دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-244 

مقاله پژوهشی

1. اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


8. بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری استان تهران

صفحه 183-203

زهره هوشمند؛ فرهاد خداداد کاشی؛ مریم خوشنویس