تحلیل اثرگذاری نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در حوزه زمان – فرکانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

تخلیه آثار ناترازی بودجه دولت و نظام بانکی در نقدینگی از یک سو و مقوله گذار نرخ ارز از سویی دیگر، ترجیع بند مطالعات مربوط به تورم در اقتصاد ایران هستند. با وجود این، پویایی‌ها و شدت و ضعف آثار متغیرهای مذکور محل مناقشه است. به طوری که به علت لکنت روش‌های سنتی اقتصادسنجی در بیان ابعاد رابطه‌ی میان متغیرهای مذکور فاصله زیادی برای رسیدن به اجماع نظر در پیش است. از این رو، تحقیق حاضر می‌کوشد با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و گام برداشتن در این مسیر بینش جدیدی در حوزه‌ی بلافصل سیاست پولی ایجاد کند. برای این منظور، از داده‌های فصلی مربوط به دوره‌ی زمانی 1401:02–1369:02 و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رشد نرخ ارز اثرگذاری باثباتی بر تورم دارد. رابطه‌ی میان رشد نقدینگی و تورم از نظر جریان، جهت و شدت علّیت ناپایدار می‌باشد. به طوری که رشد نقدینگی در سال‌های میانی دهه‌های 1370، 1380 و 1390 از تورم پیروی کرده است. مادامی که هر دو متغیر بر تورم اثرگذاری معنی‌دار داشته‌اند، شدت اثر رشد نقدینگی نسبتاً بیش‌تر گزارش می‌شود. برای کاستن از آثار تورمی نرخ ارز و قابل پیش‌بینی شدن آن، پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز، ثبات رشد آن مورد توجه قرار گیرد. بر سیاست‌گذار فرض است قطع ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم را پدیده‌ای دائمی تلقی نکند و کنترل کل‌های پولی را در کانون توجه خود قرار دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation into the effect of liquidity and exchange rate on inflation in time-frequency domain

نویسنده [English]

  • Saleh Taheri Bazkhaneh
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Purpose: Despite the fact that there is consensus regarding the effects of inflation and the need to deal with it, the determinants of inflation, the evolution of the relationship between them, and the comparison of the intensity and weakness of each one is areas of controversy. Meanwhile, the frequency of exchange rate and liquidity in the corresponding studies stand out more than other variables. It is recommended to follow the exchange rate transition theory to control inflation through this channel. It is also necessary to control monetary aggregates according to what the monetarists have depicted about the origin of inflation across space and over time.
Regardless of the intensity and weakness of the influences of the two variables in the context of time and in different horizons, inspired by the revealed facts and the support of the literature, what makes the problem more complex is the likelihood of the flow of causality to change between the variables. Therefore, although the effects of liquidity and exchange rate on inflation have been investigated in several studies, the reported results are not consistent. This situation can have different reasons, the discovery of which improves the cognitive processing power and provides immediate requirements for adopting efficient policies.
In this direction, attention is paid to the intertwining of the above three variables, knowing the net effect of liquidity (exchange rate) on inflation by removing the effect of exchange rate (liquidity), and investigating the possibility of its change over time and in short-term and long-term horizons. In terms of intensity and flow of causation, it can be useful and become the subject of policy making.
Methodology: The Granger causality test is a regular method of econometrics in which the causal relationship between time series is examined without referring to economic theories. According to its nature, this method provides a momentary measure of causality but is unable to analyze the dynamics and reliability of causality. In addition, in the Granger causality method, intermittent values of variables are used, and, as a result, there will be a possibility of eliminating instantaneous effects. To solve this problem, spectral analysis is used. Fourier transform is one of the widely used topics in spectrum analysis, which serves to reveal the existing relationships between time series at different frequencies. Due to the fluctuating nature of the correlation among some economic time series, it is investigated in the analysis. The dynamics of causality can also be used. In the Fourier transform, in addition to the local time information being left out, the stability of the hypothetical time series is essential. However, many time series are unstable and most of their characteristics change over time. Due to this limitation, the wavelet transform is considered as a useful alternative to the Fourier transform in discovering causal relationships. The present research investigated the relationship of liquidity growth and exchange rate with inflation. For this purpose, seasonal data from 1990 to 2022 and continuous wavelet transformation were used. The distinguishing feature of the research was the use of multiple coherence tools, partial coherence, partial phase difference and partial wavelet gain.
Findings and Discussion: The results of the multiple correlation showed that, in the context of time and in the horizons of less than eight years, the growth of liquidity and the exchange rate are simultaneously a suitable explanation for the changes in inflation (similar to the coefficient of determination in the regression). Coherence, phase difference and partial wave interest showed that the growth of the exchange rate on all scales (up to 8 years) and over time creates inflationary pressure, the corresponding coefficient of which is less than 0.5. Liquidity growth and inflation have experienced an unstable relationship in terms of intensity, direction and flow of causality. So, within 1.5-4 years in the late 2010s, the growth of liquidity had a strong effect on inflation. In the horizon of 4-8 years in the 1997-2001, 2006-2011, and 2019-2020 periods, this pattern was repeated. This is important due to the inflationary conditions and the government budget. Liquidity following inflation has also happened on different scales, which can be attributed to the internalization of money in Iran's economy.
