تاثیر هزینه‌های رفاهی دولت بر ثبات سیاسی-اجتماعی (از مسیر توسعه انسانی): ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/epj.2022.16884.2228

چکیده

ثبات سیاسی-اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم حکمرانی خوب است که از یک سو همراه با آموزش و سلامت بالا در جامعه (نماد توسعه انسانی) بوده و از سوی دیگر زمینه ساز محیطی آرام برای پیشرفت اقتصادی است. زیرا این متغیر شرایطی را در بر می‌گیرد که در آن قانون حاکم بوده امنیت، آزادی و آرامش کافی وجود دارد. از آن‌جا که ثبات سیاسی- اجتماعی را نمی‌توان از هم جدا کرد، این دو در این مقاله به جای هم بکار برده می‌شوند. کشورهایی که از ثبات سیاسی بالاتری برخوردارند در پیشرفت اقتصادی نیز موفق‌ترند. دولت‌ها می‌توانند ترکیب مخارج خود را برای بهبود توسعه انسانی هدف‌گذاری کنند. این اثر به دنبال بررسی عوامل ثبات سیاسی از منظر توسعه انسانی برای 34 کشور توسعه‌یافته و 17 کشور عضو منا (شامل ایران) برای دوره 1998 تا 2020 است. از این رو با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان تاثیر هزینه‌های دولت در بخش آموزش و بهداشت و تاثیر سایر عوامل موثر بر ثبات سیاسی را برای کشورهای مورد نظر ارزیابی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در آموزش و بهداشت (از کانال توسعه انسانی) بر ثبات سیاسی کشورها اثر مستقیم دارد. همچنین متغیرهای تورم، بیکاری و نابرابری درآمدی، رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار با ثبات سیاسی دارند (در عین حال یک یافته ضمنی این نوشته اثبات ادعای تئوری جدید اقتصاد بخش عمومی در برتری نقش آموزش و سلامت در ایجاد ثبات سیاسی نسبت به نقش قدرت نظامی درتئوری سنتی است).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of welfare expenditure of the government on politico-social stability through a human development channel: Iran and selected countries

نویسندگان [English]

  • Yadollah Dadgar 1
  • Hamid Eskandari 2
1 Professor of Economic, Shahid Beheshti University
2 Master of Economic, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Introduction: Political and social stability is an important component of optimum management in the public sector economy and, in turn, a key element in good governance. This key component of good governance and the basic element of optimum management of the public sector economy have a significant relationship with education and health in different societies. At the same time, education and health are fundamental elements for creating human capital and human development. Political and social stability provides a pacific environment for economic progress. This is because these elements encompass the conditions under which the law is ruling, sufficient security is prevailing in different societies, and economic activists benefit from enough freedom. As social and political stabilities are not separable, they are used interchangeably in this article, and, for brevity, they are referred to as political stability. In other words, political stability in this article means political-social stability. Not surprisingly, countries that benefit from more political and social stability do possess more economic progress. As there is a significant relationship between political and social stability on one hand and human development on the other, reinforcing human development and human capital can have an influential role in promoting political and social stability. Consequently, governments can redirect their welfare expenditures to improve health and education that eventually provide enough ground for better political and social stability. Accordingly, one main goal of this article is to investigate the impact of public expenditure in education and health on political and social stability.
Methodology: By using econometric and statistical methods, this study analyzes the factors affecting political and social stability through human development. It investigates the impact of public expenditure on welfare (especially those expenditures devoted to health and education) and political and social stability for selected countries. The selected countries include 34 developed countries, so-called OECD countries on one hand and 17 Middle Easten and North African countries, so-called MENA member countries. The MENA countries include Iran as well. The time period for this study is 1998 through 2020. By using a simultaneous equation system, this article explores the outcome of public expenditure in health and education on political and social stability in the mentioned countries. Moreover, and for a more realistic analysis, the other variables which influence political and social stability are addressed too. These variables include inflation rate, unemployment rate, inequality, and per capita income. Meanwhile, the role of democracy is discussed. For more scrutiny in this work, the negative correlation of investment and property rights is taken into consideration in the final analysis. Before econometric analysis, the dependency of some of the above variables on one hand and the political stability on the other are investigated statistically.
Results and Discussion: The result of the analysis in this study stresses some basic issues. It firstly, indicates that there is a positive and significant relationship between the welfare expenditures of the government, especially those dedicated to health and education, and political stability. Secondly, inflation rate, unemployment rate and inequality have negative and significant relationships with political stability. This paper presents the claims of new public sector theories versus the old public sector theories. The former claim is that the role of investing in health and education on political stability is much greater than concentrating on military power and security-oriented power to create political stability. According to the old theories of the public sector, however, the military power and concentrating on security orientations create political stability.
Conclusion: The significant relationship of the welfare expenditure of government devoted to health and education with political stability is the main finding of this research. The negative relationship of inflation and unemployment with political stability is another paramount finding of this work. By taking into consideration the first finding of this article, governments can improve health and education and create a significant amount of political stability. Also, by targeting a low inflation rate and decreasing the unemployment rate, they can promote the political and social stability. They can eventually boost the welfare of their citizens in the long run. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government expenditure
  • Human development
  • Politico-social stability
  • Income inequality
  • Democracy
Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2000). "Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective". The Quarterly Journal of Economics 115(4): 1167-1199.
Afshari, Z. Shirinbakhsh, S. & Ebrahimi, S. (2012). "Comparative Study of Government Expenditure on Human Development". Economic Studies of Growth and Development 2(8): 37-50.
Aisen, A. & Veiga, F. (2010). "How does Political Instability Affect Economic Growth?". IMF Working Paper.
Alesina, A. & Perotti, R. (1996). "Income Distribution, Political Instability, and Investment". European Economic Review 40(6): 1203-1228.
Alesina, A. & Rodrik, D. (1999). "Distribution, Political Conflict, and Economic Growth: A Simple Theory and Some Empirical Evidence". Political Economy, Growth, and Business Cycles 23-50.
Alesina, A. & Wacziarg, R. (1998). "Openness, Country Size and Government". Journal of Public Economics 69(3): 305-321.
Alesina, A. Baqir, R. & Easterly, W. (1999). "Public Goods and Ethnic Divisions". Quarterly Journal of Economics 114(4): 1214-1284.
Almasi, M. Soheily, K. & Spahbangharebaba, A. (2011). "Investigating the Impact of Investment in Education on Economic Growth in Iran". Macro-Economic Research 6(11): 13-34
Asgharpoor, H. Ahmadiyan, K. & Moniei, O. (2013). "The Impact of Destabilization on Economic Growth in Iran". Economic Policies 21(68): 175-194.
Baldacci, E. & Guin-Siu, M. & De Mello, L. (2003). "More on the Effectiveness of Public Spending on Health Care and Education". Journal of International Development 15(6): 709-725.
Baltagi, B. & Deng, Y. (2014). "EC3SLS Estimator for a Simultaneous System of Spatial Autoregressive Equations with Random Effects". Econometric Reviews 34(6): 659-694.
Barro, R. J. (2002). "Inequality and Growth in a Panel of Countries". Journal of Economic Growth 5(1): 5-32.
Basakha, M. Sabaghkermani, M. & Yavari, K. (2011). "The Role of Health and Education Expenditures in Improving Human Capital Index". Management and Health 14(45): 11-26.
Becker, G. (1964). Human Capital a Theoretical and Empirical Analysis, Chicago University Press.
Cadil, J. Ludmila, P. & Dagmar, B. (2014). "Human Capital Economic Growth". Economics and Finance 12: 85-92.
Central Bank of Iran (2021). Macro-Office Report, Tehran, Central Bank Publishers.
