ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران

چکیده

مسیر تعادلی نرخ ارز واقعی متناظر با اشتغال کامل عوامل تولید و تعادل تراز پرداخت‌هاست. ضمن این‌که نرخ ارز واقعی معمولاً به عنوان شاخص کلیدی رقابت‌پذیری خارجی مطرح می‌شود. بنابراین انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بسیار پرهزینه است و هر یک از سیاست‌های اضافه ارزش‌گذاری یا کم ارزش‌گذاری تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال دارد.
در این مقاله، رابطه تعادلی نرخ ارز واقعی بر حسب دلار امریکا با استفاده از رویکرد رفتاری نرخ ارز تعادلی (BEER) طی سال‌های 91-1338 بر حسب بنیان‌های اصلی آن شامل: خالص دارائی‌های خارجی، بازبودن تجاری، رابطه مبادله و بهره‌وری با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی جوهانسن بررسی شده است. نتایج برآورد متناظر با الگوی نظری و همسو با مطالعات پیشین است. ضریب تصحیح خطا به میزان 51/0 و معنی‌دار است. مقایسه روند نرخ ارز تعادلی حاصل از برآورد (BEER) و نرخ ارز مؤثر واقعی نشان می‌دهد که از ابتدای دوره تا سال 1370، همواره نرخ ارز واقعی کمتر از نرخ ارز تعادلی بوده که بیان‌گر این واقعیت است که طی این سال‌ها با پدیده کم ارزش‌گذاری نرخ ارز مواجه بوده‌ایم. پس از سال 1370، از شکاف بین دو نرخ کاسته شده و نرخ ارز مؤثر به مقدار تعادلی‌اش نزدیک شده است. در برخی سال‌ها، نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی پیشی گرفته که نمود اضافه ارزش‌گذاری نرخ ارز است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Misalignments of the Real Exchange Rate using the BEER Approach

نویسندگان [English]

 • Ahmad J. Samimi 1
 • Nasrin Ghobadi 2
چکیده [English]

The real exchange rate equilibrium path reflects at each moment the value of the real exchange rate which is compatible with full employment of productive factors and equilibrium in balance of payments. The real exchange rate is viewed as a key indicator of external competitiveness. So, its misalignments may be rather costly. Both overvalued and undervalued currencies have their negative implications.
In this article, the real exchange rate equilibrium relationships in US dollar are investigated according to Johansen Cointegration technique using the Behaviorally Equilibrium Exchange Rate (BEER) during 1338-1391 with its fundamentals including net foreign assets, openness, terms of trade and productivity.  The results correspond to the theory and are in agreement with previous studies such as Clark and Macdonald (1998). The error correction term is -0.51 and significant. Since 1991, the real effective exchange rate has been less than the equilibrium real exchange rate, which shows depreciation. Specifically, the gap has been increasing drastically since the 1980s. Naturally, this has led to export reduction and import expansion. However, the positive point is that since 1991, this two rates have drawn much close together; in some years, the real rate has been even upper than the equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate
 • BEER
 • Equilibrium
 • Cointegration
 1. الف) منابع و مآخذ فارسی

  1. ابریشمی، حمید. و رحیمی، آزاده (1383). "بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی: مورد مطالعه ایران". پژوهشنامه بازرگانی 30: 36-1.
  2. ابریشمی، حمید. و مهرآرا، محسن (1383). "انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست‌های تجاری در اقتصاد ایران". پژوهشنامهبازرگانی 33: 54-1.
  3.  ایزدی، حمیدرضا. و ایزدی، مریم (1379). "اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارز ش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی". مجلهتحقیقاتاقتصادی 44 (1): 59-25.
  4. درگاهی، حسن. و گچلو، جعفر (1380). "بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران".  پژوهشنامهبازرگانی 6(21)، 60-21.
  5. شجری، هوشنگ. و نصراللهی، خدیجه (1381). "نظریه برابری قدرت خرید و ساختار بازار ارز در ایران"، پژوهشهای اقتصادی 2 (5 و 6): 208-169.
  6. طاهری فرد،  احسان (١٣٧٨). تأثیرتغییراتدرآمدهاینفتیبرنرخواقعیارز،موردایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
  7. عزیزی، زهرا. و هادیان، ابراهیم (1391). "برآورد میزان انحراف انحراف‌هاى نرخ ارز حقیقى از مقادیر تعادلى آن در ایران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم". فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه 17 (1): 27-7.
  8. قاسملو، خلیل (١٣٧٧).بررسیتأثیرانحرافنرخواقعیارزازسطحتعادلیبرمتغیرهای کلاناقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
  9. کازرونی، علیرضا و همکاران (1389). "اثر باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز". پژوهشنامهبازرگانی 15(57): 85-65.
  10. مهر آرا، محسن (1384). "نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 40 (3):117-158.
  11. نادری، مرتضی. و لاشجردی، مرتضی (١٣٧٣).تجزیهوتحلیلنامیزانینرخواقعیارزدر ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
  12. نصراللهی، خدیجه. و طیبی، سید کمیل (1383). "برآورد انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری". مجله تحقیقات اقتصادی (65):139-164.
  13. نصراللهی، خدیجه. و نصراللهی، زهرا ( 1383)."رابطه مبادله، نرخ واقعی داخلی ارز وارداتی و صادراتی و نرخ واقعی داخلی ارز در ایران".  فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (13):67-94.
  14. نصراللهی، خدیجه. و همکاران (1392). "تعیین نرخ تعادلی ارز و تأثیر انحرافات آن از نرخ واقعی بر بخش های چهارگانه اقتصاد ایران". مجله اقتصادی  13(9 و10):5-22.

