دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-216 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 1-36

محسن رنانی؛ محمد میرزایی؛ شیرین اربابیان؛ لعیا واعظ


3. تخمین شکاف محصول با تأکید بر سرمایه انسانی: مورد ایران

صفحه 59-98

مرتضی خورسندی؛ کریم اسلاملوییان؛ سید حسین ذوالنور


4. نقش سرمایه انسانی در صادرات زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ایران

صفحه 99-122

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی