مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از اهداف اصلی هر جامعه دستیابی به شادمانی (مطلوبیت) است، که شادمانی تحت تاثیر متغیرهای مختلفی از جمله بیکاری و تورم قرار دارد. هدف این مقاله مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران است. برای این منظور از داده‌های پانل (ترکیبی) برای سال‌های 2001 تا 2011 استفاده شده است. به منظور مقایسه میزان اثرگذاری تورم و بیکاری بر شادمانی، این متغیرها استاندارد شده‌اند. با برآورد مدل به روش پانل و اثرات ثابت نتایج حاصل نشان می‌دهد که اثرات بیکاری و تورم بر شادمانی منفی و معنادار است. اگر نرخ تورم و نرخ بیکاری هر یک به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، شادمانی به ترتیب به اندازه 044/0 انحراف معیار و 181/0 انحراف معیار کاهش می‌یابد. مقایسه میان میزان اثرگذاری تورم و بیکاری بر شادمانی نشان می‌دهد که اثر بیکاری بر شادمانی بطور قابل توجهی بیشتر است (آزمون والد). علاوه بر این، اگر تولید ناخالص داخلی سرانه یک انحراف معیار افزایش یابد، باعث افزایش شادمانی به اندازه 140/0 انحراف معیار می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Unemployment and Inflation on Happiness

نویسندگان [English]

 • Esmaiel Abounoori 1
 • Jamal Eskandari 2
1 Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University
2 MA in Economic Sciences, Graduate of Semnan University
چکیده [English]

In fact, happiness (favorability) may be the ultimate goal of any society. Happiness is affected by both unemployment and inflation. The main aim of this paper is to compare the effects of unemployment and inflation on happiness in EEC and Iran. To do so, we used panel data regarding the 2001-2011 period. To compare the effects of unemployment and inflation on happiness, we estimated the model using standardized variables. After conducting the F test and the Hausman test, the parameters were estimated using the Fixed Panel approach. The results indicate that both unemployment and inflation have negative and significant effects on happiness; if each of inflation rate and unemployment rate increases by one standard deviation, happiness will be reduced by about 0.044 and 0.181 of standard deviation respectively. The comparison of the effects of inflation and unemployment on happiness has shown that the effect of unemployment on happiness is considerably more than that of inflation (this is found according to the Wald test). Moreover, if the per capita GDP increases by one standard deviation, happiness will also increase about 0.140 of standard deviation. Thus, in order to enhance happiness, reduction of unemployment should be a preferred policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Happiness
 • Inflation
 • Unemployment
 • GDP
 • Panel data
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. آیزنک، مایکل (1378). همیشه شاداب باشید. زهرا چلونگر؛ تهران، انتشارات نسل نواندیش.
  2. ابونوری، اسمعیل (1378). آمار توصیفی و کاربرد آن، بابلسر، دانشگاه مازندران.
  3. اشرف زاده، حمیدرضا. و مهرگان، نادر (1387). اقتصاد سنجی پانل دیتا، دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات تعاون.
  4. بانک مرکزی ایران، حساب‌های ملی(داده‌های سالانه)، سال‌های 1379-1390.
  5. جعفری، سید ابراهیم. عابدی، محمدرضا. و لیاقتدار، محمد جواد (1383). بررسی میزان شادمانی دانشجویان و عوامل همبسته با آن، طرح پژوهشی دانشگاه اصفهان.
  6. جعفری، سید ابراهیم. عابدی، محم رضا. و دریکوندی، هدایت الله (1381). "شادمانی و عوامل موثر بر آن". تازههای علوم شناختی 4(3): 63-50.
  7. زراء نژاد، منصور. و انواری، ابراهیم (1384). "کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصاد‌سنجی". مجله اقتصاد مقداری 4: 53-21.
  8. شیر افکن، مهدی. و جلائی، سید عبدالمجید (1389). "اندازه‌گیری نرخ بیکاری متناسب با تورم غیر شتابنده در ایران". اقتصادمقداری 7(3): 131-115.
  9. عسگری‌زاده، دنیا (1389). ارتباط شادمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات بر رشد اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.
  10. هادیان، ابراهیم. و رضایی سخا، زینب (1388). "تأثیر شوک‌های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران". اقتصاد مقداری 6(1): 50-27.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین

  1. Argyle, Michael (2001). "The Psychology of Happiness". Erasmus University Rotterdam.
  2. Argyle, Michael & Martin, Maryanne & Lu, L (1995). "Testing for Stress and Happiness". Journal of Stress and Emotion: 173-187.
  3. Arslan, Coskun & Hamarta, Erdal & Uslu, Mustafa (2010). "The Relationship between Conflict Communication, Self esteem and Life Satisfaction in University Students". Journal of Educational Research and Reviews 5(01): 31-34.
  4. Clark, Andrew & Oswald, Andrew (1994). "Unhappiness and Unemployment". Economic Journal: 648-659.
  5. Dickey, Michael (1999). "The Pursuit of Happiness". Available on: http://www.dickey.org/happy.htm.
  6. Diener, Ed & Emmons, Robert & Griffin, Sharon (1985). "The Satisfaction with Life Scale". Journal of Personality Assessment (49): 71-75.
  7. Di Tella, Rafael & MacCulloch, Robert (1999). "Economics Gross National Happiness as an Answer to the Esterlin Paradox?". Journal of Development 5(86): 22-42.
  8. Di Tella, Rafael, Haisken, Andro. & MacCulloch, Robert (2007). "Happiness Adaptation to Income and to Status in an Individual Panel". Journal of Economic Behavior & Organization 6(76): 834-852.
  9. Easterlin, Richard (1995). "Will Raising the Incomes of All Increase the happiness of All?". Journal of Economic Behaviour and Organization (27): 35-48.
  10. Easterlin, Richard (2004). "Feeding the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Veenhoven". Journal of Economic Behaviour and Organization 429-443.
  11. Graham, Charles (2005). "The Economics of Happiness". Journal of World Economics 6(3): 125-129.
  12. Huebner, Escott & Mcknight, kaufer (2004). "Perceived Quality of life: A neglected Component of Adolescent Health Assessment and Intervention". Journal of Adolescent Health 9(34): 270-278.
  13. Heinz, Welsch & Udo, Bonn (2006). "Economic Convergence and Life Satisfaction in the European Union". The Journal of Socio-Economics 6(37): 1153-1167.
  14. Inglehart, Ronald (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Chicago, Chicago University Press.
  15. Murray, Churchill (1988). "Persuit of Happiness". New York: Simon and Schuster: 23-27.
  16. Myers, David (2000). "The Funds, Friends and Faith of Happy People". Journal of American Psychologist: 55-57.
  17. Ruprah, Inder & Luengas, Pavel (2011). "Monetary Policy and Happiness: Preferences over Inflation and Unemployment in Latin America". The Journal of Socio-Economics 4(7): 59-66.
  18. Ruprah, Inder & Luengas, Pavel (2009). "Should Central Banks Target Happiness?, Evidence from Latin America". Inter-American Development Bank Office of Evaluation and Oversight: 2-9.
  19. Veenhoven, Ruut (1988). "The Utility of Happiness". Social Indicators Research (20): 254-333.

  Veenhoven, Ruut & Hagerty Michael (2003). "Wealth and Happiness Revisited: Growing National Income does Go with Greater Happiness". Social Indicators Research 64(3): 1-27.