   

  ب) منابع و مآخذ لاتین 

  1. Balassa, Bela (1964). "The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal". Journal of Political Economy 72 (6): 584-596.
   1. Barrell, R. and S. Wren-Lewis (1989). "Fundamental Equilibrium Exchange Rates for G7". Centre for Economic Policy Research no. 323.
   2. Bénassy-Quéré et al (2008). "How Robust are Estimated Equilibrium Exchange Rates? A Panel BEER Approach". CEPII, Working Paper N 2008 – 01.
   3. Berger T. and Bernd Kempa (2010). "A new approach to estimating equilibrium exchange rates for small open economies: The case of Canada”, University of Muenster, 2009.
   4. Carlotti J. E. and Dupuy, Ph. (2010), “Renewed estimation of a single equation for the Chinese Renminbi”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2170286 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2170286.
   5. Cheung, Yin-Wong, Menzie Ch. and A. G.a Pascual (2005), “Empirical Exchange Rate Models of the Nineties: Are Any Fit to Survive?” Journal of International Money and Finance 24.
   6. Church, K.B. (1992). 'Properties of the fundamental equilibrium exchange rate in models of the UK economy, National Institute Economic Review, 141, 62-70. 
   7. Clark B. and R. Macdonald )1998). “Exchange Rates and Economic Fundamentals: A Methodological Comparison of BEERS and FEERS”, IMF Working Paper, WP/98/68.
   8. Costa Sónia (1998). “Determination of the equilibrium real exchange rate for the Portuguese economy using the FEER”, Banco de Portugal, Economic bulletin.
   9. Cui, Yuming (2013). “How is the RMB Exchange Rate Misaligned? A Recent Application of Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) to China”, Journal of East Asian Economic Integration Vol.17 No.3, September 2013.
   10. De Grauwe, P. (1994). “Exchange Rates In Search of Fundamental Variables”, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 1073.
   11. De Grauwe, P. R. Dieci and Marianna Grimaldi(2005), “Fundamental and Non-Fundamental Equilibrium in the Foreign Exchange Market”, A Behavioral Finance Framework,” CESIfo Working Paper No.1431.
   12. Debowicz Dario and Wajiha Saeed (2014). “Exchange Rate Misalignment in Pakistan and its General Equilibrium Distributional Implications”, International Food Research Institute.
   13. Devarajan, S. (1999). “Estimates of Real Exchange Rate Misalignment with a Simple General – Equilibrium Model”,www.Worldbank.org/htmlextph/exchrate/exchrate.htm.
   14. Dornbusch, Rudiger (1976). “Expectations and Exchange Rate Dynamics,” Journal of Political Economy, 84.
   15. Driver R. and P. Westaway (2003). “Concepts of Equilibrium Exchange Rates in Capital Flows and Policy”, Bank of England, Working Paper no. 248.
   16. Driver, R and S Wren-Lewis (1999). “FEERs: A Sensitivity Analysis, in Equilibrium Exchange Rates”, ed(s) MacDonald, R and Stein, J, Kluwer.
   17. Edwards S. (1989). “Exchange Rate Misalignment in Developing Countries”, Occasional Paper Number 2, World Bank.
   18. Égert Balázs and A. Lahrèche-Révil (2003). “Estimating the Fundamental Equilibrium Exchange Rate of Central and Eastern European Countries”, The EMU Enlargement Perspective, No  – 05.
   19. Égert Balázs (2002). “Equilibrium Real Exchange Rates in Central Europe’s Transition Economies: Knocking on Heaven’s Door”, William Davidson Working Paper Number 480, University of Paris X – Nanterre.    
   20. Elbadawi, I.A. and Soto R. (1994). “Capital Flows and long – term Equilibrium Real Exchange Rates in Chile”, World Bank Policy Research Working Paper, No.1306.
   21. Engel C. and K. West (2004). “Exchange rates and fundamentals”, NBER Working Paper 10723, August.
   22. Evans, M., and R. Lyons (2004). “A New Micro Model of Exchange Rate Dynamics”, NBER Working Paper 10379.
   23. Faruqee H. (1995). “Long – Run Determinants of Real Exchange Rate: A Stock- Flow Perspectives”, IMF Staff Papers, Vol.12:1.
