تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

سلطه مالی از مسائل مطرح در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است، به طوری که در این کشورها معمولاً سیاست‌های پولی تحت تأثیر سیاست مالی قرار گرفته و دولت‌ها در راستای جبران کسری بودجه خود، از بانک مرکزی استقراض می‌نمایند و بدین ترتیب مانع از اجرای سیاست‌های پولی موفق و کارامد در کنترل تورم می‌گردند. علیرغم اینکه نماگرهای استانداردی برای شناسایی علایم سلطه مالی وجود دارد، اما در کشورهای صادرکننده نفت همانند ایران که بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته بوده و متغیرهای مهم کلان اقتصادی نیز تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار می‌گیرد، چنین نماگرهای استانداردی دیگر نمی‌توانند به عنوان معیار مناسبی برای شناسایی سلطه مالی قرار گیرند و سلطه مالی حتی ممکن است با وجود مازاد بودجه و سطح پایین بدهی‌های دولتی نیز وجود داشته باشد. در مقاله‌ی حاضر سعی شده است که فرضیه سلطه مالی در اقتصاد ایران با استفاده از معیار (GAMMA) که توسط داکوستا و الیو برای بررسی سلطه مالی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت معرفی شده، مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره 1391-1357، معیار GAMMA به تفکیک برای سال‌ها و دوره­های مختلف محاسبه شده و سپس به منظور بررسی رابطه میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی از منظر سلطه مالی، از یک الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که فرضیه سلطه مالی در اقتصاد ایران طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی حاکم بوده و دولت همواره به منظور تأمین مالی کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده و این امر در نهایت موجب انبساط پولی در اقتصاد شده است. لذا، می‌توان وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران را یکی از عوامل ناکارامدی سیاست‌های اتخاذ شده توسط مقامات پولی در کنترل تورم دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Empirical Analysis of Fiscal Dominance in Iran: Structural VAR Approach

نویسندگان [English]

 • Hossein Asgharpur 1
 • Behzad Salmani 1
 • Kamran Niki Oskoui 2
چکیده [English]

Fiscal dominance impedes the effective implementation of any monetary strategy aimed at controlling inflation. In the case of economies in which oil exports largely affect the main macroeconomic variables, the standard indicators which are used to gauge the presence of fiscal dominance may fail to give appropriate signals, and fiscal dominance might be present even with fiscal surpluses and relatively low levels of public sector debts. The present paper aims to test the hypothesis of the presence of fiscal dominance in the case of Iran, as an oil-exporting country. The presence of fiscal dominance has been examined throughout the period 1979-2012, using the indicator (GAMMA) introduced by Da Costa and Olivo. Moreover, a structural VAR model has been employed to identify dynamic interactions between fiscal and monetary policies. The empirical results of the study indicate that the monetary policies have been called upon to solve fiscal unsustainability, through the monetization of the government debts. Also, the expansion of the money base, forced by fiscal authorities, has prevented monetary strategies from being effective in controlling inflation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Financial dominance
 • Monetary policy
 • Fiscal policy
 • Oil-based economies
 • Structural Vector Auto Regression
 1. سلمانی، بهزاد. بهبودی، داود. اصغرپور، حسین. و ممی‌پور، سیاب (1391). "اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی". پژوهشنامه اقتصاد کلان 7(14): 103-128.
 2. درگاهی، حسن. و آتشک، احمد (1381). "هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطه و تبیین ابزارهای سیاستی". مجله تحقیقات اقتصادی (60): 119-147.
 3. مشیری، سعید. باقری پرمهر، شعله. و موسوی نیک، سیدهادی (1390). "بررسی درجه تسلط سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 2(5): 69-90.
 4. نوفرستی، محمد (1387). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 5.  نیکی اسکویی، کامران (1384). تکانه‌های نفتی و اثرات آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 6. یداله زاده طبری، ناصر علی (1387). "بررسی شرایط نهادی اقتصادی ایران جهت اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورم". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی فیروز کوه (5): 1-28.
 7. یداله زاده طبری، ناصر علی (1388). "هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران: بررسی پیش شرط‌ها با توجه مکانیزم‌های اشاعه پولی". پژوهشنامه اقتصادی (41): 51-70.

