بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار، دانشگاه بوعلی سین

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سلامت و سلامت روان از جمله شاخص‌های ملی متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این مقاله ضمن مروری بر مباحث نظری، رابطۀ میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص سلامت روان به روش اقتصادسنجی و براساس مدل‌های مقطعی برآورد شد. بدین منظور ابتدا به کمک سیستم استنتاج فازی و با بهره‌گیری از نظر خبرگان روانشناس در استان‌های مختلف کشور به برآورد شاخص سلامت روان پرداخته شد و سپس تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر بیکاری، ضریب جینی و تورم رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری با سلامت روان دارند و متغیر تولید سرانه رابطه مثبت و معنی‌داری با شاخص سلامت روان دارد. به بیان دیگر شاخص سلامت روان مستقل از متغیرهای کلان اقتصادی نیست و هر کدام از این متغیرها در 30 استان کشور تأثیر معنی‌داری بر شاخص سلامت روان در سال 1387 داشته‌اند. این امرضرورت دقت و توجه سیاست‌گذاران به ویژه در بخش‌های اقتصادی و بهداشت را گوشزد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the economic factors and policies affecting psychological health

نویسندگان [English]

 • Nader Mehregan 1
 • Khosro Rashid 2
 • Samineh Ghasemifar 3
 • Hossein Sohrabivafa 4
1 Professor Economic Sciences, Bu-Ali Sina University
2 Assistant Professor Educational Psychology, Bu-Ali Sina University
3 MA Economic Sciences, Bu-Ali Sina University
4 PHD student, Allameh Tabatbai University
چکیده [English]

