان بازارها ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص سرریز بازدهی کل 7.36 درصد می‌باشد. همگرایی میان بازارها نسبتا پایین می‌باشد. همچنین صنایع محصولات شیمیایی و خودرویی بازارهای غالب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of the volatility transmissions between the exchange rate and the stock market returns in terms of individual industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori 1
  • Gholamreza Keshavarz Hadad 2
  • Iman Mirzaaghanasab 3
1 Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University
2 Associate Professor, Department of Economics, Sharif University of Technology
3 PHD Student of Econometrics, Department of Economics, Semnan University
چکیده [English]

In this paper, the volatility transmissions between the exchange rate and the stock market returns are estimated for different industries in Iran from 03/25/2009 to 05/22/2019. For this purpose, DECO-GARCH model is used with and without structural breaks. The results show that the model estimation with structural breaks in a conditional variance reduces the degree of persistence of volatility. The model with structural break yields more accurate results than the model ignoring the structural breaks. Finally, using the overflow index, the relationship and convergence among markets as well as the direction and intensity of overflow among them are identified and evaluated. The results show that the overflow index of total returns is about 7.36%, the convergence of markets is relatively low. Also, the chemical and automotive industry markets prove to be the dominant ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH models
  • Structural breaks
  • Portfolio management
ابونوری، اسمعیل. عبدالهی، محمدرضا. و حمزه، مصطفی (1391). "ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغیره". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی (65): 86-65.
رضا‌قلی‌زاده، مهدیه. یاوری، کاظم. و صالح آبادی، علی (1392). "بررسی تاثیر نوسانات دارایی‌های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 71: 76-53.
شاکری، عباس (1390). مدیریت منابع و مصارف ارزی، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
شهرازی، مهدی. ابونوری، اسمعیل. راسخی، سعید. و علمی، زهرا (میلا) (1393). "اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای ارز، طلا و سهام در ایران". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی 8(26): 73-57.
Aboura, S. & Chevallier, J. (2014). "Volatility Equicorrelation: a Cross- Market Perspective". Econ. Lett 122: 289-295.
Aggarwal, R. (1981). "Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the US Capital Markets under Floating Exchange Rates". Akron Business and Economic Review 12(2): 7-12.
Antonakakis, N. & Kizy, R. (2016). "Dynamic Spillover Effects in Futures Markets: UK and US Evidence". Int. Rev. Financ, Anal 48: 406-418.
Awartani, M.E.H. Lahiani, A. & Nguyan, D.K. (2013). "Dynamic Spillovers between Oil and Stock Markets in the Gulf Cooperation Council Countries". Energy Econ 36: 28-42.
Aydemir, O. & Demirhan, E. (2009). "The Relationship between Stock Prices and Exchange Rates Evidence from Turkey". International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 23.
Bauwens, L. Laurent, S. & Rombouts, V. (2006). "Multivariate Garch Models: A Survey". Journal of Applied Econometrics 21(1): 79-109.
Bhattacharya, B. & Mukherjee, J. (2002). "Causal Relationship between Stock Market and Exchange Rate, Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: a Case Study for India". http:/www.igidr.ac.in/money/basabi.pdf.
Branson, W.H. (1983). Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk, In: Herring, R.J. (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University, Cambridge.
Choi, J. J. (1995). "The Japanese and US Stock Prices: A Comparative Fundamental Analysis". Japan and the World Economy 7: 347-360.
Colacito, R. Engle, R.F. and Ghysels, E. (2011). "A Component Model for Dynamic Correlations". J. Econ 164: 45-59.
Diebold, F. & Yilmaz, K. (2009). "Better to Give to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillover". International Journal Forecast 28: 57- 66.
Diebold, F. & Yilmaz, K. (2012). "Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets". Economic Journal 119: 158-171.
Dornbusch, R. & Fischer, S. (1980). "Exchange Rates and the Current Account". The American Economic Review 70(5): 960-971.
Emre Alper, C. Fendoglu, S. and Saltoglu, B. (2012). "MIDAS Volatility Forecast Performance under Market Stress: Evidence from Emerging Stock Markets". Econ. Lett 117: 528-532.
Engel, R.F. & Kelly, B. (2012). "Dynamic Equicorrelation". J, Bus, Econ, Stat 30: 212-228.
