بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها در ایران: با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات سیاست‌ پولی بانک مرکزی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت‌ها در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) است. بررسی نتایج تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیر‌ها در دوره 4Q1387-1Q1368 نشان داد که در کوتاه‌مدت افزایش حجم پول سطح تولید را افزایش داده ولی در بلندمدت اثری بر آن ندارد، در حالی که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. این نتایج منطبق بر دیدگاه پول‌گرایان دالّ بر بی اثر بودن پول بر سطح تولید در بلندمدت است. همچنین نتایج نشان داد که نسبت سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی نمی‌تواند سطح تولید را متأثر سازد ولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح تولید را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نتایج بررسی حاکی از آن است که سیاست‌‌های پولی اتخاذ شده بوسیله این ابزار‌ها در بلندمدت تنها سطح عمومی قیمت‌‌ها را متاثر خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Monetary Policy on Production and Prices in Iran: A Structural Vector Error Correction (SVEC) Approach

نویسنده [English]

  • Hossein -Renani
. Ph.D. Student, Economic Department, Shiraz University
چکیده [English]

The main goal of this paper is study of central bank¢s monetary policies effects on GDP and prices with use of structural vector error correction (SVEC) approach in Iran. The empirical results from the estimation of relationships between variables in the period 1368Q1-1387Q4 shows that a positive shock of money increase production level in short time, but it has no effect on production level in long run, while in short and long run it lead to increase prices.
These results based on monetarist's view show that money does not affect production levels in long run. Also the results show that the Reserve Requirement Ratio as monetary policy instrument not affect the level of production but Central Bank Claims on Banks could affect level of production only in short run and monetary policies adopted by both instruments affect prices only in long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Reserve Requirement Ratio
  • Central Bank Claims on Banks
  • Structural Vector Error Correction (SVEC) Approach