 

ب: منابع و مآخذ لاتین

 1. Aiyagari, S. R. and M. Gertler (1985). "The Backing of Government Bonds and Monetarism". Journal of Monetary Economics 16: 19-44.
 2. Agenor, Pierre-Richard (2002). "Monetary Policy under Flexible Exchange rates: An Introduction to Inflation Targeting". (Washington: World Bank).
 3. Benigno, Pierpaolo, and Michael Woodford (2003). "Optimal Monetary Policy and Fiscal Policy: A Linear-Quadratic Approach". NBER Working Paper No. 9905 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).
 4. Blanchard, O. (2004). "Fiscal Dominance and Inflation Targeting: Lessons from Brazil". NBER Working Paper (10389): 1-35.
 5. Bohn, H. (1998). "The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits". Quarterly Journal of Economics 113: 949-64.
 6. Canzoneri, M. B., R. E. Cumby, and B.T. Diba (2001). "Is the Price Level Determined by the Needs of Fiscal Solvency?". American Economic Review 91: 1221-38.
 7. Calvo, Guillermo, and Carmen Reinhart (2000). "Fear of Floating". NBER Working Paper No. 7993 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).
 8. Carare, Alina, Schaechter Andrea, Stone Mark, and Mark Zelmer (2002). "Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting". IMF Working Paper 02/102 (Washington: International Monetary Fund).
 9. Coricelli, F. Egert, and R. MacDonnald (2005). "Monetary Transmission Mechanism in Central and Eastren: Surveying the Emprical Evidence". www.iue.it.
 10. De Resende, Carlos, and Nooman Rebei (2008). "The Welfare Implications of Fiscal Dominance". Bank of Canada Working Paper 2008-28.
 11. Da Costa, Mercedes, and Victor Olivo (2008). "Constraints on the Design and Implementation of Monetary Policy in Oil Economics: The Case of Venezuela". IMF Working Paper WP/08/14
 12. Favero, C. A. and F. Giavazzi (2004). "Inflation Targeting and Debt: Lessons from Brazil". NBER Working Paper (10390): 1-21.
 13. Fratianni, M. and F. Spinelli (1997). A Monetary History of Italy, Cambridge University Press.
 14. Cambridge.Gressani, D., L. Guiso and I. Visco (1988). "Disinflation in Italy: An Analysis with the Economteri Model of the Bank of Italy". Journal of Policy Modeling 10(2).
 15. Gaiotti, E., A. Gavosto and G. Grande (1998). "The Rise and Fall of Inflation in Italy in the 1990s: A Comparative Analysis of Four Different Explanations". Giornale degli Economisti e Annali di Economia 57.
 16. Gaiotti, E. and G. Salvemini (1993). "Budgetary Policy Problems in Italy and their Implications for Monetary Policy". In Current Issues in Fiscal Policy and their Implications for the Conduct of Monetary Policy, Bank for International Settlements.
 17. Leeper, E. M. (1991). "Equilibria Under `Active' and `Passive' Monetary and Fiscal Policies". Journal of Monetary Economics 12: 129-48.
 18. Mishkin, F. S., & K. Schmidt-Hebbel (2004). "One Decade of Inflation Targeting in the World: What Do We Know and What Do We Need to Know?". NBER Working Paper 8397.
 19. Mishkin, F. S. (2000). "Inflation Targeting for Emerging Market Economies". American Economic Review 90 (Papers and Proceedings), 105-109.
 20. Mishkin, F. S., (2005). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Addison-Wesley Longman .Sixth Edition.
 21. Mishkin, F. and K. Schmidt-Hebbel, (2007). "Does Inflation Targeting Make a Difference?". NBER Working Paper 12876.
 22. Olivo, Víctor R. (2001). "Fiscal Dominance in Open Economies with Managed Exchange Rate Regimes: A Theoretican and Empirical Analysis". Paper Presented at a Seminar at the Central Bank of Venezuela (Unpublished). 47
 23. Olivo, Victor, and Stephen Miller (2000). "An Analysis of the Long-Run Relationship between Money, Nominal GDP, and the Price Level in Venezuela: 1950–96". Economics Working Papers.
 24. Reinhart, Carmen, (2000). "The Mirage of Floating Exchange Rates". American Economic Review 90(2): 65–70.
 25. Romer, David (2011). Advanced Macroeconomics, 2nd. Edition, New York: McGraw Hill.
 26. Sargent, Thomas J., and Neil Wallace, (1985). "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic". Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 9(1): 15–31.
 27. Shabsigh, Ghiath, and Nadeem Ilahi (2007). "Looking Beyond the Fiscal: Do Oil Funds Bring Macroeconomic Stability? "IMF Working Paper 07/96 (Washington: International Monetary Fund).
 28. Svensson, Lars E.O., (1997). "Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets". European Economic Review 41: 1111–46.
 29. Tanner, E. and A. Ramos. (2002). "Fiscal Sustainability and Monetary versus Fiscal Dominance: Evidence from Brazil, 1991-2000". IMF Working Paper (02/5): 1-29.
 30. Taylor, John, 1993. "Discretion versus Policy Rules in Practice". Conference Series on Public Policy 39: 195–214 (Carnegie-Rochester).
 31. Woodford, Michael (2001). "Fiscal Requirements for Price Stability". Journal of Money, Credit, and Banking 33(3): 669–728.