طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد، تهران، ایران

4 استاد، دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد، همدان، ایران

چکیده

وقوع بحران‌های ارزی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشورها تحمیل می‌کند. به همین علت، در سال‌های اخیر، طراحی سیستم‌هایی جهت هشدار زودهنگام این بحران‌ها توسعه یافت تا بتوان با شناسایی زودهنگام آن‌ها و فراهم نمودن زمان کافی برای سیاست‌گذاران، از وقوع یک چنین بحران‌هایی جلوگیری نمود. این پژوهش نیز تلاش نمود تا با بکارگیری داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395:02-1367:01 و استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف، ضمن طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران و شناسایی درون‌زای بحران‌های به وقوع پیوسته در دوره مورد بررسی و پیش‌بینی بحران‌های آتی، عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید این بحران‌ها را، به طور جداگانه، در دوره‌های آرامش و بحران شناسایی نماید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در شناسایی این بحران‌ها در دوره زمانی مورد بررسی و پیش‌بینی بحران‌های آتی داشته است. بر اساس این سیستم، وقوع بحران‌های ارزی و تشدید شرایط بحرانی در ایران با مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان مرتبط است. این عدم تعادل‌ها و مشکلات موجود در بخش‌های پولی، مالی و خارجی و همچنین، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی زمینه وقوع بحران‌های ارزی را در اقتصاد ایران فراهم نموده‌اند. به طور خاص، بر اساس این نتایج، در دوره آرامش، تورم مهمترین عامل افزایش احتمال وقوع بحران ارزی و رشد تولید صنعتی مهمترین عامل کاهش احتمال وقوع این بحران بوده و در دوره بحران، تورم مهمترین عامل تشدید‌کننده بحران و نسبت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ذخایر ارزی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ترتیب مهمترین عوامل در بهبود شرایط بحرانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Early Warning System for Currency Crises in Iran: The Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nasrollahi 1
 • Kazem Yavari 2
 • Reza Najarzadeh 3
 • Nader Mehregan 4
1 Department of Economics, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Professor, Economics, Yazd University, Iran
3 Associate Professor, Tarbiat Modares University, Department of Economics, Tehran, Iran
4 Professor, Buali Sina University, Department of Economics, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The occurrence of currency crises in recent decades has been one of the problems of the international monetary system. These crises impose heavy costs on the country where they occur and even other countries. For this reason, in recent years, systems for early warning of these crises have been developed to prevent the occurrence of such crises by their early detection and providing sufficient time for policymakers. Meanwhile, Iran's economy has faced several currency crises in the post-revolutionary years and has incurred heavy costs. Under these circumstances, designing an early warning system for currency crises in the Iranian economy can bring many benefits. Therefore, the purpose of this study is to design an early warning system for currency crises in Iran. Based on it, the endogenous crises that occurred in the period under review were identified. Using this system, it is possible to predict future crises and identify the factors affecting the occurrence and intensification of these crises separately in periods of tranquil and crisis.
Methodology: In order to achieve the above goals, this article used the Markov-switching approach and the quarterly data of the Iranian economy during a period from February 1988 to March 2016. For this purpose, first the components of the designed early warning system, i.e. the dependent variable and the leading indicators of the crisis, were introduced. Afterwards, to estimate the model, first the unit root tests of the variables were used, and then the early warning system was estimated based on the Markov-switching approach in periods of tranquil and crisis. Finally, after diagnostic tests, the in-sample and out-of-sample prediction performances of the system were investigated and the characteristics of periods of tranquil and crisis were studied.
Results and Discussion: The results indicate that the designed system has a high ability to identify the past crises and anticipate future crises in the Iranian economy. Also, according to the results, in tranquil states, the increase of inflation rate, international reserves to foreign debt ratio, M2 to international reserves ratio, growth of foreign exchange earnings from oil exports and growth of domestic credit have positive and significant effects on the index of foreign exchange market pressure and the greater probability of a currency crisis. But in these tranquil states, the increase in the ratio of foreign exchange earnings to international reserves as well as the growth of industrial production has had negative and significant effects on this index. In other words, they have helped to prevent the occurrence of the currency crisis. Moreover, based on these results, in the crisis states, an increase in the inflation rate, the ratio of international reserves to foreign debt, M2 to international reserves ratio and budget balance to real gross domestic product ratio, with positive and significant effects on the foreign exchange market pressure, will intensify such crises. Of course, if a currency crisis occurs, the increase in the ratio of foreign exchange earnings to international reserves, the growth of domestic credit, the growth of industrial production and growth of real gross domestic product will help improve the crisis state. Finally, based on these results, in the tranquil states, inflation is the most important warning indicator and also the most important factor in increasing the probability of a currency crisis. The growth of industrial production is also the main factor reducing the probability of the crisis. Also, in the crisis states, inflation is the most important factor to intensify the crisis, while the ratio of foreign exchange earnings to international reserves and growth of real gross domestic product are the most important factors in improving the crisis state respectively.
