بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران

10.29252/epj.2020.11045.1893

چکیده

این پژوهش می‌کوشد تا اثر حذف مالیات بر سود بنگاه‌ها‌‌ را مورد بررسی قرار دهد. این امکان وجود دارد که با حذف مالیات بر سود بنگاه، درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد. فرض تحقیق این است که با حذف مالیات بر سود، بنگاه انگیزه‌ای برای ایجاد دفتر مالی کاذب و فروش غیر رسمی نخواهد داشت. هدف اصلی بنگاه از ایجاد دفتر مالی کاذب، کاهش مالیات بر سود است. هرچند بار مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بر عهده تولیدکنندگان نیست، اما کم‌اظهاری فروش می‌تواند موجب کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده گردد. به این ترتیب در صورتی که بنگاه تولیدی انگیزه‌ای برای پنهان کردن سهمی از فروش محصولات نداشته باشد، درآمد دولت می‌تواند افزایش یابد. در این پژوهش کوشش شده است تا درآمد مالیاتی دولت در این دو وضعیت مقایسه گردد. به این منظور طی فرایندی تصادفی با 12 هزار حالت مختلف از ساختار بهای تمام‌ شده بنگاه‌های تولیدی، درآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی با درآمد کنونی دولت مقایسه شده است. نتیجه تجربی حاصل شده، نشان می‌دهد که با حذف مالیات بر سود، مجموع درآمد مالیاتی دولت از محل فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government VAT revenue feedback to corporate tax elimination

نویسندگان [English]

  • Mani Motameni 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Froozan Valehi 3
1 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran
2 Professor of Economics, University of Mazandaran
3 MA Student of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

This study seeks to investigate the effect of corporate tax elimination on the government income. The assumption of the research is that, by eliminating the corporate tax, firms will not have the incentive to create informal sales. The main goal of companies may be creating a false financial statement to reduce taxes on profits. However, the VAT burden is not on those firms; they unwittingly pay less money to the government with low sales announcement. So, government revenues may increase if firms do not have the incentive to conceal their taxable product sales. In this research we try to compare the tax revenues of the government in these two situations. To do this, in a stochastic process with 12,000 different modes of finished cost structure of firms, the current situation of the government's tax revenues is compared to situation where the corporate tax is eliminated. The empirical results show that, in Iran, the total tax revenues of the government will increase if corporate taxes are eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax revenue
  • Corporate tax
  • VAT
  • Tax evasion
        1.            امیدی‌پور، رضا. و پژویان، جمشید (1396). "فرار مالیاتی بر پایه درآمد اشخاص حقوقی در ایران". فصلنامه اقتصاد مالی 11(39): 56-27.

        2.            پژویان، جمشید. و درویشی، باقر (1389). "اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی ایران". فصلنامه پژوهشنامه مالیات 18(8): 48-9.

        3.            پناهی، حسین. فلاحی، فیروز. و مردم‌دار، سجاد (1396). "مقایسه اثر حکمرانی خوب در درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته". فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی 5(14): 99-81.

        4.            دادگر، یداله. نظری، روح اله. و صیامی‌عراقی، ابراهیم (1392). "دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران". مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2(5): 27-1.

        5.            خادم علیزاده، امیر (1395). "نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران". فصلنامه پژوهشنامه مالیات 24(32): 176-145.

        6.            رحمانی، تیمور. مهرآرا، محسن. و مهاجرانی‌راد، یوسف (1397). "واکاوی تاثیر مالیات‌های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط‌های تورمی گوناگون". پژوهشنامه اقتصاد کلان 13(25): 105-93.

        7.            سعیدی، پرویز. و نهتانی، حسین‌ علی (1388). "بررسی و مقایسه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای مالیات بر شرکت‌های غیر تولیدی". فصلنامه پژوهشنامه مالیات 17(5): 135-115.

        8.            سلمانی بی شک، محمدرضا. شاهویردی دولت‌آباد، امیر. و باستان، فرانک (1393). "بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی در ایران: رهیافت متقابل علیت در داده‌های سری زمانی". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 2(7): 90-73.

        9.            شمس الدینی، مصطفی. و شهرکی، جواد (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر میزان درآمدهای مالیاتی در ایران". سیاست‌گذاری اقتصادی 8(15): 116-77.

     10.            غفاری، هادی. پورکاظمی، محمد حسن. خداداد کاشی، فرهاد. و یونسی، علی (1396). "تعیین مقادیر بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا". سیاست‌گذاری اقتصادی 9(117): 118-81.

     11.            فیل سرایی، مهدی. و مجردی، سحر (1396). "بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی بر عدالت اجتماعی از دیدگاه کارکنان اداره‌ی کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی". مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری 1(23): 20-1.

     12.            مطلبی، معصومه. علیزاده، محمد. و فرجی دیزجی، سجاد (1397). "برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری". مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 7(27): 167-141.

  13.            Alm, J. Martinez, J. and Mccllan, V. (2016). "Corruption and Firm Tax Evasion" . Journal of Economic Behavior and Organization 124: 146-163.

  14.            Antelo, M. (2016). "Corporate Taxes with Unobservable Profits". Cuadernos de Economia 110: 65-126.

  15.            Asatryan, Z. and Peichl, A. (2017). "Responses of Firms to Tax, Administrative and Accounting Rules: Evidence from Armenia”. CESifo Working Paper Series No.6754, CESifo Group Munich.

  16.            Besley, T. and Prsson, T. (2014). "Why do Developing Countries Tax So Little? ". The Journal of Economic Perspectives 28: 99-120.

  17.            Djankov, S. Ganser, T. Mcliesh, C. Lamalho, R. and Shleifert, T. (2010). "The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship". American Economic Journal: Macroeconomics 2(3): 31-64.

  18.            Feige, E. and Cebula, R. (2012). "America's Underground Economy: Measuring the Size, Growth and Determinants of Income Tax Evasion in the US". Crime, Law and Social Change 57: 265-285.

  19.            Fochmann, M. and Kroll, E. (2016). "The Effects of Rewards on Tax Compliance Decisions". Journal of Economic Psychology 52: 38-55.

  20.            Gokalp, O. Lee, S. and Peng, M. (2016). "Competition and Corporate Tax Evasion: An Institution-based View". Journal of World Business 52: 258-269.

  21.            Goumagias, N. Varsakelis, D. and Assael, Y. (2018). "Using Deep Q-Learning to Understand the Tax Evasion Behavior of Risk Averse Firms". Expert System with Applications 101: 258-270.

  22.            Levaggi, R. and Menoncin, F. (2016). "Optimal Dynamic Tax Evasion: a Portfolio Approach". Journal of Economic and Behavior 124: 115-129.

  23.            Litina, A. and Palivos, T. (2016). "Corruption, Tax Evasion and Social Values". Journal of Economic Behavior & Organization 124: 164-177.

  24.            Richardson, G. (2006). "Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation". Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 15: 150-169.

  25.            Sanz-Sanz, J. (2016). "The Laffer Curve in Scheduler Multi-rate Income Taxes with Non-genuine Allow: An Application to Spain". Economic Modeling 55: 42-56.

  26.            Waseem, M. (2018). "Taxes, Informality and Income Shifting: Evidence from a Recent Pakistan Tax Reform". Journal of Public Economics 157: 41-77.

  27.            www.cbi.ir

  28.            www.codal.ir