بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد،دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست مجموعه‌ای از کشورها با سطوح درآمدی مختلف است. از یک سو تجارت بین‌الملل از کانال‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و انتقال تکنولوژی همراه با بهبود شیوه‌های مدیریت موجب تقویت صادرات و رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شده است. از سوی دیگر اثرات زیست‌محیطی همراه با رشد اقتصادی و اثرات منفی آن بر پایداری زیست‌محیطی موجب افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی شده است. درعین حال ساختار اقتصادی و سیاسی از جمله عوامل اثرگذار بر کیفیت محیط زیست کشورها شناخته می‌شود. در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های 110 کشور به تجزیه و تحلیل رابطه میان تجارت، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های اقتصادی- سیاسی و شاخص عملکرد زیست‌محیطی (EPI) در مجموعه‌ای از کشورها با سطوح درآمدی متفاوت پرداخت شده است. نتایج برآورد الگوی پانل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره 2012-2000 نشان می‌دهد که صادرات کالا تاثیر منفی و صادرات خدمات و جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبتی بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای مورد مطالعه داشته است. همچنین بین عوامل اقتصادی سیاسی (مانند آزادی دموکراسی و فساد کمتر) و عملکرد زیست‌محیطی کشورها رابطه مثبتی وجود دارد. بر این اساس تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی پایداری زیست‌محیطی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این نتایج بیانگر تایید فرضیه کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) در گروه کشورهای مورد مطالعه با وجود متغیرهای تجاری و سیاسی- اقتصادی است. این نتایج می‌تواند از نقطه نظر انتخاب سیاست‌های تجاری و شاخصه‌های اقتصادی-سیاسی برای برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشورها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Trade and Political Variables on Environmental Performance Index:A Dynaminc Panel Analysis

نویسندگان [English]

 • Javad Harati 1
 • Hojat Taghizadeh 2
 • Toktam Amini 3
1 Assistant Professor in Economics
چکیده [English]

The main object of this article is to investigate the impacts of trade and political variables on the environmental performance index (EPI) from 2000 to 2012. To do so, the data from 110 countries were collected in this period using the GMM method. Also, different levels of income were used for data analysis. The results showed that, while the export of goods had a negative impact on EPI, the export of services and inward FDI had a positive impact on EPI in all the studied countries. The result also suggested that there was a positive relationship between political variables and EPI, with the trade and FDI having a significant impact on FDI. Furthermore, the EKC hypothesis was confirmed. These findings can be used by policymakers to attain sustainable development objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International trade
 • Political variable
 • Environmental quality
 • HDI
 • Democracy
 1. اصغری، مریم. و عاملی، پریسا (1390). "تست فرضیه پناهندگی آلودگی در منطقه اتحادیه اروپا ـ خلیج فارس". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه 1(4): 38-21.
 2. برقی اسکویی، محمدمهدی. و یاوری، کاظم (1386). "سیاست‌های زیست‌محیطی، مکان‌یابی صنایع و الگوی تجاری (آزمون فرضیه PHH در ایران)". مجله پژوهش­نامه بازرگانی 11(42): 28-1.
 3. برقی اسکویی، محمد مهدی (1387). "آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (دی اکسید کربن) در منحنی زیست‌محیطی کوزنتس". مجله تحقیقات اقتصادی 37(82): 21-1.
 4. بلیک، ژانت. و جم، فرهاد (1388). "دموکراسی زیست‌محیطی برای حفاظت از محیط زیست در حقوق بین‌الملل". فصلنامهراهبرد 18(50):  199-165.
 5. بهبودی، داود. فلاحی، فیروز. و برقی گلعذابی، اسماعیل (1388). "عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)". مجله تحقیقات اقتصادی 45(90): 17-1.
 6. بهبودی، داود. کازرونی، علیرضا. اصغرپور، حسین. و محمدی خانقاهی، رباب (1391). "کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری و فساد اداری". اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، وزارت کشور.
 7. پژویان، جمشید. و مرادحاصل، نیلوفر (1386)." بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 7(4): 160-141.
 8. پورکاظمی، محمدحسین. و ابراهیمی، ایلناز (1387). "بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه". مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران 10(34): 71-57.
 9. توکلی کازرونی، علیرضا. و فشاری، مجید (1389). " تاثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران (1385-1352)". پژوهشنامه بازرگانی 14(55): 212-184.