Discussion: Based on the early warning system designed for the Iranian economy, the occurrence of currency crises and the intensification of crisis states in Iran are due to a set of macroeconomic imbalances. These imbalances and the problems in the monetary, financial and foreign sectors as well as dependence on oil revenues have provided the basis for currency crises in the Iranian economy. However, the results showed that it is possible to deal with the occurrence of a currency crisis in Iran with policies such as inflation control, strengthening and proper management of foreign exchange resources, controlling liquidity growth, managing domestic credit, supporting industrial production, strengthening gross domestic product and controlling the government budget deficit. Also, it is possible to control the critical situation in the event of a currency crisis with such policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency crises
 • Exchange market Pressure index
 • Early warning system
 • Regime-switching approach
 1. ابراهیمی، ایلناز. و توکلیان، حسین (1391). "طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ". مجموعه مقالات بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی، 19-1.
 2. صیادنیا طیبی، عزت اله. شجری، هوشنگ. صمدی، سعید. و ارشدی، علی (1389). "تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحران‌های مالی در ایران". فصلنامه پول و اقتصاد 2(6): 211-169.
 3. عرفانی، علیرضا (1385). "بحران پول رایج و اقتصاد ایران: یک سیستم هشدار پیش از وقوع". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 6(4): 66-47.
 4. مطهری، محب‌اله. لطفعلی‌پور، محمدرضا. و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1394). "ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ". فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد 2(4): 92-71.
 5. نصراللهی، محمد. یاوری، کاظم. نجارزاده، رضا. و مهرگان، نادر (1395). "طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک". تحقیقات اقتصادی 52(1): 214-187.
  1. Abiad, A.G. (2003). "Early Warning Systems: A Survey and a Regime-Switching Approach". IMF Working Paper 03-32, Washington. DC.
  2. Al-Assaf, G. (2017). "An Early Warning System for Currency Crisis: A Comparative Study for the Case of Jordan and Egypt". International Journal of Economics and Financial Issues 7(3): 43-50.
  3. Ang, A. & Bekaert, G. (2002). "Regime Switches in Interest Rates". Journal of Business & Economic Statistics. American Statistical Association. 20: 163-182.
  4. Ari, A. (2012). "Early Warning Systems for Currency Crises: The Turkish Case". Economic Systems 36: 391-410.
  5. Ari, A. & Cergibozan, R. (2018). "Currency Crises in Turkey: An Empirical Assessment". Research in International Business and Finance https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.04.001.
  6. Arias, G. & Erlandsson, U.G. (2004). "Regime Switching as an Alternative Early Warning System of Currency Crises: an Application to South-East Asia". Lund University Working Paper.
  7. Aziz, J. Caramazza, F. & Salgado, R. (2000). "Currency Crises: In Search of Common Elements". IMF Working Paper 00-67. Washington. DC.
  8. Babeck´y, J. Havránek, T. Matějů, J. Rusnák, M. ˇSmídková, K. & Vašíček, B. (2013). "Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries". Journal of International Money and Finance 35(1): 1-19.
  9. Babecký, J. Havránek, T. Matějů, J. Rusnák, M. Šmídová, K. & Vašíček, B. (2014). "Banking, Debt, and Currency Crises in Developed Countries: Stylizedfacts and Early Warning Indicators". Journal of Financial Stability 15: 1-17.
  10. Berg, A. & Pattillo, C. (1999). "Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative". Journal of International Money and Finance 18: 561-586.
  11. Berg, J.B. Candelon, B. & Urbain, J.P. (2008). "A Cautious Note on the Use of Panel Models to Predict Financial Crises". Economics Letters 101(1): 80-83.
  12. Bilson, J.F.O. (1979). "Leading Indicators of Currency Devaluations". Columbia Journal of World Business 14: 62-76.
  13. Boinet, V. Napolitano, O. & Spagnolo, N. (2005). "Was Currency Crisis in Argentina Self-fulfilling?". Review of World Economics 141: 357-368.
  14. Boonman, T.M. Jacobs, J. P.A.M. Kuper, G.H. & Romero, A. (2017). "Early Warning Systems for Currency Crises with Real-Time Data". CIRANO Working Papers 18: 1-29. 
  15. Brunetti, C. Mariano, R.S. Scotti, C. & Tan, A.H. (2007). "Markov Switching Garch Models of Currency Turmoil in Southeast Asia". Federal Reserve Board. International Finance Discussion Papers 889.
  16. Bussiere, M. & Fratzscher, M. (2006). "Towards a New Early Warning System of Financial Crises". Journal of International Money and Finance 25(6): 953-973.
  17. Bussiere, M. (2007). "Balance of Payment Crises in Emerging Markets: How Early Were the ‘Early’ Warning Signals?". European Central Bank Working Paper 713. Frankfurt/Main.
  18. Caramazza, F. Ricci, L. & Salgado, R. (2000). "Trade and Financial Contagion in Currency Crises". IMF Working Paper 00-55. Washington. DC.
  19. Cerra, V. & Saxena, S.C. (2002). "Contagion, Monsoons, and Domestic Turmoil in Indonesia’s Currency Crisis". Review of International Economics 10: 36-44.