   24. Frait J. and L. Komarek and M. Melecký (2001). ”The Real Exchange Rate Misalignment in the Five Central European Countries”, WARWICK ECONOMIC RESEARCH PAPERS, No 739.
   25. Groen, Jan J.J. (2000). “The Monetary Exchange Rate Model as a Long–Run Phenomenon,” Journal of International Economics 52.
   26. Haque, N.U. & Montiel, P.J. (1999). “Long –Run Real Exchange Rate Changes in Developing Countries: Simulations from an Econometric Model.
   27. Iimi Atsushi (2006). “Exchange Rate Misalignment: An Application of the Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) to Botswana”, IMF Working Paper, WP/06/140.
   28. Kramer, Charles (1996). “FEERs and Uncertainty: Confidence Intervals for the Fundamental Equilibrium Exchange Rate of the Canadian Dollar”, IMF Working Paper No. 96/68.
   29. Lim G. C. (2000). “Misalignment and Managed Exchange Rates: An application to the Thai Baht”, IMF Working Paper, WP/00/63.
   30. MacDonald and Vieira (2010). “A panel data investigation of real exchange rate misalignment and growth”, CESifo Working Paper Series No. 3061. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1618198.
   31. MacDonald Ronald and Preethike Dias (2007). ‘’Behavioural equilibrium exchange rate estimates and implied exchange rate adjustments for ten countries”, University of Glasgow and Peterson Institute of International Economics.
   32. MacDonald, R. (1995). “Long-Run Exchange Rate Modeling: A Survey of the Recent Evidence”; International Monetary Fund, WP/95/14, January.
   33. Macdonald, R. (2000). “Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview,” Discussion Paper 3/00 Economic Research Group of The Deutsche Bundesbank.
   34. Macdonald, R. (2001). ” Modeling the long-run real effective exchange rate of the New Zealand Dollar”, Discussion Paper Series, Reserve Bank of News land, DP2002/02.
   35. Meese, R. and K. Rogoff (1983). “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?” Journal of International Economics 14: 3-24.
   36. Megumi Kubota (2009). “Assessing Real Exchange Rate Misalignments”, The World Bank, Policy Research Working Paper, WPS5925.
   37. Montiel, P. & Hinkle, L.E. (1999). “Exchange Rate Misalingment: Concepts and Measurement for Developing Countries”, Oxford University Press.
   38. Musyoki, D. et al (2012).” Real Exchange Rate Equilibruim and Misalignment in KENYA”,  Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 3, No. 4, pp. 24-42.
   39. Obstfeld, Maurice, and Kenneth Rogoff (2000). “New Directions for Stochastic Open Economy Models,” Journal of International Economics 50.
   40. Pattichis C. et al (2005). ” Economic fundamentals and the behavior of the real effective exchange rate of the Cyprus pound”.
   41. Pesaran, M.H., Shin, Y. (1999). “An Autoregressive Distributed-Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. In Econometrics and Economic Theory in the 20th Century”, The Ragnar Frisch Centennial Symposium (S. Strom, ed.), 371-413. Cambridge University Press, Cambridge.
   42. Rogoff K. (2002). “Dornbusch’s Overshooting Model after twenty-five years,” IMF Working Papers, 02/39, International Monetary Fund.
   43. Saadaoui, J. et al (2013). ” On the Determinants of Exchange Rate Misalignments”, halshs-00829460, version 3.
   44. Saayman and Matthee (2008). “A panel data approach to the behavioral equilibrium exchange rate of the Zar”, North-West University.
   45. Šmídková K. et al (2002). “Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Pre-Accession Countries”, Czech National Bank, Working Paper Series.
   46. Taylor M. P. (1995). "The Economics of Exchange Rates", University of Liverpool, Journal of Economic Literature, Vol. XXXIII.
   47. Williamson, John (1994). "Estimating Equilibrium Exchange Rates", Washington D.C.: Institute of International Economics.
   48. Wren-Lewis S. (2004). "A model of Equilibrium Exchange Rates for the New Zealand and Australian dollars”, JEL classification: E17, E61, F31, Discussion Paper Series.