 10. دهقان، بنادکوکی (1387). بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی: مورد تجارت خارجی کشورهای OECD با NON-OECD. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
 11. ربانی، رسول. جعفرپور، رجب. و رحمانیان، روزبه (1387). "دیدگاه‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)". مجله سیاسی اقتصادی 3-4: 244-234.
 12. سلیمی فرد، مصطفی. و دهنوی، جلال (1388). "مقایسه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل". مجله دانش و توسعه 17(29): 200-181.
 13. صادقی، حسین. و سعادت، رحمان (1383). "رشد جمعیت اقتصادی و اثرات زیست‌محیطی در ایران (یک تحلیل علی)". مجله تحقیقات اقتصادی 19(64): 180-163.
 14. مبینی دهکردی، علی. حوری جعفری، حامد. و حمیدی‌نژاد، عطیه (1388). "بررسی وضعیت شاخص‌های مدیریت انرژی در ایران و جهان". فصلنامه راهبرد 51(18): 292-271.
 15. متفکر آزاد، محمدعلی. و محمدی خانقاهی، رباب (1391). "بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی 1(3): 106-86.
 16. ناظوری خوراسگانی، صدیقه. شریفی رنانی، حسین. و صامتی، مرتضی (1391). "اثرات آزادسازی تجاری و قوانین و مقررات زیست‌محیطی بر آلودگی محیط زیست بر اساس داده‌های ترکیبی و با استفاد از روش رگرسیون مبتنی بر داده‌های تابلویی (Panel Data) و رهیافت اثرات تصادفی". اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها.
 17. نصر اللهی، زهرا. و غفاری گولک، مرضیه (1388). "توسعه‌ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی (با تاکید بر منحنی زیست‌محیطی کوزنتس)". پژوهشنامه علوم اقتصادی 9(35): 126-105.
 18. هراتی، جواد. اسلاملوئیان، کریم. و قطمیری، محمدعلی (1392). "بررسی ارتباط شدت آلودگی، تجارت و رشد اقتصادی در ایران: یک الگوی سیستم معادلات همزمان". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 10(36): 44-1.

 

ب) منابع و مآخذ لاتین

 1. Acharyya, J. (2009). "FDI, Growth and the Environment: Evidence from India on CO2 Emission during the Last Two Decades". Journal of Economic Development 34: 43–58.
 2. Agras, J. and D. Chapman (1999)."Analysis a Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis". Ecological Economics 28: 267-277.
 3. Alpay, S (2005). "How Can Trade Liberalization be Conducive to a Better Environment? A Survey of the Literature". Department of International Trade Beykent University Beykent, 34500 Istanbul, Turkey.
 4. Anderson, K., Blackhurst, R. (1992). The Greening of the World Trade Issues, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 5. Antweiler, W., Copeland, B. R. and M. S. Taylor (2001). "Is Free Trade Good for The Environment?". The American Economic Review 91(4): 877-908.
 6. Baltagi, B. H (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, New York, John Wiley and Sons.
 7. Beladi, H. and Oladi, R (2011). "Does Trade Liberalization Increase Global Pollution?". Resouce and Energy Economics 33: 172-178.
 8. Birdsall, N., Wheeler, D (1993). "Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where Are the Pollution Havens?". Journal of Environment and Development 2: 137–149.
 9. Borras, S., Kay, C., Go'mez, S., Wilkinson, J. (2012). "Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America". Canadian Journal of Development Studies 33: 402–416.
 10. Chakraborty, D (2012). "Is India Turning into a Pollution Haven? Evidences from Trade and Investment Patterns." In: Mukherjee, S., Chakraborty, D. (Eds.), Environmental Scenario in India: Successes and Predicaments. Routledge, London, pp. 243–266.
 11. Chakraborty, D., Mukherjee, S (2010). "The Relationship between Trade, Investment and Environment: Some Empirical Findings". Foreign Trade Review 45: 3–37.
 12. Chakraborty, D., Mukherjee, S. (2013). "How do Trade and Investment Flows Affect Environmental Sustainability? Evidence from Panel Data". Environmental Development 6: 34-47.
 13. Chichilinisky, G (1994). "North-South Trade and the Globe Environment". American Economic Review 84: 851-875.
 14. Cole, M. A., Elliott, R. J. R. (2005). "FDI and the Capital Intensity of Dirty’s Sectors: a Missing Piece of the Pollution Haven Puzzle". Review of Development Economics 9: 530–548.
