تاثیر تجارت بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه درکشورهای ملحق شده به WTO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

موضوع رابطه تجارت و توسعه مالی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. بر اساس برخی از نظریه‌ها در این خصوص تاثیر تجارت بر توسعه بخش مالی اقتصاد در میان کشورها متفاوت است. بدین ترتیب که اگر تجارت موجب سوق دادن تخصص‌گرایی به سمت کالاهای وابسته مالی گردد، این امر می‌تواند به رشد سیستم مالی کمک نماید و در صورتی که تجارت یک کشور را به سمتی هدایت نماید که کالاهای وابسته مالی را (به جای تولید در داخل) وارد کند، سیستم مالی پس از باز شدن تجارت تخریب خواهد شد. بر این اساس مقاله حاضر به تاثیر تجارت بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه در کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO)، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی می‌پردازد.
یافته‌های مقاله حاکی است که افزایش تجارت بر هر دو مورد توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه در کشورهای ملحق شده به WTO تاثیر مثبت دارد. بنابراین سیاست افزایش تجارت به منظور بهبود و توسعه مالی (اعم از توسعه سیستم بانکی و توسعه بازار سرمایه) توصیه می‌گردد. یافته‌های دیگر مقاله نشان می‌دهد که آثار الحاق کشورها به WTO بر توسعه سیستم بانکی و بازار سرمایه نیز مثبت بوده است. در واقع علاوه بر این مهم که سیاست‌های افزایش تجارت به طور عام موجب توسعه و گسترش بخش مالی اقتصاد کشورهای ملحق شده است، به طور خاص نیز الحاق به WTO موجب شده تا بخش مالی این کشورها نسبت به قبل رشد و توسعه بیشتری را تجربه نماید. لذا با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می‌گردد که می‌توان از سیاست‌های افزایش و گسترش تجارت به منظور بهبود و توسعه بخش مالی اقتصاد استقبال نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Trade on Banking System and Capital Market Development in Acceded Countries to the WTO

نویسنده [English]

  • Mohammad Rasti
Assistant Professor, Economics Department, University of Shiraz
چکیده [English]

The effect of trade on financial development has already been a matter of debate in the literature. Some economists believe that trade expansion would promote financial development by creating access to external finance for private and public sectors. Others argue that trade expansion as a result of trade liberalization could restrict domestic financial development. This is due to the ensuing crowding out effect and the dominance of the foreign financial services in a competitive environment.   
Therefore, this paper examines the effects of trade on banking system and capital market development of acceded countries to the WTO. By using a panel data method for the period of 1985 to 2006, the results indicate that trade expansion and accession to the WTO has a positive effect on banking system and capital market development in acceded countries. Thus, increasing trade would be recommended as an adequate policy for financial development in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial development
  • Trade
  • Banking system
  • Capital Market
  • WTO