Health, specifically psychological health, is among the national indicators that are affected by macroeconomic variables. This paper presents an overview of theoretical relationships between macroeconomic variables and psychological health using econometric methods. It was estimated on the basis of cross-sectional models. To this end, first, a fuzzy logic system and psychology experts’ opinions in different provinces were used to estimate the psychological health indicator. Then, the effect of macroeconomic variables on this indicator was investigated. The results of the study showed that the unemployment variable, Gini coefficient, and inflation had a significant negative correlation with psychological health, while per capita production was found to have a significant positive correlation with it. In other words, this health indicator is not separate from macroeconomic variables, and each of these variables had a significant effect in 30 provinces during 1387. This emphasizes the need for further attention by policy makers, especially in the economic and health sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological health index
 • Unemployment
 • Inflation
 • Gini coefficient
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. احمدی، علی محمد. محمد غفاری، حسن. و عمادی، سید جواد (1388). "رابطۀ متغیرهای کلان اقتصادی با سلامت در ایران". فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی 10(39): 7-25.
  2. پژویان، جمشید. و واعظی، ویدا (1390). "ارتباط بین شاخص توزیع درآمد و شاخص سلامت در ایران". پژوهشنامه اقتصادی 11(2): 158-137.
  3. تاسیک، م. میکلو، ج. و سوبدی، س. (1386). جامعهشناسیبیماری‌های روانی. احمد عبداللهی؛ تهران، نشر سمت.
  4. داویدیان، هاراطون. ایزدی، سیروس. نهاپتیان، وارتکس. و معتبر، منصور (1353). "بررسی مقدماتی دربارة شیوع بیماری‌های روانی در منطقه خزر".نشریه بهداشتایران 2(4): 145-156.
  5. کریمی، ایرج (1384). اقتصاد سلامت، جلد دوم، تهران، نشر گپ.
  6. موسوی اصل، سید مهدی (1378). "روانشناسی و دین". نشریه: روان‌شناسی 2: 72-35.
  7. مهرگان، نادر. موسایی، میثم. و کیهانی حکمت، رضا (1387). "رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 7(28): 76-57.
  8. نوربالا، احمدعلی (1390). "سلامت روانی-اجتماعی و راهکارهای بهبود آن". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 17(2): 151-156.
  9. نوربالا، احمدعلی. باقری یزدی، سید عباس (1380). "بررسی شیوع اختلال‌های روانپزشکی در شهر تهران". مجلهحکیم 4(2): 212-223.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Albo, C., Uphoff, E.P., Stafford, M., Ballas, D., Wilkinson, R.G., Pickett, K.E. (2014). "The Effects of Socioeconomic Incongruity in the Neighbourhood on Social Support, Self-Esteem and Mental Health in England". Social Science & Medicine 111: 1-9.
  2. Costa-Font, J., Hernandez-Quevedo, C., Sato, A. (2013). "Health Kuznets Curve? Cross-Country and Longitudinal Evidence". CESIFO WORKING PAPER NO. 4446.
  3. De Vogli, R., Mistry, R., Gtnesotto, R., & Cornia, G. A. (2005). "Has the Relationship between Income Inequality and Life Expectancy Disappeared? Evidence from Italy and Top Industrialised Countries". Journal of Epidemiology and Community Health 59: 158–162.
  4. Deaton, Angus (2001). "Inequalities in Income and Inequalities in Health. in The Causes and Consequences of Increasing Inequality". Journal of Economic Literature 2: 113-158.
  5. Fryer, D. M (1986). "Employment Deprivation and Personal Agency during Unemployment: A Critiacal Discussion of Jahoda's Explanation of the Psychological Effects of Unemployment". Social Behavior 1: 3-23.
  6. Gangadharan, Lata, Valenzuela M, Rebecca (2001). "Interrelationships between Income, Health and the Environment: Extending the Environmental Kuznets Curve". Ecological Economics 36: 513–531.
  7. Harpham, T, Grant, E & C, R. (2003). "Mental Health and Social Capital in cali Colombia". Journal of Social Science and Medicine 58: 2267-2277.
  8. Jahoda, M. (1992). "Reflections on Marietta and after". Journal of Occupational and Organizational Psychology 65: 355-358.
  9. Jang J. S. R (1993). "ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System". IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 23(3): 665nsact
  10. Kaika D, Zervas E (2014). "The Environmental Kuznets Curve (EKC) Theory. Part B: Critical Issues". Energy Policy 37(1): 225-236.
  11. Knapp, M., Iemmi, V. (2014). "Noncommunicable Disease: The Case of Mental Health". Macroeconomic Effect of, Encyclopedia of Health Economics 2: 366-369.
  12. Li H, Zhu Y. (2006). "Income, Income Inequality, and Health: Evidence from China". World Institute for Development Economics Research, Discussion Paper 7.
  13. Lindström, Martin, MariaFridh, MariaRosvall (2014). "Economic Stress in Childhood and Adulthood, and Poor Psychological Health: Three Life Course Hypotheses". Psychiatry Research 215: 386–393.
  14. Mikkonen, J., Raphael, D. (2010). "Social Determinants of Health: the Canadian Facts". Library and Archives Canada Cataloguing in Publication.
  15. Mohseni-Cheraghlou, A. (2013). "Labor Markets and Mental Wellbeing: Labor Market Conditions and Suicides in the United States (1979–2004)". The Journal of Socio-Economics 45: 175–186.
  16. Muller, J. Hicks. Winocur, S. (1993). "The Effects of Employment and Unemployment on Psychological Well-being in Australian Clerical Workers: Gender Differences". Australian Journal of psychology 45: 103-108.
  17. Patel, V., Lund, C., Hatherill, S. (2010). "Mental Disorders: Equity and Social Determinants". In: Blas E, Sivasankara Kurup A, eds. Equity, social determinants and public health programmes. Geneva: World Health Organization 34–115.
  18. Preston, S. H. (1975). "The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development". Population Studies 29: 231–248.
  19. Ruhm, C.J. (2003). "Good Times Make You Sick". Journal of Health Economics 22: 637–658.
  20. Teff, Nathan (2011). "Insights on Unemployment, Unemployment Insurance and Mental Health". Journal of Health Economics 3: 258-26.
  21. WHO Regional Office for Europe (2011). "Impact of Economic Crises on Mental Health". Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe.
  22. Wilkinson, R. G. (1992). "Income Distribution and Life Expectancy". British Medical Journal 304: 165–168.
  23. World Health Organization (2008). "Mental Health Gap Action Programme: Scaling up Neurological, and Substance Use Disorders. Geneva, Switzerland". World Health Organization.