قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

4 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

10.29252/epj.2020.9797.1774

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران اقتصادی با بسط مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی می‌باشد. در این مطالعه تاثیر شکل‌دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی با لحاظ رفتارهای متفاوت کارگزاران اقتصادی با اعمال تغییراتی در الگوی حل انتظارات در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می‌شود. لحاظ کارگزاران ناهمگن در مدل کینزین‌های جدید بینش جدیدی را در ارتباط با بازتوزیع سیاست پولی نسبت به درک از سیکل‌های تجاری ارائه کرده است. ادبیات جدید بیانگر یک برداشت سیاستی متفاوت در مورد سیاست پولی بهینه تحت شرایط و فروض بسیار خاصی می‌باشد. مشکلات مربوط به تحلیل‌های سیاست پولی بهینه از این حقیقت ناشی شده است که در مدل‌های کینزین‌های جدید مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی موقعیت اقتصاد بوسیله توزیع ثروت – درآمد توصیف می‌شود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای بدهکاری که دارای مطلوبیت نهائی از خالص ثروت می‌باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The rule of optimal monetary policy based on heterogeneity of expectations of economic agents in the form of agent based model

نویسندگان [English]

 • Roya Kanour 1
 • Abbas Alavi Rad 2
 • Beitollah Akbari Moghadam 3
 • Akbar Mirzapour Babajan 4
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Abarkouh Branch, Islamic Azad University, Abarkouh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the role of optimal monetary policies with heterogeneous agents in agent-based models. In this study, the influence of different people's expectations, on shaping the macroeconomic variables is evaluated. Also, the effects of monetary policies are investigated with regard to different behaviors in terms of distributing the brokers and the economic changes in the pattern of meeting expectations in general dynamic random equilibrium models. The new heterogeneous-agent Keynesian model provides insights into the redistribution of monetary policies and business cycles. The recent literature helps to understand optimal monetary policies under certain conditions. The problems involved in the analysis of optimal monetary policies emerge from the fact that the new Keynesian models based on the behavior of economic heterogeneous agents describe the economic status based on the distribution of wealth. The results obtained from this study indicate that, under discreet conditions, the efforts of monetary authorities can lead to variations in inflation if they redistribute the wealth in favor of families who are in debts and lie at the bottom of the list of priorities for getting a share of net wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heterogeneous agents
 • Expectation
 • Wealth distribution
 • Monetary policy
 • Rule
 • Discretion
 1. آمار و اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی ایران (1397).
 2. باستانی فر، ایمان (1391). تحلیل قواعد سیاست پولی در علم اقتصاد و ارائه معیارهای قاعده پیشنهادی ایده‌آل سیاست پولی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 3. توکلیان، حسین (1393). "برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه پژوهش های پولی بانکی 7(21): 359-329.
 4. خلیلی عراقی، منصور. و گودرزی فراهانی، یزدان (1395). "پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه مدلسازی اقتصادی 10: 23-1.
 5. خلیلی عراقی، منصور. عباسی نژاد، حسین. و گودرزی فراهانی، یزدان (1397). "سیاست پولی بهینه با لحاظ کارگزاران اقتصادی ناهمگن و اثرات آن بر فعالیت‌های حقیقی و کسب و کار در ایران". فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی در دست چاپ.
 6. زمان‌زاده، حمید. و جلالی نائینی، احمدرضا (1392). "مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا". همایش سیاست‌های پولی و ارزی تهران.
 7. زمان‌زاده، حمید. جلالی‌ نائینی، سید‌ احمدرضا. و شادرخ، مهدیه (1393). "سازوکار انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا". فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی 7(19): ۶۹-۱۰۱.
 8. مهرگان، نادر. دلیری، حسن. و کردبچه، حمید (1393). "اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی 6(11): 33-1.
 9. یاوری، کاظم. ولی‌بیگی، حسن. ابراهیمی، ایلناز. و سحابی، بهرام (1397). "تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی 10(19): 88-53.
  1. Acikgoz, O. T. (2014). "Transitional Dynamics and Long-run Optimal Taxation under Incomplete Markets". Mimeo.
   1. Aiyagari, R. (1994). "Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving". Quarterly Journal of Economics 109(3): 659-84.
   2. Auclert, A. (2016). "Monetary Policy and the Redistribution Channel". Mimeo.
   3. Bhandari, A. Evans, D. Golosov, M. and Sargent, T. (2017). "Inequality, Business Cycles and Monetary-Fiscal- Policy". Mimeo.
   4. Dyrda, S. and Pedroni, M. (2014). "Optimal Fiscal Policy in a Model with Uninsurable Idiosyncratic Shocks". Mimeo, University of Minnesota.
   5. Fisher, I. (1933). "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions". Econometrica 1(4): 337-357.
   6. Gelfand, I. M. and Fomin, S. V. (1991). Calculus of Variations, Dover Publications, Mineola, NY.
   7. Huggett, M. (1993). "The Risk-free Rate in Heterogeneous-agent Incomplete Insurance Economies". Journal of Economic Dynamics and Control 17(5-6): 953-969.
   8. Kaplan, G. Benjamin, M. and Giovanni, L. V. (2018). "Monetary Policy According to HANK Dataset". American Economic Review 108(3): 697-743.
   9. Le Grand, F. and Ragot, X. (2017). "Optimal Fiscal Policy with Heterogeneous Agents and Aggregate Shocks". Mimeo.
   10. Machado, V. G. & Portugal, M. S. (2014). "Measuring Inflation Persistence in Brazil Using a Multivariate Model". Working Papers Series 331 Central Bank of Brazil, Research Department.
   11. Nuño, G. and Moll, B. (2017). "Social Optima in Economies with Heterogeneous Agents". Review of Economic Dynamics 28: 150-180.
   12. Park, Y. (2014). "Optimal Taxation in a Limited Commitment Economy". Review of Economic Studies 81(2): 884-918.
   13. Senbeta, S. (2011). "How Applicable Are the New Keynesian DSGE Models to a Typical Low-Income Economy?". MPRA Paper 30931 University Library of Munich, Germany.
   14. Walsh, C.E. (2010). Monetary Theory and Policy, MIT Press.