بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز

چکیده

رویکرد اصلی اقتصاد صنعتی برای تحلیل بازار بر پایه الگوی ساختار، رفتار و عملکرد و رابطه متقابل بین آنها بنا شده است. هدف این مقاله نیز بررسی ارتباط متقابل بین عناصر ساختار، رفتار و عملکرد بازار در صنایع کیف، کفش و چرم ایران می‌باشد. برای این منظور مدل سیستم معادلات در برگیرنده متغیرهای سهم بازار، تبلیغات و سودآوری برای بنگاه‌های صنایع چرم، کیف و کفش ایران در سال 1386 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیرهای تبلیغات و سودآوری تأثیر مثبت بر سهم بازار دارند. تأثیر متغیرهای سهم بازار و سودآوری نیز بر تبلیغات مثبت و معنی‌دار می‌باشد. این در حالی است که علیرغم مثبت بودن رابطه بین تبلیغات و سودآوری، تأثیر سهم بازار بر سودآوری این بنگاه‌ها منفی می‌باشد. یافته‌های این مطالعه همچنین از تأثیر مثبت و معنی‌دار متغیر صادرات بر سهم بازار و تأثیر مثبت ولی بی‌معنی موجودی سرمایه بر روی تبلیغات حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Structure, Conduct and Performance Paradigm Reapplied in the Iranian Shoes and Leather Industries

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
  • Saeideh Samadzad 2
  • Elham Vafaei 2
1 Assistant Professor, Economics Department, University of Tabriz
2 M. A. in Economics
چکیده [English]

Industrial economics is mostly based on the market structure, conduct and performance paradigm. This paper applies the mentioned paradigm on the Iranian shoes and leather industries. To this end, a system of equations including market share, advertising and profitability for the Iranian shoes and leather firms is estimated using 3SLS method in (2007). The results indicate that advertising and profitability have positive effect on market share. The impact of market share and profitability on advertising is also positive and meaningful. In spite of the positive effect of advertising on profitability, market share impact on the profitability is negative. Findings also show the positive impact of export on market share but meaningless impact of capital stocks on advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Share
  • Advertising
  • Profitability
  • Shoes and Leather Industry
  • 3SLS
  • Iran