دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-384 
2. تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

صفحه 33-62

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیر حسین فتح الله زاده


4. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

صفحه 99-125

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


5. نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)

صفحه 127-158

سید مسیح مولانا؛ سید عباس نجفی زاده؛ غلامعلی حاجی؛ احمد سرلک


10. مطالعه تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران

صفحه 299-334

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج