بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی جوامع، در تحقیق حاضر به بررسی اثر 19 متغیر توضیحی بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رتبه‌بندی هریک از آن‌ها با استفاده از روش میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) در اقتصاد ایران پرداخته می‌شود. نتایج حاصله نشان می‌دهد که رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای (با احتمال 00/1) و پس از آن رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی با احتمال 68/0، مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد سرمایه‌گذاری خصوصی به شمار می‌آیند. همچنین، متغیر نسبت مالیات بر شرکت‌ها بااحتمال 50/0 در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. از طرفی متغیرهای اسمی مانند نرخ تورم، رشد پول و مانده اعتبارات بانکی به بخش غیر دولتی نسبت به تولید غیرنفتی اثرات بااهمیتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارند. به‌علاوه نرخ سود (نرخ تسهیلات) و همچنین نرخ مالیات، عامل با اهمیت و تعیین کننده‌ای در تحولات سرمایه‌گذاری طی دوره نمونه نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of private investment in Iran based on Bayesian Model of Averaging

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mehrara 1
 • Motahareh Alsadat Majdzadeh 2
 • Arezoo Ghazanfari 3
1 Tehran university
2 Tehran university
3 Tehran university
چکیده [English]

Due to the importance of investment as one of the effective variables in the economic growth of communities, this study aims at the effects of 19 explanatory variables on private investment, and their ranking in Iran’s economy is analyzed by BMA averaging model. The results show that the growth of stock goods (by probability of 1/00) and, next to that, the growth of oil GDP (by probability of 0/68) are the most important factors in private investment. The variable of the ratio of tax for companies (by probability of 0/50) is in the second stage. Nominal variables such as inflammation rate, money value growth and the remaining resources of banks for the private sector as compared to Non-oil products do not have much importance in private sector investment. In addition to that, interest rates and tax rates were not important during the sample period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Private investment
 • Averaging model of BMA
 • Averaging model of WALS
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. ابزری، مهدی. صمدی، سعید. و تیموری، هادی (1386)."بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی".نشریه روند(54 و 55): 123-154.
  2. سلیمی فر، مصطفی. و قوی، مسعود (1381)."تسهیلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران".فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران(13): 134-170.
  3. شاکری، عباس. و موسوی، میرحسین (1382)."بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی".اقتصاد کشاورزی و توسعه(43 و 44): 89-116.
  4. عباسی نژاد، حسین و یاری، حمید (1386). بررسیاثرگذارینرخسودتسهیلاتبانکیبرسرمایه گذاری بخشخصوصیدرافق بلندمدتایران.شماره 81: 139-158.
  5. عبداللهی، مهدی (1385)."سرمایه‌گذاری و چالشهای بازار مالی در بخش کشاورزی".مجله روند(49): 169-200.
  6. عرب مازار، عباس. و نظری گوار، سارا (1391)."اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران".دو فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران9(18): 56-79.
  7. کشاورزیان پیوستی، اکبر. و عظیمی چنزق، علی (1387)."برآورد تأثیر آزاد‌سازی نرخ سود(بهره) بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران(با استفاده از سیستم معادلات همزمان)".پژوهشنامه اقتصادی(31): 29-58.
  8. مهدوی عادلی، محمد حسین. نوروزی، روح ا... و مطهری، محب ا... (1388)."نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران".مجله دانش و توسعه (علمی- پژوهشی)(27).
  9.  مهرآرا، محسن. و محمدیان، امیرحسین (1390)."بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه‌ای(مورد کشورهای در حال توسعه)".شماره 58: 33-66.
  10.  مهرآرا، محسن. و نصیب پرست، سیما (1392)."رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین عوامل موثر بر وضعیت سلامت در کشورهای در حال توسعه".فصلنامه پژوهشهای اقتصادی کاربردی1(2):28-1.

   

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Ang, B. James (2009)."Private Investment and Financial Sector Policies in India and Malaysia".World Development37(7): 1261-1273.
  2. Arbeláez, Harvey & Ruiz, Isabel (2013)."Macroeconomic Antecedents to U.S. Investment in Latin America".Journal of Business Research(66): 439-447.
  3. Bahmani-Oskooee, Mohsen & Hajilee, Massomeh (2013)."Exchange Rate Volatility and Its Impact on Domestic Investment".Research in Economics67(1): 1-12.
  4. Escribá, F. Javier & Murgui, Ma. José (2009)."Government Policy and Industrial Investment Determinants in Spanish Regions".Regional Science and Urban Economics(39): 479-488.
  5. J. Heijdra, Ben & Meijdam, Lex (2002)."Public Investment and Intergenerational Distribution.Journal of Economics Dynamics & Control(26): 707-735.
  6. Jongwanich, Juthathip & Kohpaiboon, Archanun (2008)."Private Investment: Trends and Determinants in Thailand".World Development36(10): 1709-1724.
  7. M. Voss, Graham (2002)."Public and Private Investment in The United States and Canada".Economic Modelling(19): 641-664.
  8. Morrissey, Oliver & Udomkerdmongkol, Manop (2012)."Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment in Developing Countries".World Development40(3): 437-445.
  9. Narayan, Paresh Kumar (2005). "The Relationship between Saving and Investment for Japan". Japan and the World Economy17(3): 293-309.
  10. Nyakerario Misati, Roseline & Morekwa Nyamongo, Esman (2011)."Financial Development and Private Investment in Sub-Saharan Africa".Journal of Economics and Business63(2):139-151.