دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393 
4. تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی

صفحه 92-122

حسین علی‌ اصغرپور موزیرجی؛ فرشاد مؤمنی؛ علی‌اصغر بانوئی


6. بازار اسلامی: مولود نظام اقتصادی صدر اسلام

صفحه 149-168

حمیدرضا نصیری زاده؛ سعیده سعیدی نیا