تاثیر تکانه‌های صرف ریسک، سیاست پولی، نفتی، عرضه و تقاضا بر نرخ ارز و تورم در ایران: در چارچوب قواعد تیلور و مک‌کالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10.29252/epj.2020.10835.1875

چکیده

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک‌کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست‌های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می‌دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه‌های صرف ریسک، تقاضا و سیاست پولی، مثبت اما نسبت به تکانه نفتی منفی است. این نتیجه در دو قاعده تیلور و مک‌کالم، یکسان است هر چند تفاوت‌هایی در مورد اندازه واکنش وجود دارد. واکنش نرخ ارز به تکانه عرضه در مدل تیلور منفی و در مدل مک‌کالم مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که در مدل تیلور، تکانه تقاضا و سیاست پولی و در مدل مک‌کالم، تکانه صرف ریسک، بیشترین سهم را در نوسانات نرخ ارز دارند. در این تحقیق با مقایسه دو مدل تیلور و مک‌کالم این نتیجه حاصل شد که قاعده مک‌کالم نسبت به ‌قاعده تیلور، در اقتصاد ایران، قدرت بیشتری در مهار تکانه‌های مذکور دارد، در حقیقت در اقتصاد ایران به دلیل سیستم ثبات نرخ بهره مکانیزم نرخ بهره کارآمدی لازم را ندارد اما سیاست کنترل نقدینگی یک سیاست منطقی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impacts of risk premium monetary and oil policies, supply and demand on the exchange rate and inflation in Iran under the the Taylor and Mccallum rules

نویسندگان [English]

 • Elnaz Dehghan 1
 • Hashem Zare 2
1 Master of Science in Economics Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The study of the sources of exchange rate fluctuation is of great importance to the monetary authorities of a country. In the present study, Taylor and Mccallum rules are used to examine exchange rate fluctuations, including the impulses of oil, the impulses of risk premium, the impulses of supply, the impulses of demand, and the impulse of monetary policy in a structural vector auto-regressive framework in the period 1991:1-2017:4. The results of the shock reaction indicate that the exchange rate reaction to the impulses of risk, demand and monetary policy is positive but negative to the impulse of oil. This result is the same according to both Taylor and Mccallum rules, although there are differences in the size of the reaction. The exchange rate reaction to the impulses of supply is negative in the Taylor model and positive in the Mccallum model. The results of variance decomposition also show that, in the Taylor model, the demand and monetary policy shocks, and, in the Mccallum model, the risk premium shock have the largest share in the exchange rate fluctuation. In this study, Taylor and Mccallum models are compared, and it is concluded that the Mccallum rule is more powerful than the Taylor rule in Iran's economy to control the impulses. Indeed, due to the fixed interest rate system, the interest rate mechanism is not effective in the Iranian economy, but the liquidity control policy is a rational policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate fluctuation
 • Taylor Rule
 • Mccallum Rule
 • SVAR
 1. ابونوری، عباس علی. سجادی، سمیه. و محمدی، تیمور (1392). "رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکداری ایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 3: 52‎-23.
 2. بهمنی اسکویی، محسن (1372). "اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال". سومین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی تهران. مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
 3. بیات، ندا. و بهرامی، جاوید (1396). "ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا". پژوهشنامه بازرگانی 21: 102-67.
 4. پاشایی فام، رامین. پازوکی، محمدرضا. و امیرخانی، پاتریس (1392). "تبیین و تحلیل تأثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تورم کشورهای منتخب واردکننده نفت OPEC". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی 9: 116-89.
 5. حالفی، حمیدرضا. اقبالی، علیرضا. و گسکری، ریحانه (1382). "انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی 3: 933 –911.
 6. ختائی، یونس. و غربالی مقدم، محمود (1383). "بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران". فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 9(1): 25-3.
