تاثیر توسعه تجارت خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به WTO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از روش پانل دیتای پویا به بررسی آثار توسعه تجارت خدمات (اعم از کل تجارت خدمات و به تفکیک زیربخش‌های حمل و نقل، مسافرت و گردشگری، خدمات بازرگانی و خدمات مالی) بر رشد اقتصادی، در کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت پرداخته شده ‌است. نتایج دلالت بر تاثیر مثبت و معنادار توسعه کل تجارت خدمات و برخی از زیربخش‌های مهم خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت دارد. به علاوه در کشورهای ملحق شده به WTO تاثیرپذیری رشد اقتصادی از توسعه تجارت خدمات بیشتر از تاثیرپذیری آن از توسعه کل تجارت (اعم از کالا و خدمات) بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در میان زیربخش‌های خدمات، توسعه تجارت خدمات مالی و بازرگانی‌به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت را دارند و در میان بخش‌های مورد مطالعه، تاثیر توسعه خدمات حمل و نقل بر رشد اقتصادی مثبت و بی‌معنا و تاثیر رشد بخش مسافرت و گردشگری بر رشد اقتصادی منفی و بی‌معنا می‌باشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصله مبتنی بر تاثیرپذیری متفاوت زیربخش‌های مختلف خدمات از مهمترین مولفه عملکرد اقتصادی (رشد اقتصادی) در کشورهای مذکور، چنین استنباط می‌شود که کشورهای متقاضی الحاق (از جمله ایران) می‌توانند در اتخاذ استراتژی مذاکراتی، از تاکید بر پذیرش تعهدات یکسان در بازگشایی بخش‌های مختلف خدماتی اجتناب نمایند و بر مبنای میزان تاثیرگذاری زیربخش‌های مختلف خدمات بر رشد اقتصادی (با توجه به تجربه کشورهای ملحق شده)، می‌توانند آزادسازی زیربخش‌های مختلف خدمات را پیشنهاد دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Trade in Services on Economic Growth in Acceded Members of the WTO

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasti
 • Sayed Hamid Reza Ashrafzade
 • Masoud Kamali Ardakani
 • Elham Esmailipour Masule
Faculty members of Institute for Trade Studies and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Regarding the fact that Iran is an acceding member of the WTO and the growing importance of trade in services in this organization, the effects of trade in services on economic growth are examined in this paper. By employing dynamic panel data and GMM approach, the findings indicate that there has been a positive effect on economic growth due to trade development and liberalization in services in acceded countries. However, this effect is different in each subsector of services, in which, trade in financial services has most effect on economic growth; then, business, transportation and travelling have more effect respectively. Therefore, according to the result of this paper, the priorities of trade liberalization in services subsectors are recommended by the degree of trade effects in each subsector on economic growth which is one of the most crucial indicators in economic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade in Services
 • Economic growth
 • WTO
 1. الف: منابع و مآخذ فارسی

  1. ابریشمی، حمید. مهرآرا، محسن. و تمدن نژاد، علیرضا (1388). "بررسی رابطة تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته". مجله دانش و توسعه 16(26).
  2. عسگری، منصور(1387). آزادسازی مالی و رشد اقتصادی: روند جهانی و تجربه ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  3. کمالی اردکانی، مسعود. و نصیری، میترا (1383). تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  4. گروه نویسندگان (1385). سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامهها، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

   

  ب: منابع و مآخذ لاتین

  1. Grossman, G.M., Helpman, E. )1990(. "Comparative Advantage and Long-Run Growth". American Economic Review 80: 796–815.
  2. Khoury A.C. El and A. Savvides )2006(. "Openness in Services Trade and Economic Growth". Economics Letters 92: 277– 83.
  3. Matsuyama, K. )1992(. "Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth". Journal of Economic Theory 58: 317–334.
  4. Mattoo, A., Rathindran, R., Subramanian, A. )2001(. "Measuring Services Trade Liberalization and its Impact on Economic Growth: an Illustration". World Bank Working Paper 2655.
  5. Mishra, S., Lundstrom, S. and Anand, R. (2011). "Service Export Sophistication and Economic Growth". World Bank Policy Research Working Paper: WPS5606.
  6. Rivera-Batiz, L.A., Romer, P. M. )1991(a. "Economic Integration and Endogenous Growth". Quarterly Journal of Economics 106: 531– 555.
  7. Rivera-Batiz, L.A., Romer, P. M. )1991(b. "International Trade with Endogenous Technological Change". European Economic Review 35: 971– 1004.
  8. Romer, P. M. )1990(. "Endogenous Technical Change". Journal of Political Economy 98: S71–S102.
  9. Satya, P.D., and Saha, A. (2011). "Trade in Goods and Services and Economic Growth". Indian Statistical Institute - Delhi Centre.
  10. UNCTAD secretariat, (2004)." Trade in Services and Development Implication". Trade and Development Board Commission on Trade in Goods and Services, and Commodities, Eighth session Geneva, 9–13 February.
  11. UNCTAD statistics, (2009).
  12. World Development Indicators (2008). The World Bank.
  13. www.wto.org.
  14. Yanikkaya, Halit (2003). "Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation". Journal of Development Economics 7257– 89.