داوران

اسامی داوران به تفکیک هر شماره

سال 1398 سال 1399 سال 1400 سال 1401 سال 1402
21 23 25 27 30-29
22 24 26 28

اسامی برخی داوران دارای Publons

نام  و نام خانوادگی

شهر

سازمان

Publons

 ابوالفضل شاه آبادی

تهران

دانشگاه الزهرا

Publons

 احمد جعفری صمیمی

ساری

دانشگاه مازندران

Publons

 اسمعیل ابونوری

سمنان

دانشگاه سمنان

Publons

 اعظم احمدیان

تهران

پژوهشکده پولی و بانکی

Publons

بختیار جواهری

کردستان

دانشگاه کردستان

Publons

 حبیب انصاری سامانی

یزد

دانشگاه یزد

Publons

 خالد احمد زاده

کردستان

دانشگاه کردستان

Publons

روزبه بالونژاد نوری

تهران

پزوهشکده امور اقتصادی

Publons

 زهرا افشاری

تهران

دانشگاه الزهرا

Publons

 زهرا نصراللهی

یزد

دانشگاه یزد

Publons

 سعید راسخی

ساری

دانشگاه مازندران

Publons

 سمیه اعظمی

کرمانشاه

دانشگاه رازی

Publons

 سید پرویز جلیلی کامجو

بروجرد

دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)

Publons

علی دولتی

یزد

دانشگاه یزد

Publons

 علیرضا پورفرج

ساری

دانشگاه مازندران

Publons

 فاطمه بزازان

تهران

دانشگاه الزهرا

Publons

کریم اسلاملوییان

شیراز

دانشگاه شیراز

Publons

 مجید آقایی

ساری

دانشگاه مازندران

Publons

 محمدعلی ابوترابی

تهران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons

 مرتضی عزتی

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

 مرضیه اسفندیاری

زاهدان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publons

 مسعود نیکوقدم

بجنورد

دانشگاه بجنورد

Publons

 مصطفی ابراهیم پور ازبری

گیلان

دانشگاه گیلان

Publons

مصطفی شکری

لرستان

 

Publons

 مهدی امامی

میبد

دانشگاه میبد

Publons

مهدی بشیری

تهران

دانشگاه شاهد

Publons

 مهدی پدرام

تهران

دانشگاه الزهراء

Publons

نرگس اکبرپور

تهران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons

 نورالدین شریفی

بابلسر

دانشگاه مازندران

Publons

 الهام فرزانگان

نهاوند

مجتمع آموزش عالی نهاوند

Publons

وحید امیدی

قم

دانشگاه قم

Publons

یزدان گودرزی فراهانی

قم

دانشگاه قم

Publons