 7. خزیمه، امیرمحسن. امینی‌فرد، عباس. زارع، هاشم. و ابراهیمی، مهرزاد (1397). "سازوکار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران". اقتصاد و الگوسازی 9(3): 34-1.
 8. خیابانی، ناصر (1380). "یکسان‌سازی ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی". مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران.
 9. راتقی، مریم (1384). اثر نوسانات نرخ ارز در قیمت، پایان نامه کارشناسی ارشد بخش اقتصادی، دانشگاه تهران.
 10. رضایی، حسین. و مولایی، محمدعلی (1384). "ارزیابی نوسانات قیمت نفت بر نرخ ارز". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 13(33): 72-59.
 11. زارع نقده، رضا (1390). بررسی شرط مارشال - لرنر در اقتصاد ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
 12. زارع، هاشم. نورانی آزاد، سمانه. و نورانی‌آزاد، مریم (1396). "بررسی تکانه‌های پولی و معمای تراز تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی". مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری 14(3): 47-27.
 13. زبیری، هدی (1395). "بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی 7(26): 192-167.
 14. شاکری، عباس (1391). اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌ها، تهران، انتشارات رافع.
 15. صمدی، سعید. یحیی آبادی، امین. و معلمی، نوشین (1388). "تحلیل تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 17(52): 26-5.
 16. کمیجانی، اکبر. و نقدی، یزدان (1388). "بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تأکید بر تولید بخشی)". پژوهشنامه اقتصاد کلان 9(32): 124-99.
 17. کمیجانی، اکبر. فرزین وش، اسدالله. و کیاالحسینی، ضیاالدین (1392). "قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 13(50): 58-31.
 18. گرجی، ابراهیم. و فولادی، مهدی (1388). "مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید با منحنی‌های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 44(2).
 19. مروت، حبیب. شاه‌حسینی، سمیه. و فرید زاد، علی (1396). "بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران". فصلنامه مجلس و راهبرد 24(91): 232-203.
 20. نعمتی، مرتضی. نظیری، محمدکاظم. و شاه‌آبادی، ابوالفضل (1397). "نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران". سیاست‌گذاری اقتصادی 10(20): 70-35.
 21. ولیان، حسن. عبدلی، محمدرضا. و کابوسی، مهدی (1391). "بررسی ارتباط نرخ بهره با نرخ ارز بر اساس تئوری اثر بین‌المللی فیشر در اقتصاد ایران". اقتصاد مالی 7(22): 114-91.
 22. یاوری، کاظم. ولی‌بیگی، حسن. ابراهیمی، ایلناز. و سحابی، بهرام (1397). "تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چهارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". سیاست‌گذاری اقتصادی 10(19): 88-53.
  1. Akram, F. (2000). "Oil Prices and Exchange Rates: Norwegian Evidence". Econometrics Journal 7(2): 476–504.
  2. Albuqurque, C. & Portugal, M. (2006). "Testing Nonlinearities between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volitilities". Banco Central Brazil Working Paper 60(4): 325-351.
  3. Amano, R. & Van N. (1998). "Oil Prices and the Rise and fall of the US Real Exchange Rate". Journal of International Money and Finance 17(2): 299-316.
  4. Ball, L. & Mankiw, G. (1995). "Relative-Price Changes as Aggregate Supply Shocks". The Quarterly Journal of Economics 110(1): 161-193. 
  5. Berument, H. Ceylan, N. & Dogan, N. (2010). "The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries". The Energy Journal: 149-176.
  6. Bhar, R. & Nikolova, B. (2009). "Oil Prices and Equity Returns in the BRIC Countries". World Economy 32(7): 1036-1054.‏
  7. Bruno, M. (1979). Stabilization and Stagfiation in a Semi-industrialized Economy in Dornbusch, International Economic Policy. Theory and Evidence, Baltimore.
  8. Bundesbank, D. (2001). The Monetary Transmission Process: Recent Developments and Lessons for Europe, Springer, Palgrave Macmillan UK.