Engle, R.F. & Sheppard, K. (2001). "Theorical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH". National Bureau of Economic Research, Working Paper.
Fernandez, V. (2006). "External Dependence in European Capital Markets". Journal of Applied Economics 9(2): 275-293.
Franck, P. & Young, A. (1972). "Stock Price Reaction of Multinational Firms to Exchange Realignments". Financial Management 1: 66-73.
Gavin, M. (1989). "The Stock Market and Exchange Rate Dynamics". Journal of International Money and Finance 8(2): 181-200.
Granger, Clive W.J. Huang, B. & Chin-Wei, Y. (2000). "A Bivariate Causality between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Recent Asian Flu". The Quarterly Review of Economics and Finance 40: 337-354.
Griffin, J. M. & Stulz, R. (2001). "International Competition and Exchange Rate Shocks: A Cross-Country Industry Analysis of Stock Returns". Review of Financial Studies 14: 215-241.
Hammoudeh, S. Yuan, Y. Mcaleer, M. & Thompson, M. (2010). "Precious Metals-Exchange Rate Volatility Transmissions and Hedging Strategies". Int. Rev, Econ, Financ 20: 633-647.
Inclan, C. & Tiao, G.C. (1994). "Use of Cumulative Sums of Squares for Retrospective Detection of Changes of Variance". Journal of the American Statistical Association 89(427): 913-923.
Kang, S. H. & Yoon S. M. (2011). "Sudden Changes in Variance and Volatility Persistence in Asian Foreign Exchange Markets". Journal of the Korean Economy 11: 129-143.
Kumar, D. & Maheswaran, S. (2012). "Modeling Asymmetry and Persistence under the Impact of Sudden Changes in the Volatility of the Indian Stock Market". IIMB Management Review 24(3): 123-136.
Lastrapes, W.D. (1990). "Exchange Rate Volatility and US Monetary Policy: An ARCH Application". Journal of Money, Credit and Banking 21: 66-77.
Ma, C. K. & Kao, G. W. (1990). "On Exchange Rate Changes and Stock Price Reactions". Journal of Business Finance and Accounting 17: 441-449.
Mensi, W. Hammoudeh, S. and Yoon, S.-M. (2014). "Structural Breaks and Long Memory in Modeling and Forecasting the Volatility of Foreign Exchange Markets of Oil Exporters: the Importance of Scheduled and Unscheduled News Announcements". Int. Rev. Econ. Financ 30: 101-119.
Mishkin, F. S. (2001). "The Transmission Mechanism and the Role of Asset Prices in Monetary Policy". NBER Working Paper 8617.
Nieh, C.C. & Lee, C.F. (2001). "Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries". The Quarterly Review of Economics and Finance 41: 477-490.
Pan, M. Fok, R.C. & Liu, Y. A. (2007). "Dynamic Linkages between Exchange Rates and Stock Prices: Evidence from East Asian Markets". International Review of Economics and Finance 16: 503-520.
Pan, Z. Wang, Y. & Liu, L. (2016). "The Relationship between Petroleum and Stock Returns: an Asymmetric Dynamic Equi- Correlation Approach". Energy Econ 36: 658-665.
Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998). "Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models". Economic Lettters 58: 17-29.
Poon, S. H. & Granger, C. W. J. (2003). "Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review". Journal of Economic Literature 41: 478-539.
Roll, R. (1992). "Industrial Structure and the Comparative Behavior of International Stock Markets Indices". Journal of Finance 47: 3-41.
Seong, M.Y. Walid, M. & Shawkat, H. (2015). "Structural Breaks, Dynamic Correlations, Asymmetric Volatility Transmission, and Hedging Strategies for Petroleum Prices and USD Exchange Rate". Energy Economics 48: 46-60.
Soenen, L. A. & Hennigar, E. S. (1988). "An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices: The US Experience between 1980 and 1986". Akron Business and Economic Review 3(9): 7-16.
Solnik, B. (1987). "Using Financial Prices to Test Exchange Rate Models: A Note". Journal of Finance 42: 141-149.
Vivian, A. and Wohar, M.E. (2012). "Commodity Volatility Breaks". J. Int. Financ. Mark. Inst. Money 22: 395-422.