ارزیابی و استخراج تمایل به پرداخت سپرده‌گذاران بانکی نسبت به بانک‌داری اخلاقی با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب گسسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت بانک‌داری اخلاقی و نیز رواج آن در سال‌های اخیر، ضرورت ارزیابی و استخراج ترجیحات سپرده‌گذاران بانکی نسبت به شاخصه‌های اساسی این نوع از بانک‌داری ضروری می‌نماید. بر این اساس تحقیق حاضر مشخصاً بر استخراج ترجیحات و تمایل به پرداخت سپرده‌گذاران در این زمینه بخصوص تمرکز نموده است. روش کار در این تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی و رویکرد بکار گرفته شده آزمون انتخاب گسسته بوده است. در ابتدا متغیرها و سطوح آن‌ها، با توجه به ادبیات نظری موجود و پس از مشورت با صاحب‌نظران حوزه بانکی احصاء گردیده سپس اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه‌ای که با استفاده از معیار D-Efficiency تنظیم شده است، توسط نرم افزار 14 STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آماره‌های به‌دست آمده حاصل از خروجی نرم‌افزار (با توجه به کد گذاری‌های انجام شده) نشان می‌دهد؛ از میان متغیرهای الگو، ضرایب «نرخ سود سپرده»، «وضعیت مالکیت بانک»، «پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بانک در خصوص اهداف و اولویت‌ها» و «اهداف کاهش سطح فقر و کاهش ‌بیکاری» مثبت، معنا‌دار و مطابق انتظار است به‌ طوری که هر پرسش شونده (با فرض ثبات سایر شرایط) حاضر است 1/5 درصد نرخ سود سپرده کمتری دریافت نماید، لیکن سپرده نزد بانکش در خدمت «اهداف کمک به کاهش سطح فقر و کاهش بیکاری» قرار گیرد. در ازای کسب اطمینان خاطر از «پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری بانک در خصوص اهداف و اولویت‌ها» از دریافت 6/2 درصد نرخ سود سپرده صرف نظر کند و بلاخره در ازای صرف ‌نظر از 1 درصد نرخ سود سپرده، ترجیح می‌دهد، «وضعیت مالکیت بانک» از نوع دولتی باشد. از سوی دیگر علیرغم اهمیت «اهداف زیست‌محیطی» در مباحث تئوریک مربوط به بانک‌داری اخلاقی، ضریب این متغیر با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی‌دار نبود که این امر موید آن است این قبیل فعالیت‌ها جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارند و آن‌ها مایل نیستند در ازای پیگیری این قبیل فعالیت‌ها از سودهای بالاتر بانکی صرف‌نظر کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and evaluation of willingness to pay the depositors of banks based on ethical banking techniques and discrete choice experiment

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Shayeganfard 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Gahreman Abdoli 2
1 PhD in Economics
2 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Due to the widespread use of discrete choice experiments in extracting preferences, the present study uses this method in order to identify and evaluate the variables affecting the decisions and preferences of depositors in banks with an ethical approach. At first, by studying foreign and domestic research works, the components related to ethical banking were identified. Then, in consultation with banking experts, eight variables including »Deposit interest rates«, »Bank ownership status«, »Profit and profitability objectives«, »Environmental objectives«, »Loan interest-free objectives«, "Poverty reduction and unemployment reduction objectives«, »Cultural and artistic objectives«, and »Accountability And the bank's responsibility for goals and priorities« were selected as important factors influencing the decisions of depositors in ethical banks (assuming the stability of other economic conditions).
Methodology: Given the widespread use of the discrete choice experiment model in extracting preferences for goods and services for which there is either no market or the market is incomplete, this research seeks to extract and evaluate the willingness to pay for non-market variables of ethical banking. It is then followed by several other steps. First, using D-Optimal, the final options were selected from all the possible options to examine the preferences of ethical banking depositors; the selection of the number of alternatives and the set of questions was based on what was found common in such studies. The set of prepared selections and the requested economic information were distributed in the form of 100 questionnaires randomly among the target population. About 82 completed questionnaires were collected. It should be noted that the sample sizes, despite the lack of a clear criterion for determining it and the lack of financial support for the implementation of the research, was almost consistent with the average sample size in similar foreign works.
Results and Discussion: Regarding the depositors' preferences for ethical banking, the results show that, out of the total eight variables included in the model, four variables including »Deposit interest rate«, »Bank ownership status«, »Poverty reduction targets and unemployment reduction« and »Bank responsibility for goals and priorities« have significant effects on the decisions of depositors of banks with an ethical approach. In other words, according to the coding performed, the increased interest rate on deposits, the governmental nature of the type of bank, the pursuit of goals to reduce poverty and unemployment by the bank and the bank's accountability for goals and priorities make it likely for depositors to turn to ethical banks. While the other four variables, despite their importance in theoretical discussions of ethical banking, are statistically meaningless, which confirms that such activities are not attractive to depositors and, therefore, they are not inclined to pursue such activities. Including them in the portfolio offered by the bank or credit institution has, thus, no effect on the willingness and likelihood of referring to banks with an ethical approach. In the respect of willingness to pay, considering the interest rate of the deposit as a normalizing monetary variable, the variable »Objectives to reduce poverty and reduce unemployment« has the most positive impact on depositors' decisions among other model variables. So, every person is willing to give up the 5.13% interest rate on deposits, but the funds deposited with the bank will be used in order to reduce the level of poverty and unemployment or in exchange for ignoring this amount of interest on the deposit of financial assets to be spent in this particular way. In contrast, the variable of bank ownership (whether private or public) had the least effect on the decision-making portfolio of the respondents (depositors). This is because each person is only willing to give up about 1% of the deposit interest if the bank is state-owned. It indicates the low importance of the variable of the type of bank ownership in the portfolio of the preferences of the depositors of ethical banks.