Cohen, D. & Soto, M. (2007). "Growth and Human Capital: Good Data, Good Results". Journal of Economic Growth 12: 51-76.
Dadgar, Y. & Mahmoodvand, H. (2021). "Investigating the Inequality and Social Unrest in Iran and Selected Countries". Journal of Studies and Economic Policy (Forth Coming).
Dadgar, Y. & Nazari, R. (2011). "Welfare Analysis of Subsidy Policies on Iranian Economy". Journal Of Social Welfare 11(42): 337-380
Dadgar, Y. (2008). "Political Economy a Powerful Instrument for Analyzing and Policy Making in Different Area in 21 Century". Comparative Economics 1(9): 47-70.
Dadgar, Y. (2019). "Economics and Politics: Editorial Note". International Journal of Economics and Politics 1(1): 1-9.
Davis, A. (2009). "Human Development and the Optimal Size of Government". Journal of Socio- Economic 38: 326-330.
Dornbusch, R. & Edwards. S. (1991). The Macroeconomics of Populism in Latin America, National Bureau of Economic Research.
Dunning, T. (2005). "Resource Dependence, Economic Performance, and Political Stability". Journal of Conflict Resolution 49(4): 451-482.
Easterly, W. & Levine, R. (1997). "Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions "The Quarterly Journal of Economics 112(4): 1203-5.
Easterly, W. & Levine, R. (1997). "Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions". The Quarterly Journal of Economics 112(4): 1203-1250.
Erikson, D. (2011). Rational Choice Theory, ASIN, Publishers.
Faragi Dizaji, S. F. Farzanegan, M. R. & Naghavi, A. (2016). "Political Institutions and Government Spending Behavior: Theory and Evidence from Iran". International Tax and Public Finance 23: 522-549.
Farahbakhsh, A. & Nili, M. (1998). "Relationship of Economic Growth and Income Distribution, Proceedings". The Journal of Planning and Budgeting 3-50.
Farajirad, A. & Hashemi, S. (2016). "Factors of Political Instability In Persian Gulf". Journal of International Relations 1(21): 267-293.
Feng, Yi. (1997). "Democracy, Political Stability and Economic Growth". British Journal of Political Science 27(3): 391-418.
Fotros, M. & Torkamani, E. (2012). "Adjusted Human Development and Economic Growth Stability". Journal of Economic Growth and Development 2(7): 52-92.
Helco, H. and Wilsky, A. (1981). The Private Government of Public Money, London, Macmillan.
Imran, M. Bano, S. Azeem, M. Mehmood, Y. & Ali, A. (2012). "Relationship between Human Capital and Economic Growth". Journal of Agriculture & Social Sciences 8(4): 135-138.
Jafarisamimi, A. Babazadeh, M. & Akbariyan, M. (2007). "The Relationship between Political Economic and Government Efficiency on Economic Growth in MENA". Economic Modeling 1: 55-71.
Jerath, D. (2020). Structural Stability, Theory and Practice, Wiley Publishers.
Keefer, P. & Knack, S. (2002). "Polarization, Politics and Property Rights". Public Sector 111: 127-154.
Khanzadi, A. Fatahi, S. & Moradi, S. (2007). "The Impact of Health Expenditure on Economic Growth in Iran". Journal of Strategic Policies and Macro 5(35): 49-67.
Komijani, A. & Salatin, P. (2010). "The Impact of Governance Quality on Economic Growth on Iran and Selected Countries". Management Research 7(20): 27-41.
Lange, F. & Topel, R. (2006). The Social Value of Education and Human Capital, Chapter 08 in Handbook of the Economics of Education, 1: 459-509.
Larson, D. (2019). Uncertainty, Macroeconomic Stability and Welfare State, Routledge Publishing.
Levy, S. and Shady, N. (2013). "Latin America's Social Policy Challenge: Education Social Insurance, Redistribution". Journal of Economic Perspectives 27(2): 193-218.