  9. Chen, C. Yao, S. & Ou, J. (2016). "Exchange Rate Dynamics in a Taylor Rule Framework". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 46: 158-173.
  10. Clarida, R. & Waldman, D. (2007). "Is Bad News About Inflation Good News for the Exchange Rate? And, if So, Can that tell us anything about the Conduct of Monetary Policy? ". University of Chicago Press, In Asset Prices and Monetary Policy: 371-396.
  11. Dornbush, R. (1982). Open Economy Macroeconomics, New York, Basic Book.
  12. Edwards, S. (1986). "Are Devaluation Contractionary? ". The Review of Economics and Statistics 68: 501-508.
  13. Friedman, M. (1968). "The Role of Monetary Policy". American Economic Review 58(1): 1-17.
  14. Giannellis, N. & Koukouritakis, M. (2013). "Exchange Rate Misalignment and Inflation Rate Persistence: Evidence from Latin American Countries". International Review of Economics and Finance 25: 202-218.
  15. Goldfajan, I. & Sergio, W. (2000). "The Pass-Through from Depreciation to Inflation; a Panel Study". Department of Economics PUC-Rio Brazi, Series Texts Para Discussion 423.
  16. Hamilton, J. (1983). "Oil and Macroeconomy since World War". Journal of Political Economy 19: 228- 63.
  17. Helpman, E. Hans-Werner, S. Ofair Razin, S. Collins, C. Guttorm, S. and Lars, S. (1999). The Economics of Globalization: Policy Perspectives from Public Economics, Cambridge University Press.
  18. Kempa, B. & Wilde, W. (2011). "Sources of Exchange Rate Fluctuations with Taylor Rule Fundamentals". Economic Modelling 28(6): 2622-2627.
  19. Kriljenko, J. Iván, C. Karacadag, C. and Guimarães, R. (2003). "Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Elements of Best Practice". International Monetary Fund Working Paper No. 03/152.
  20. Krugman, P. and Taylor, L. (1978). "Contractionary Effects of Devaluation". Journal of International Economics 8: 445-458.
  21. Liu, O. & Adedegi, O. (2000). "Determinants of Inflation in the Islamic Republic of Iran; a Macro Economic Analysis". IMF Working Paper.
  22. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, NewYork, Springer Science & Business Media.
  23. McCallum, B. (1988). "Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy". Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29: 173-203.
  24. Melhem, S. & Terraza, M. (2007). "The Oil Single Price and the Dollar". Agricultural and Resource Economics West Virginia University. Energy Studies Review 15: 2.
  25. Meyer, L. (2002). Rules and Discretion, Remarks at the Owen Graduate School of Management, Nashville, Tennessee Vanderbilt University.
  26. Ogaki, M. & Santaella, J. (2005). "The Exchange Rate and the Term Structure of Interest Rates in Mexico". Ohio State University. Journal of Department of Economics 63(1): 99-21.
  27. Peersman, G. & Farrant, K. (2006). "Is the Exchange Rate a Shock Absorber or a Source of Shocks? New Empirical Evidence". Journal of Money, Credit and Banking 38(4): 939-961.
  28. Quere, B. Mignon, V. & Penot, A. (2007). "China and the Relationship between the Oil Price and the Dollar". Energy Policy 35: 5795-5805.‏
  29. Sadorsky, P. (2000). "The Empirical Relationship between Energy Futures Prices and Exchange Rates". Energy Economics 22(2): 253-266.
  30. Taylor, J. (1993). "Discretion versus Policy Rules in Practice". Carnegie Rochester Conferences Series on Public Policy 39: 195-214.
  31. Taylor, J. (2000). "Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies". 75th Anniversary Conference Stabilization and Monetary Policy: The International Experience. Bank of Mexico: 14-15.
  32. Woglom, G. (2003). "How Has Inflation Targeting Affected Monetary Policy In South Africa? ". South African Journal of Economics 71(2): 198-210.