Conclusion: From the respondents' point of view, the concept of ethical banking is summarized only in the context of the goals of reducing poverty and unemployment, and it has the highest priority in the basket of people’s preferences. However, the ethics of banking paradigm has various dimensions, and it seems that depositors are not convinced in relation to the other dimensions and related components, including environmental issues and accountability and supervision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete choice test
  • Ethical banking
  • Responsibility of the bank for goals and priorities
Ayvazlou, H. & Ghelich, V. (2013). Ethical Codes in the Banking System of the Country, Report of the Research Project of the Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Bashawyah1, M. & Tayachi, T. (2021). "Ethical Issues in Relation With Banking Industry". Palarch's Journal of Palaeontology and Egyptology 18(17).
Babaei, F. (2012). "The Connection of Ethics with the Banking Industry/ Introduction to Ethical Banking". Journal of Tazehaye Eghtesad 136: 157-158.
Carboni, V. (2011). Banking on Ethics, Italy: CRBM - Campagna per laRiforma della Banca Mondiale.
Clerck, F. (2009). Ethical Banking, Dordrecht, New York: Springer.
Febea, O. (2012). "What Really Differentiates Ethical Banks from Traditional Banks?". PP: 1-4. Available from: http://www. pravicnabankaenglish.files .wordpress.com.
Francisco, C. (2018). "Ethical Versus Conventional Banking: A Case Study". Available from: https://doi.org/10.3390/su10072152.
Guzmán, C. Teresa, S. and Marta, S. (2020). "Ethical Banking in Spain: Does an Organisational Identity Exist that Distinguishes it From Conventional Banking?". Available from: https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1821752.
Ghelich, V. (2011). "Ethical Banking in the World". Journal of Tazehaye Eghtesad Special Issue of Islamic Banking.
Hausman, J. and Mcfadden, D. (1984). "Specification Tests for the Multinomial Logit Model". Econometrica 52: 1219–1240.
Hoepner, A. and Wilson, J. (2010). "Social, Environmental, Ethical and Trust (SEET) Issues in Banking: An Overview". PP: 1-38. Available from: https://www.researchgate.net/publication/228201647.
Khorsandian, A. Moradpoor, A. and Shabani, M. (2014). "Provide a Model for Ethical Banking". Journal of Economic Research and Policies 71: 29-52.
Kour, M. (2020). "Ethics and Ethical Practices in Banks: A Review of Literature". Nternational Journal of Business Ethics in Developing Economies 9(2): 27-32.
Louviere, J. and Hensher, D. (1983). "Using Discrete Choice Models with Experimental Design Data to Forecast Consumer Demand for a Unique Cultural Event". Journal of Consumer Research 10: 348- 361.
Mcfadden, D. and Train, K. (2000). "Mixed Logit Models for Discrete Response". Journal of Applied Econometrics 15: 447-470.
Mousavi, Y. and Faezi, M. (2016). "The Position of Ethics in Banking: A Comparative Study of Ethical Banking With Islamic Banking". International Conference on Banking and Islamic Finance.
Pulejo, L. Marisca, C. & Rappazzo, N. (2015). "Social Reporting in European Ethical Banks: A Comparative Study". International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3(6): 196-202.
Safakli, O. (2005). "A Research on the Ethical Dimension of Banking Crises in the Turkish Republic of Northern Cyprus". Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies: 24-30.
Talebi, M. & Kiaee, H. (2012). "Ethical Banking: A Study of Common Bank Points and its Distinction with Islamic Banking". 23rd Annual Islamic Banking Seminar, Tehran, Available from: https://civilica.com/doc/209573.
Talebi, M. & Abbasi, H. (2020). "Requirements for the Implementation of Ethical Banking and Prioritizing its Characteristics in Line with the Banking System of Iran". Bi-Quarterly Scientific Journal of Islamic Finance Researches Research Article 9(1).  
Tlemsani, I. & Matthews, R. (2002). Ethical Banking: The Islamic View, In A. Alkafaji and J. Biberman (Eds.), Business Research Yearbook PP: 1-18.
Valls, D. Martınez, M. & Cruz Isabel, M. (2020). "Sustainable and Conventional Banking in Erope". https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229420.
Viney, R. Lancasar, E. & Louviere, J. (2002). "Discrete Choice Experiment to Measure Consumer Preferences for Health and Health Care". Expert Review of Pharmacoeconomics Outcomes Research 2(4): 319-326.