Lipset, S. M. (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". American Political Science Review 33(1): 69-105.
Lucas, R. (1988). "The Mechanics of Economic Development". Monetary Economics 224: 3-42.
Lucas, R. (2015). "Human Capital and Growth". American Economic Review 105(5): 58-88.
Mankiw, N. Romer, D. & Wiel, D. (1992). "A Contribution to the Empirics of Economic Growth". Journal of Economics 704-438.
Mcnay, L. (2021). "The Politics of Welfare European". Journal of Political Theory 1-10 Doi 10. 1177147002.
Meltzer, A. & Richards, S. (1981). "A Rational Theory for the Size of Government". Journal of Political Economy 89(5): 914-927.
Mohammadzadeh, Y. Daneshjafari, D. Majidi, Y. (2011). "The Impact of Institutional Quality and Human Development on Resource Cures Sustainable Growth and Development". Journal of the Economic Research 11(4): 127-157.
Musgrave, R. (2017). Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill.
Noferesti, M. (2016). Unit Rote and Cointegration in Econometrics, Tehran Rasa Press.
North, D. (1991). Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
Northouse, D. (2021). Leadership, Sage Publishers.
Panahi, M. (2004). "Introduction in Political Stability". Journal of Rahbord 31: 34-42.
Persson, T. Tabellini, G. (1994). "Is Inequality Harmful for Growth?". American Economic 84(3): 600-621.
Priscilla, A. & Lambert, T. )2008(. "The Comparative Political Economy of Parental Leave and Child Care: Evidence from Twenty OECD Countries". Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 15(3): 315-344.
Przeworski, D. (2010). Democracy and the Limits of Self-Government, Cambridge University Press.
Rodrik, D. & Wacziarg, R. (2005). "Do Democratic Transitions Produce Bad Economic Outcomes?". American Economic Review 95(2): 50-55.
Rodrik, D. (1998). "Why do More Open Economies have Bigger Governments?". Journal of Political Economy 106: 997-1032.
Rostow, D. (1970). "Transition to Democracy". Comparative Politics 2(3): 337-363.
Rostow, D. (1979). A World of Nations, Brookings Institution.
Sabaghkermani, M. & Basakha, M. (2008). "The Role of Good Governance in Improving Government Expenditure". Economic Research 86: 109-130.
Sadeghi, M. & Emadzadeh, M. (2004). "Analyzing the Economic Factors on Women Employment in Iran". Women Studies 2(1): 5-22.
Sarzaeim, A. (2015). "Institutional Quality and Composition of Government Expenditures". Journal of Plant of Budget 3(130): 189-211.
Schultz, T. (1961). "Investment in Human Capital". American Economic Review 51(1): 1-17.
Sengupta, C. (2004). "Political Social Stability". Economic Weekly 48: 5161-5175.
Shahkalaei, S. (2016). "The Impact of Political Stability on Economic Growth". First National Conference on Economics, Management and Accounting.
Shelton, K. & Harold, G. (2008). "Interparental Conflict, Negative Parenting, and Children' Adjustment: Bridging Links between Parents' Depression and Children's Psychological Distress". Journal of Family Psychology 22: 712-724.
Son, H. (2010). "Human Capital Development". Asian Development Bank Economics WP 225.
Spruyt, D. (1996). The Sovereign State and Its Competitors, Princeton University Press.
Uddin, M. A. Ali, M. H. & Masih, M. (2017). "Political Stability and Growth". Economic Modelling 64: 610-625.
UN (2016). Measuring Human Capital, United National Publishers.
UN (2020). Macro Data, UN Press.
WB (2020). World Bank Report on Good Governance, World Bank Publishing.
Yaqub, J. O. Ojapinwa, T. V. & Yusuf, R. O. (2006). "Public Health Expenditure and Health Outcome in Nigeria, The Impact of Governance". European Scientific Journal 8(13): 108-201.
Yong, K. (2010). Human Development and Government Effectiveness, Oxford University Press.