 15. Cole, M. A., Elliott, R. J. R., Fredriksson, P. G (2006). "Endogenous Pollution Havens: Does FDI Influence Environmental Rregulations?". Scandinavian Journal of Economics 108: 157–178.
 16. Cole, M.A. (2007). "Corruption, Income and the Environment: an Empirical Analysis". Ecological Economics 62: 637–647.
 17. Cole, M.A., Elliott, R.J.R, Zhang, J (2011). "Growth, Foreign Direct Investment and the Eenvironment: Evidence from Chinese Cities". Journal of Regional Science 51: 121–138.
 18. Congleton, R. D (1992). "Political Institutions and Pollution Control". Review of Economics and Statistics 74: 412–421.
 19. Copeland, B. R & M. S. Taylor (1994). "North-South Trade and the Environment". The Quarterly Journal of Economics 109(3): 755-768.
 20. Copeland, B. R. and Taylor, M.S. (2005). Trade and the Environment: Theory and Evidence, Princeton University Press.
 21. Copeland, B. R., Taylor, M. S. (2004). "Trade, Growth, and the Environment". Journal of Economic Literature 42: 7–71.
 22. Costantini, V., Monni, S. (2008). "Environment, Human Development and Economic Growth". Ecological Economics 64: 867–880.
 23. De Almeida, L. T., Rocha, S. D. S (2008). "Beyond Pollution Haloes: The Environmental Affects of FDI in the Pulp and Paper and Petrochemicals Sectors in Brazil." Discussion Paper no 17. Working Group on Development and Environment in the Americas.
 24. Dean, J. M. (2002). "Does Tarde Liberalization Harm the Environment? A New Test". Canadaian Journal of Economics 35: 819-842.
 25. Dinda, S. (2004). "Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey". Ecological Economics 49: 431-455.
 26. Dinda, S. (2009). "Environmental Externality, Knowledge Accumulation Based Technology Lead Economic Growth." Working Paper April 15.
 27. Drosdowski, T. (2006). "On the Link between Democracy and Environment". Discussion Paper 355. Universitat Hannover, Hannover.
 28. Elbasha, E. and Roe, T (1996). "On Endogenous Growth: the Implications of Environmental Externalities". Journal of Environmental Economics and Management 31: 240–268.
 29. Emerson, J. W., Hsu, A., Levy, M. A., De Sherbinin, A., Mara, V., Esty, D.C., Jaiteh, M. (2012). "Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index". Yale Center for Environmental Law and Policy, New Haven.
 30. Eskeland, G. S., Harrison, A. E. (2003). "Moving to Greener Pastures? Multinationals and the Pollution Haven Hypothesis". Journal of Development Economics 70: 1–23.
 31. Feridum, M. (2006). "Impact of Trade Liberalization on the Environment in Developing Countries: The Case of Nigeria". MPRA Paper 731:232-240.
 32. Finer, M., Jenkins, C. N., Pimm, S. L., Keane, B., Ross, C. (2008). "Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples". PLoS One 3.
 33. Grossman, G. M. and Krueger, A. B (1991). "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement". NBER Working Paper Series NO. 3914.
 34. He, J. (2007)". Is the Environmental Kuznets Curve Hypothesis Valid for Developing Countries? A survey". GReDI. Working Paper.
 35. Jones, L., Fredricksen, L., Wates, T. (2002). Environmental Indicators, The Fraser Institute, Canada.
 36. Karp, L., J. Zhao and S. Sacheti (2003). "The Long-run Effects of Environmental Reform in Open Economics". Journal of Environmental Economics and Management 45: 246-264.
 37. Kellenberg, D. K. (2009)."An Empirical Investigation of the Pollution Haven Effect with Strategic Environment and Trade Policy". Journal of International Economics 78: 242–255.
 38. Kijim, A. M., K. Nishide. and A. Chyama (2010)." Economic Models for Environment Kuznets Curve: A Survey". Journal of Economic & Control 34: 1187-1201.
 39. Kukla-Gryz, A. (2009). "Economic Growth, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis". Ecological Economics 68: 1329-1339.
 40. Larjavaara, M. (2012). "Democratic Less-Developed Countries Cause Global Deforestation". International Forestry Review 14: 299–313.
 41. Lee, H. and Roland-Holst, D. (1997). "The Environment and Welfare Implication of Trade and Tax Policy". Journal of Development Economics 52(1): 65-82.
 42. Lopez, Ramon and Siddhartha Mitra (2000). "Corruption, Pollution and the Kuznets Environment Curve". Journal of Environmental Economics and Management 40: 137-150.
 43. Low, P., and Yeats, A. (1992). "Do Dirty’s Industries Migrate?." in Patrick Low (ed.), International Trade and the Environment 23: 89–104, World Bank, Washington, DC.
 44. Lucas, R. E. B., Wheeler, D., Hettige, H. (1992). "Economic Development, Environmental Regulation and the International Migration of Toxic Industrial Pollution 1960–88". World Bank Policy Research Working Paper no. 1062. World Bank, Washington D.C.
 45. Michida, E. and Nishikimi, K (2007). "North-South Trade Industry-Specific Pollutants". Journal of Environmental Economics and Management 54: 229-243.
 46. Morrison, A. (2009). "Democracy and the Environment: The Visibility Factor". Paper Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference, The Palmer House Hilton, Chicago, I.L., 2 April 2009.
 47. Mukherjee, S., Chakraborty, D. (2009). "Environment, Human Development and Economic Growth: A Contemporary Analysis of Indian States". International Journal of Global Environmental 9: 20–49.
 48. Mukherjee, S., Chakraborty, D. (2010). "Is Environmental Sustainability Influenced By Socioeconomic and Sociopolitical Factors? Cross-Country Empirical Evidence". Sustainable Development http://dx.doi.org/10.1002/sd.502.
 49. Mukherjee, S., Kathuria, V. (2006). "Is Economic Growth Sustainable? Environmental Quality of Indian States after 1991". International Journal of Sustainable Development 9: 38–60.
 50. Panayotou, T. (2000). "Economic Growth and the Environment". Environment and Development Paper 4: 23-45
 51. Pellegrini, L., Gerlagh, R. (2006). "Corruption, Democracy, and Environmental Policy: an Empirical Contribution to the Debate". Journal of Environment and Development 15:332–354.
 52. Prakash, A., Potoski, M. (2007). "New Dependencies: FDI and the Cross-country Diffusion of ISO 14001 Management Systems". International Studies Quarterly 51: 723–744.
 53. Rao, B. B (2010). "Estimates of the Steady State Growth Rates for Selected Asian Countries with an Extended Solow Model". Economic Modeling 27: 46-53.
 54. Sampaolesi, A. G. (2003). "Environment, Trade and Economic Growth: What Do We Really Know?". Priverdena Izgradnja XLVI (3-4): 143-152.
 55. Shahbaz, Muhammad, N. Samia, and T. Afza (2011). "Environmental Consequences of Economic Growth and Foreign Direct Investment: Evidence from Economic Growth and Panel Data Analysis". Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ MPRA Paper No. 32547.
 56. UNCTAD (2004). Trade and Environment Review: 2003, UNCTAD, New York, Geneva.
 57. UNCTAD, (2011). World Investment Report 2011, UNCTAD, New York, Geneva.
 58. United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD), (2012). The Future We Want.
 59. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2012). World Investment Report 2012, UNCTAD, New York, Geneva.
 60. United Nations Development Programme (UNDP). (2011). Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, NewYork.
 61. United Nations Environment Programme (UNEP). (1999). Trade Liberalization and the Environment: Lessons Learned from Bangladesh, Chile, India, Philippines, Romania and Uganda, UNEP, New York, Geneva.
 62. Welsch, H. (2004). "Corruption, Growth, and the Environment: a Cross-country Analysis". Environment and Development Economics 9: 663-693.
 63. Wiedmann, T., Lenzen, M., Turner, K. and Barrett, J (2007). "Examining the Global Environmental Impact of Regional Consumption Activities-part 2: Review of Input-Output Models for the Assessment of Environmental Impacts Embodied in Trade". Ecological Economics 61: 15-26.
 64. Woodhouse, P. (2012). "New Investment, Old Challenges. Land Deals and the Water Constraint in African Agriculture". Journal of Peasant Studies 39: 777-794.
 65. World Bank (2007). "Warming up to Trade: Harnessing International Trade to Support Climate Change Objectives". World Bank, Washington, D.C. World Bank Report no. 40217.
 66. World Trade Organisation (WTO). (2011). Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks.