بررسی اثر شکل گیری عادات، دیرپایی کالاهای بادوام و چشم و همچشمی در مصرف بین دوره ای خانوارهای ایرانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مقاله ی حاضر، شکل گیری عادات مصرفی، اثر دیرپایی کالاهای بادوام و پدیده چشم همچشمی در مصرف خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری میکنند، ساخته شده است. سپس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مدل هایی برای برآورد چگونگی تاثیر شکل گیری عادات، دیرپایی کالاها و اثر چشم همچشمی در مصرف برای دوره زمانی 1390-1357 مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج نشان می‌دهد که برای کالاهای نیمه بادوام، اثر شکل گیری عادات مصرفی بر اثر دیرپایی کالاها غلبه می‌کند؛ اما، در مورد کالاهای بادوام این رابطه برعکس می‌باشد. در حالت ترکیبی (کالاهای بادوام و نیمه بادوام) نیز، اثر شکل گیری عادات مصرفی بر اثر دیرپایی کالاها غالب است. همچنین، نتایج گویای آن است که ضریب اثر چشم همچشمی به طور متوسط برابر 65/0 می‌باشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارها ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on habit formation, durability and envious in Intertemporal consumption of Iranian households by Hansen’s GMM approach

نویسندگان [English]

 • Reza Roshan 1
 • Mosayeb Pahlavani 2
 • MohammadNabi Shahiki Tash 3
2 Associate Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan.
3 Assistant Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

This article, investigates habit formation, durability and envious phenomenon in consumption expenditures of Iranian households. For empirical study, at first, we constructed two weighted portfolio of the main assets return that households hold them. Then, by using generalized method of moments, we examined some models with habit formation, durability and envious effects in pattern of households’ consumption for 1979-2012period. The results show that for semi-durable goods, the effect of habit persistence dominates the effect of durability in consumption expenditures and for durable goods vice versa. Also, For semi durable and durable goods the effect of durability dominated the effect of habit formation. Furthermore, the results indicate that coefficient of envious effect is about 65 percent. This evidence shows that relative consumption is important for Iranian households.

کلیدواژه‌ها [English]

 • consumption
 • Habit Formation
 • Durability
 • Envious
 • GMM Method
الف: منابع و مآخذ فارسی

 1. رومر، دیوید (1385). اقتصاد کلان پیشرفته؛ مهدی تقوی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 2. شاکری، عباس (1387). اقتصادکلان نظریه ها و سیاست ها، (جلد دوم)، انتشارات پارس نویسا.
 

ب: منابع و مآخذ لاتین

 1. Abel, Andrew B. (1990). "Asset Price under Habit Formation and Catching up with the Joneses". American Economic Review 80: 38-42.
 2. Alesie. R. & Lusardi, A. (1997). "Consumption, Saving and Habit Formation". Economics Letters 55: 103-108.
 3. Boldrin, M., Christiano, L.J. & Fisher, J.D.M. (1997). "Habit Persistence and Asset Returns in an Exchange Economy". Working Paper 4/97. Fedral Reserve Bank of Chicago.
 4. Braun A. Pillip, Constantinides M. George and Ferson E. Wayne (1993). "Time nonseparability in aggregate consumption international evidence". European economic Review 37: 897-920.
 5. Campbell, John Y. and Cochrane, John H. (1999). "By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior". Journal of Political Economy 107: 205-51
 6. Carroll, C.D. (1997). "Death to the Log-linearized Consumption Euler-equation". NBER Working Paper No.6298.
 7. Constantinides, George M. (1990). "Habit Formation: A Resolution of the Equity Premium Puzzle". The Journal of Political Economy 98(3): 519-543.
 8. Dennis Richard (2009). "Consumption Habits in a New Keynesian Business Cycle Model". Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing 41(5): 1015-1030
 9. Eichenbaum, M.S & Hansen, L.P. (1990). "Estimating Models with Intertemporal Substitution Using Aggregate Time Series Data". Journal of Business and Economic Statistics 8: 53-69.
 10. Ferson, E. Wayne & Constantinides, M. George (1991). "Habit persistence and durability in aggregate consumption Emprical tests". Journal of Financial Economics 29: 199-240.
 11. Francisco Alvarez- Cuadrado, Goncalo Monteiro, Stephen J. Turnovsky, (2004). "Habit Formation, Catching up with the Joneses, and Economic Growth, Department of Economics". University of Washington, 9th annual meeting of the society for computational economics held in Seatel.
 12. Fuhrer, C. Jeffrey (2000). "Habit Formation in Consumption and its Implication for Monetary-Policy Models". The American Review 90(3): 367-390.
 13. Gali, J. (1994). "Keeping up with the Joneses: Consumption Externalities, Portfolio Choice, and Asst Prices". Journal of Money, Credit and Banking 26: 1-8.
 14. Grishchenko V. Olesya (2010). "Internal vs External Habit Formation: The Relative Importance for Asset Pricing, Department of Finance". Smeal College of Business, Penn State University.
 15. Hansen, L.P, (1982). "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators". Econometrica 50: 1029-1054.
 16. Hansen, L. P., & Singleton, K. J. (1982). "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models". Econometrica 50: 1269-1286.
 17. Harbaugh, R. (1996). "Falling behind the Joneses: Relative Consumption and Growth-Saving Paradox". Economics Letters 53: 297-304.
 18. Hayashi, F. (1985). "The Effect of Liquidity Constrain on Consumption; A Cross-Sectional Analysis". The Quarterly Journal of Econometrics 100: 183-206.
 19. Li, Yuming (2001). "Expected Returns and Habit Persistence". California state university, fullerton, The Review of Financial Studies 14(3): 861-899.
 20. Mansoorian, Arman (1998). "Habits and durability in consumption, and the dynamics of the current account". Journal of International Economics 44: 69-82.
 21. Naryshkin Roman, and Davison Matt (2009). "Utility Function and Optimum Consumption in the models with Habit Formation and Catching up with the Joneses". http://arxiv.org. Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario. pp. 1-11.
 22. Sundaresan, S.M. (1989). "Intertemporally Dependent Preference and the Volatility of Consumption and Wealth". Review of Financial Studies 2: 73-88.