  20. Chang, R. & Velasco, A. (1998). "Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model". New York University Economic Research Reports 98-21. New York.
  21. Cipollini, A. Mouratidis, K. & Spagnolo, N. (2008). "Evaluating Currency Crises: the Case of the European Monetary System". Empirical Economics 35: 11-27.
  22. Comelli, F. (2016). "Comparing the Performance of Logit and Probit Early Warning Systems for Currency Crises in Emerging Market Economies". Journal of Banking and Financial Economics 2(6):5-22.
  23. Dickey, D. & Fuller, W. (1981). "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Econometrica 49: 1057-1072.
  24. Edison, H.J. (2003). "Do Indicators of Financial Crises Work? An Evaluation of an Early Warning System". International Journal of Finance and Economics 8: 11-53.
  25. Eichengreen, B. Rose, A. & Wyplosz, C. (1995). "Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks". Economic Policy 21: 249-312.
  26. Feridun, M. (2008). Exchange Market Pressure and Currency Crises in Turkey: An Empirical Investigation, Unpublished PhD Thesis, Loughborough University. UK.
  27. Flood, R.P. & Garber, P.M. (1984). "Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples". Journal of International Economics 17: 1-13.
  28. Ford, J. Santoso, B. & Horsewood, N. (2007). "Asian Currency Crises: Do Fundamentals Still Matter? A Markov Switching Approach to Causes and Timing". Discussion Papers 07-07. Department of Economics. University of Birmingham.
  29. Frankel, J.A. & Rose, A.K. (1996). "Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment". Journal of International Economics 41(3-4): 351-366.
  30. Frankel, J.A. & Saravelos, G. (2012). "Can Leading Indicators Assess Country Vulnerability? Evidence from the 2008–09 Global Financial Crisis". Journal of International Economics 87(2): 216-231.
  31. Fratzscher, M. (2003). "On Currency Crises and Contagion". International Journal of Finance and Economics 8(2): 109-129.
  32. Fuertes, A.M. & Kalotychou, E. (2007). "Optimal Design of Early Warning Systems for Sovereign Debt Crises". International Journal of Forecasting 23(1): 85-100.
  33. Goldfeld, S.M. & Quandt, R.E. (1973). "A Markov Model for Switching Regressions". Journal of Econometrics 1: 3-16.
  34. Hamilton, J.D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Non-Stationary Time Series and the Business Cycle". Econometrica 57: 357-384.
  35. Hylleberg, S. Engle, R.F. Granger, C.W.J. & Yoo, B.S. (1990). "Seasonal Integration and Cointegration". Journal of Econometrics 44: 215-238.
  36. Kaminsky, G.L. & Reinhart, C.M. (1999). "The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems". American Economic Review 89(3): 473-500.
  37. Kaminsky, G.L. Lizondo, S. & Reinhart, C.M. (1998). "The Leading Indicators of Currency Crises". IMF Staff Papers 45(1): 1-48.
  38. Krugman, P. (1979). "A Model of Balance-of-Payments Crises". Journal of Money, Credit and Banking 11(3): 311-325.
  39. Krugman, P. (1998). What Happened to Asia? Mimeo. MIT, Cambridge, MA.
  40. Krugman, P. (1999). "Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises". International Tax and Public Finance 4: 459-472.
  41. Kumar, M. Moorthy, U. & Perraudin, W. (2003). "Predicting Emerging Market Currency Crashes". Journal of Empirical Finance 10: 427-454.
  42. Lee, J. & Strazicich, M. (2003). "Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks". The Review of Economics and Statistics 85(4): 1082-1089.
  43. Li, Q. & Inclan, M. (2001). "Fundamentals, Expectations, Institutions, and Currency Crisis". Prepared for Presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, 20.
  44. Mariano, R.S. Abiad, A. Glutekin, B.N. Shabbir, T. & Tan, A.H.H. (2003). "Markov Chains in Predictive Models of Currency Crises: With Applications to Southeast Asia". Taiwan Economic Review 31(4): 401-437.
  45. Martinez-Peria, M.S. (2002). "A Regime-Switching Approach to the Study of Speculative Attacks: a Focus on EMS Crises". Empirical Economics 27(2): 299-334.
  46. Obstfeld, M. (1994). "Logic of Currency Crises". NBER Working Paper 4640. Cambridge. MA.
  47. Obstfeld, M. (1996). "Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features". European Economic Review 40: 1037-1047.
  48. Quandt, R.E.(1972). "A New Approach to Estimating Switching Regressions". Journal of American Statistical Association 67(338): 306-310.
  49. Rose, A.K. & Spiegel, M.M. (2011). "Cross-Country Causes and Consequences of the 2008 Crisis: An Update". European Economic Review 55(3): 309-324.
  50. Shimpalee, P.L. & Bruer, J.B. (2006). "Currency Crisis and Institutions". Journal of International Money and Finance 25: 125-145.
  51. Van Den Berg, J. (2011). Currency Crises and their Early Warning Systems, Universitaire Pers Maastricht.
  52. Zivot, E. & Andrews, D.W.K. (1992). "Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-root Hypothesis". Journal of Business & Economic Statistics 10(3): 251-70.