Conclusion and Policy Implications: The results have two important policy implications as follows:

As long as the growth of the exchange rate and liquidity-induced inflationary pressure are concerned, the effect of the exchange rate is always little and stable. Therefore, it is suggested that exchange rate changes be included in the dynamics of inflation considered by the policy maker. This important point will not occur, unlike the current procedure which mainly occurs with the pattern of repression and mutation due to the inability to suppress. Therefore, instead of nominally anchoring the exchange rate, it is necessary for the policy maker to commit to maintain stability in the growth of the exchange rate so that the effects of inflation will be less.
Although the growth of liquidity has not created inflationary pressure in all the years ever since this relationship was established, the effects will be severe and destructive for the general level of prices. Therefore, it is necessary to prevent the transfer of discontent in the economy and monetize them, regardless of setting a horizon on inflation and expecting immediate effects. To this end, it is necessary to reduce the budget deficit and the imbalance in the banking system as two sources of liquidity expansion. In addition, it is not enough to look at the past history of liquidity following inflation and target liquidity growth; it should base a tool to guide monetary policy. Therefore, in addition to using the common monetary policy tool (interest rate), it is necessary to consider the control of monetary totals so that the monetary policy can achieve its original goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Economics
  • Monetary Policy
  • Continuous Wavelet Transform
Aguiar-Conraria, L. Azevedo, N. & Soares, M.J. (2008). "Using Wavelets to Decompose the Time-Frequency Effects of Monetary Policy". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387: 2863–2878.
Aguiar-Conraria, L. Martins, M. M. & Soares, M. J. (2020). "Okun’s Law across Time and Frequencies". Journal of Economic Dynamics and Control 116: 1-15.
Aguiar-Conraria, L. Martins, M. M. & Soares, M. J. (2018). "Estimating the Taylor Rule in the Time-Frequency Domain". Journal of Macroeconomics 57: 122-137.
Alves, W. L. & Ferreira, R. T. (2023). "Phillips Curve and the Exchange Rate Pass-Through: A Time–Frequency Approach". Empirical Economics 64(5): 1-17.
Amisano, G. & Fagan, G. (2013). "Money Growth and Inflation: A Regime Switching Approach". Journal of International Money and Finance 33: 118-145.
Asgharpur, H. Kazerooni, A. Mirani, N. (2015). "The Impact of Inflationary Environment on Exchange Rate Pass- Through to the Import Price Index in Iran". Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 2(2): 155-178. (In Persian)
Barakchian, S. M. & Barkish, A. (2021). "Exchange Rate Pass-Through in Iran: Exchange Rate Effects on the Consumer Price Index". Journal of Economic Research and Policies 28(96): 33-64. (In Persian)
Beck, G. W. & Wieland, V. (2007). "Money in Monetary Policy Design: A Formal Characterization of ECB-Style Cross-Checking". Journal of the European Economic Association 5(2-3): 524-533.
Bekiros, S. Muzaffar, A. T. Uddin, G. S. & Vidal-García, J. (2017). "Money Supply and Inflation Dynamics in the Asia-Pacific Economies: A Time-Frequency Approach". Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 21(3): 20160051.
Benati, L. (2009). "Long-Run Evidence on Money Growth and Infllation". European Central Bank Working Paper Series.
Campa, J. M. & Goldberg, L. S. (2005). "Exchange Rate Pass-Through into Import Prices". Review of Economics and Statistics 87(4): 679-690.
Christiano, L. Motto, R. Rostagno, M. (2007). "Two Examples Why Money and Credit may be Useful for Monetary Policy". European Central Bank Working Paper Series.
Comunale, M. and Kunovac, D. (2017). "Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area". European Central Bank Working Paper Series.
Ditimi, A. Sunday, K. & Onyedikachi, O. E. E. (2017). "The Upshot of Money Supply and Inflation in Nigeria". Valahian Journal of Economic Studies 8(2): 75-90.
Dornbusch, R. (1976). "Expectations and Exchange Rate Dynamics: Journal of Political Economy 84(6): 1161-1176.
Dornbusch, R. (1986). "Flexible Exchange Rates and Excess Capital Mobility". Brookings Papers on Economic Activity 1986(1): 209-226.
