دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

3. ارزیابی کارایی انرژی در صنعت پتروشیمی کشور

صفحه 57-74

سهراب گراوند؛ نادر مهرگان؛ حسین صادقی؛ مجتبی ملکشاهی


7. تاثیر توسعه تجارت خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به WTO

صفحه 139-159

محمد راستی؛ سید حمید رضا اشرف زاده؛ مسعود کمالی اردکانی؛ الهام اسمعیلی پور ماسوله