نحوه ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون-وینتر: مطالعه موردی صنعت تایر ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین مسیرهای ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت ایران با تمرکز بروضعیت صنعت تایر می‌باشد. یکی از الگوهایی که در دو دهه اخیر در حوزه ارتقای رقابت‌پذیری در سطح بنگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفته است، الگوی نلسون-وینتر می‌باشد. این الگو با تمرکز بر مفهوم فناوری به عنوان پایه اطلاعاتی کلیدی و توجه به سازمان بنگاه به رهیافت نهادگرایی جدید نزدیک شده است. بر اساس ارزیابی انجام گرفته با استفاده از الگوی نلسون-وینتر در صنعت تایر نشان داده شد که مسیرهای ارتقای رقابت‌پذیری تنها از مسیر ارتقای فناوری در دو بعد نوآوری و یادگیری امکان‌پذیر است واین امر از طریق بهبود محیط اقتصادی به منظور رشد دانش و برقراری ارتباطات بین بنگاهی امکان پذیراست، ضمن آنکه توجه به مقیاس بنگاه ها و ایجاد زمینه‌های ادغام بنگاه ها در صنعت تایر در این زمینه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How promoting competitiveness in Iran’s industry: Case of Iran’s “Tire Industry”

نویسندگان [English]

 • Saeed Nayeb 1
 • Farshad Momeni 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the pathways to improve the competitiveness in Iran’s industry with focus on Tire industry. ”Nelson-Winter” is a considerable pattern in the field of prompting competitiveness in the last two decades. This pattern focuses on the concept of technology and firm’s organization as basic information which conforms to new institutional approach.
The evaluation performed using the model of Nelson-Winter in the Tire industry shows that pathway to promote the competitiveness is only possible by technology inclusive innovation and imitation, and this would be possible by improving the environment for growth of science and inter-firm relation, besides it is important to consider to scale by merging firms together in Tire industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • Nelson-Winter Model
 • Routine
 • Innovation
 • Imitation
 1. الف: منابع و مآخذ فارسی

  1. شومپیتر، جوزف (1354). سرمایه داری، سوسیالیسم، دموکراسی. حسن منصور؛ انتشارات دانشگاه تهران.

   

  ب: منابع و مآخذ لاتین

  1. Andersen, Esben Sloth, Jensen. Anne K. Madsen- Lars and Rgensen-Martin J. (1996). "The Nelson and Winter Models Revisited: Prototypes for Computer-Based Reconstruction of Schumpeterian Competition". Druid Working Paper NO. 96-2, April.
  2. Becker. Markus C. (2001). "The Concept of Routines Twenty Years after Nelson and Winter (1982), A Review of the Literature". DRUID Working Paper, No 03-06.
  3. Lall. S (2003). "Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness". The Intergovernmental Group on Monetary Affairs and Development (G-24), September.
  4. Lall. S. (1993). "Understanding Technology Development". Development and Change 24(4).
  5. Lall. S. (1930). Technological Capabilities and Industrialization’, world Development, 1992. Marshal, Alfered, “Principles of Economics”. 8th edn, London, Macmillan.
  6. Nelson, R. R., and Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Cambridge, Mass. and London.
  7. North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press: Cambridge.
  8. Simon, H. (1979). "Rational Decision Making in Business Organisation". American Economic Review 69(4). 
  9. Singh, A. (1994). "UK Industry and the World Economy; A Case of Deindustrialisation?". Cambridge Journal of Economics
  10. Stiglitz. J & Greenwald. B. (1990). "Asymmetric Information and the New Theory of the Firm: Financial Constraints and Risk Beahvior". NBER Working Paper Series, No 3359.
  11. Swedberg. R. (1992). Market as Social Structures, The Handbook of Economic Sociology.
  12. Winter, Sidney G. (1964). "Economic Natural Selection and the Theory of the Firm". Yale Economic Essays 4: 225-272.