Ehsani, M. A. & Taheri Bazkhaneh, S. (2018). "The Application of Continuous Wavelet Transform in Discovering the Dynamics of the Causal Relationship between Liquidity and its Components with Inflation: a Case Study of Iran". Journal of Economic Research 53(2): 235-278. (In Persian)
Farrokhi Balajade, H. Khochiani, R. & Asayesh, H. (2021). "Explaining the Comovement of Monetary Base, Liquidity and Inflation in the Iranian Economy, by Comparing the Performance of Discrete and Continuous Wavelet Analysis". The Journal of Economic Studies and Policies 8(2): 278-299. (In Persian)
Forbes, K. Hjortsoe, I. & Nenova, T. (2018). "The Shocks Matter: Improving Our Estimates of Exchange Rate Pass-Through". Journal of International Economics 114: 255-275.
Frankel, J. A. (1992). "Monetary and Portfolio-Balance Models of Exchange Rate Determination". In International Economic Policies and Their Theoretical Foundations (pp. 793-832), Cambridge: Academic Press.
Frenkel, J. A. (1977). "A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence". In Flexible Exchange Rates and Stabilization Policy (pp. 68-92), London: Palgrave Macmillan UK.
Friedman, M. (1995). "The Role of Monetary Policy". In Essential Readings in Economics, London: Macmillan education.
Friedman, M. & Schwartz, A. J. (2008). A Monetary History of the United States, Princeton: Princeton University Press.
Goldberg, L. S. & Campa, J. M. (2010). "The Sensitivity of the CPI to Exchange Rates: Distribution Margins, Imported Inputs, and Trade Exposure". The Review of Economics and Statistics 92(2): 392-407.
Grauwe, P. D. & Polan, M. (2005). "Is Inflation Always and Everywhere A Monetary Phenomenon?". Scandinavian Journal of Economics 107(2): 239-259.
Hofmann, B. (2009). "Do Monetary Indicators Lead Euro Area Inflation?". Journal of International Money and Finance 28(7): 1165-1181.
Jiang, C. Chang, T. & Li, X. L. (2015). "Money Growth and Inflation in China: New Evidence from a Wavelet Analysis". International Review of Economics & Finance 35: 249-261.
Kahn, G. A. & Benolkin, S. (2007). "The Role of Money in Monetary Policy: Why Do the Fed and ECB See it so Differently?". Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City 92(3): 5.
Kamalian, A. Zamani, Z. Amirali, M. Mobini Dehkordi, M. (2020). "Analyzing the Different Effects of Endogenous and Exogenous Money Supply on Inflation: A Spectral Analysis Approach". The Economic Research 20(3): 57-77. (In Persian)
Kaufmann, S. and Kugler, P. (2008). "Does Money Matter for Infllation in the Euro Area?". Contemporary Economic Policy 26(4): 590–606.
Laflèche, T. (1997). "The Impact of Exchange Rate Movements on Consumer Prices". Bank of Canada Review 1996 (Winter): 21-32.
Lopes, C. Hamdok, A. & Elhiraika, A. (Eds.). (2017). Macroeconomic Policy Framework for Africa's Structural Transformation, Berlin: Springer.
MacDonald, R. (2007). Exchange Rate Economics: Theories and Evidence, New York: Routledge.
McCallum, B. (2001). "Monetary Policy Analysis in Models without Money". NBER Working Paper.
Nelson, E. (2003). "The Future of Monetary Aggregates in Monetary Policy Analysis". Journal of Monetary Economics 50(5): 1029-1059.
Phillips, A. W. (1958). "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957". Economica 25(100): 283-299.
Roberts, J. M. (1995). "New Keynesian Economics and the Phillips Curve". Journal of Money, Credit and Banking 27(4): 975-984.
Ryczkowski, M. (2021). "Money and Inflation in Inflation-Targeting Regimes–New Evidence from Time–Frequency Analysis". Journal of Applied Economics 24(1): 17-44.
Saboori Deilami, M. H. Bashiri, S. & ValiBeigi, H. (2021). "Comovement of Exchange Rate and Price Indicators in Iran: An Application of Economic Physics in the Study of Mutual Relationships". The Journal of Economic Studies and Policies 8(2): 88-113. (In Persian)
Tastan, H. & Sahin, S. (2020). "Low-Frequency Relationship between Money Growth and Inflation in Turkey". Quantitative Finance and Economics 4(1): 91-120.
Taylor, J. B. (1993, December). "Discretion versus Policy Rules in practice". In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.
Taylor, J. (2000). "Low Inflation, Pass-Through and the Pricing Power of Firms". European Economic Review 44: 1389–1408.
Thornton, D. L. (2014). "Monetary Policy: Why Money Matters (and Interest Rates Don’t)". Journal of Macroeconomics 40: 202-213.
Tursoy, T. & Muhammad, M. I. (2020). "Lead-Lag and Relationship between Money Growth and Inflation in Turkey: New Evidence from a Wavelet Analysis". Theoretical and Practical Research in the Economic Fields 11(1): 47-57.
Verona, F. (2020). "Investment, Tobin's Q, and Cash Flow across Time and Frequencies". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 82(2): 331-346.
Wen, Y. (2005). "Understanding the Inventory Cycle". Journal of Monetary Economics 52(8): 1533-1555.