دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-374 
4. سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران

صفحه 99-131

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی نوری؛ محمد حسین معماریان


9. برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

صفحه 253-278

اسمعیل ابونوری؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ ایمان میرزااقانسب